Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

UCHWAŁA Nr 376/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z  dnia  5  czerwca  1998 roku  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2019 r. poz. 511  z późn. zm.),   w  związku   z  art. 13  ustawy  z  dnia   24  kwietnia   2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 320/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zarządza się, co następuje:

§ 1. Unieważnia się ogłoszony dnia 25 lutego 2020 roku Uchwałą nr 320/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

§ 2. Podstawą unieważnienia konkursu, o którym mowa w § 1, jest wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii oraz podjęcie działań mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Magdalena Korolczuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-05-2020

Data udostępnienia w BIP: 20-05-2020 11:14

Data modyfikacji informacji: 20-05-2020 11:14