OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

                ZARZĄD

POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

 

            ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wasilkowie przy ul. Jurowieckiej, gm. Wasilków, oznaczonej jako działka nr 6059/3  o pow. 0,1944 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00197958/5.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, zaplanowany na dzień 7 kwietnia 2020 r., został odwołany w uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, mając na uwadze uregulowania ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, zobowiązujące do przestrzegania profilaktyki i podejmowania działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19).

Działka nr 6059/3 znajduje się na terenie, który aktualnie nie posiada miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową działkę nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie , dla którego Rada Miejska w Wasilkowie nie wyznaczyła w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji i nie przystąpiono do jej ustanowienia.

Infrastruktura techniczna – podziemne przewody kanalizacji sanitarnej, energetyczne znajdujące się w pasie drogowym – ulicy Jurowieckiej i sieć wodociągowa w pasie drogowym – ul. Przemysłowej i Jurowieckiej. 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz  w stosunku do niej nie zostały wydane decyzje starosty określające zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów w trybie ustawy o lasach.

Przetarg odbędzie się dnia 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 – sala konferencyjna (parter).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 126 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych) plus podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1 260,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych).

Wadium w pieniądzu wynosi: 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 3 lipca   2020 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek  Starostwa Powiatowego  w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr  46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia  3 lipca 2020 r.  (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.  

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej.  W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie  nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu  w terminie trzech dni roboczych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do  ponoszenia wszystkich kosztów związanych  z utrzymaniem nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w lokalnej prasie codziennej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru  i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13, pokój 105,  tel. 85 740 63 93.

 

WICESTAROSTA                                          STAROSTA

Roman Czepe                                  Jan Bolesław Perkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta, Roman Czepe – Wicestarosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-06-2020

Data udostępnienia w BIP: 04-06-2020 13:34

Data modyfikacji informacji: 04-06-2020 13:34