GKNII.6821.67.2019

Białystok, dnia 21 maja 2020 r.

 

GKNII.6821.67.2019

 

INFORMACJA

 

Ogłoszeniem z dnia 23 marca 2020 r. nr j.w. Starosta Powiatu Białostockiego poinformował m. in. o przysługującym prawie do zaznajomienia się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane, tj. z dniem 7 kwietnia 2020 r. Pozostałe strony odebrały informację w dniu 23 marca 2020 r. oraz 25 marca 2020 r.

     Zgodnie z treścią art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zwanej dalej ustawą COVID, który stanowił, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Przepis ten obowiązywał od 31 marca 2020 r. 

     W dniu 16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), zwanej dalej ustawą zmieniającą, które uchyliły cytowany art. 15zzs ustawy COVID.  

     Stosownie do treści art. 68 ust. 6 i 7 ustawy zmieniającej, terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. od dnia 25 maja 2020 r.

     Oznacza to, że od dnia 25 maja 2020 r. termin na dokonanie powyższej czynności biegnie dalej w stosunku do stron postępowania, wobec których nastąpiło doręczenie ww. zawiadomienia. Wobec powyższego, Skarb Państwa może do dnia 1 czerwca 2020 r. skorzystać z ww. uprawnienia, natomiast PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie do dnia 3 czerwca 2020 r.  Z kolei osoby, które zgłoszą, iż przysługują im prawa rzeczowe do nieuregulowanego prawnie udziału, mogą dokonać powyższej czynności do dnia 8 czerwca 2020 r.

     Po upływie wskazanych wyżej terminów, tut. organ wyda decyzję rozstrzygającą sprawę co do istoty.

     Ze względu na ograniczone możliwości wizyt w Urzędzie, z uwagi na panującą epidemię, w  przypadku chęci osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu: 85 740 63 93, z pracownikiem tut. Urzędu  - Jakubem Bitel.

 

Z up. STAROSTY

Małgorzata Ruśkowska

 KIEROWNIK

 Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi 

Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-05-2020

Data udostępnienia w BIP: 21-05-2020 13:37

Data modyfikacji informacji: 21-05-2020 13:37