GKNII.6821.66.2019

Białystok, dnia 20 maja 2020 r.

GKNII.6821.66.2019

 

INFORMACJA

 

Nawiązując do wydanej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego nr GKNII.683.66.2019 z dnia 4 maja 2020 r. orzekającej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże, oznaczonej numerem geodezyjnym 742/5 o pow. 0,1038 ha oraz decyzji Starosty Powiatu Białostockiego nr GKNII.6821.66.2019 z dnia 5 maja 2020 r. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości, Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnia, co następuje.

     Przepis art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) uchylił art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) mimo, iż nie odwołano stanu epidemii bądź stanu epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19.

     Należy wyjaśnić, że stosownie do art. 68 ust. 6 ustawy zmieniającej, terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. od dnia 16 maja 2020 r.

     Oznacza, to że 14 – dniowy termin na wniesienie odwołania rozpoczyna swój bieg od dnia 25 maja 2020 r. Natomiast w sytuacji, gdy decyzja zostanie doręczona stronie bądź zawiadomienie o jej wydaniu zostanie uznane za dokonane po tej dacie, termin na wniesienie odwołania biegnie od dnia jej doręczenia lub uznania zawiadomienia o jej wydaniu za dokonane.

 

Z up. STAROSTY

Małgorzata Ruśkowska

 KIEROWNIK

 Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi 

w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-05-2020

Data udostępnienia w BIP: 20-05-2020 15:09

Data modyfikacji informacji: 20-05-2020 15:09