GKNII.6821.39.2020

           STAROSTWO POWIATOWE

            w Białymstoku

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

        15-085 Białystok, ul. Branickiego 13            

                 GKNII.6821.39.2020                                  

 

     Białystok, dnia 21 października 2020 r.

 

 

     OGŁOSZENIE

                          STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO  

 

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w zw. z art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jurowce, gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 1069/7 o powierzchni 0,0993 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na posadowieniu na ww. nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia, a następnie wydanie w trybie art. 124 ust. 1a u.g.n. decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości.  

Tut. organ informuje, iż po nieżyjącej, figurującej w ewidencji gruntów i budynków, Teresie Agacie Kościuczyk, w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie, nie zgłosiły się i nie udokumentowały swoich praw rzeczowych do nieruchomości osoby uprawnione. W rozumieniu art. 113 ust. 7 u.g.n., ww. nieruchomość traktuje się więc jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 114 ust. 4 u.g.n, tut. organ wszczął postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Ponadto, Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie skompletowano wszystkie dokumenty i materiały. W związku z powyższym, można zapoznać się z całością akt sprawy, w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. z dniem 6 listopada 2020 r. Z całością akt sprawy można się zapoznać zatem do 13 listopada 2020 r. w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, przy ul Branickiego 13 w Białymstoku (pokój 104). W powyższym terminie, strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja, rozstrzygająca sprawę co do istoty.  

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicach ogłoszeń ww. Starostwa, w terminie od dnia 22 października 2020 r. - na okres 14 dni.  

Tut. organ informuje także, iż w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu białostockiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku, interesanci obsługiwani są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 85 740 63 93.

 

Z up. STAROSTY    

                                                                                          Małgorzata Ruśkowska

      Kierownik

    Referatu Gospodarki Gruntami Niewolnymi

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 

Otrzymują: 

  1. BIP
  2. Strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
  3. Tablice ogłoszeń (2 egzemplarze)
  4. aa

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Ruśkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Niewolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-10-2020

Data udostępnienia w BIP: 22-10-2020 15:49

Data modyfikacji informacji: 22-10-2020 15:49