GKNII.6821.33.2020

         Białystok, dnia 13 października 2020 r.

 

       STAROSTWO POWIATOWE

               w Białymstoku

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

     15-085 Białystok, ul Branickiego 13

          GKNII.6821.33.2020    

 

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w zw. z art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej numerem geodezyjnym 196/146 o powierzchni 0,1120 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na posadowieniu na ww. nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia oraz urządzenia niezbędnego do korzystania z ww. gazociągu, tj. przyłącza gazowego, a następnie wydanie w trybie art. 124   ust. 1a u.g.n. decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości.      

Tut. organ informuje, iż w terminie dwóch miesięcy od ukazania się ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie, nastąpiła zmiana w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości z uwagi na poinformowanie przez jednego  ze współwłaścicieli o uregulowaniu spraw spadkowych po nieżyjącym Tadeuszu Truszczyńskim, s. Ignacego i Janiny oraz z uwagi na uzyskanie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział II Cywilny z dnia 13 grudnia 2000 r., sygn. akt II Ns 3766/00 o stwierdzeniu nabycia spadku po ww. zmarłym.

Ponadto, po figurującym w ww. ewidencji nieżyjącym Albercie Sewerynie Popowskim, s. Wiesława i Janiny, w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie, nie zgłosiły się i nie udokumentowały swoich praw rzeczowych do nieruchomości osoby uprawnione.  W rozumieniu art. 113 ust. 7 u.g.n., ww. nieruchomość traktuje się więc jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 114 ust. 4 u.g.n, tut. organ wszczął postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.  

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 10 k.p.a., Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie skompletowano wszystkie dokumenty i materiały.

W związku z powyższym, można zapoznać się z całością akt sprawy, w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. z dniem 28 października 2020 r. Z całością akt sprawy można się zapoznać zatem do 4 listopada 2020 r. w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, przy ul Branickiego 13 w Białymstoku (pokój 104). W powyższym terminie, strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja, rozstrzygająca sprawę co do istoty.    

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicach ogłoszeń ww. Starostwa, w terminie od dnia 13 października 2020 r. - na okres 14 dni.            

Tut. organ informuje także, iż w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu białostockiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku, interesanci obsługiwani są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 85 740 63 93.

 

 

           Z up. STAROSTY

                                                                                                   Małgorzata Ruśkowska

                                                                                                                 Kierownik

                                                                                   Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. BIP
  3. Tablice ogłoszeń (2 egzemplarze)
  4. aa

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-10-2020

Data udostępnienia w BIP: 13-10-2020 12:49

Data modyfikacji informacji: 13-10-2020 12:49