GKNII.6821.22.2020

Białystok, dnia 3 września 2020r.

GKNII.6821.22.2020

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej k.p.a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Turośń Dolna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej numerem geodezyjnym 538 o pow. 0,25 ha, stanowiącej współwłasność w udziale 1/16 nieżyjącego Kazimierza Łukaszuka, poprzez zezwolenie KOBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku na wejście w teren ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej pomiędzy słupami należącymi do PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na ich dalszą eksploatację oraz wydanie decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości.

            W terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie, nie zgłosiły się i nie udokumentowały swoich praw rzeczowych do nieruchomości osoby uprawnione.

            Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do art. 114 ust. 4 u.g.n. należało wszcząć postępowanie w sprawie.

           W toku niniejszej sprawy ustalono, że urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej zostały już podwieszone w przestrzeni przedmiotowej nieruchomości.

            Wobec powyższego organ sporządzi projekt decyzji w niniejszej sprawie oraz uzgodnieni go z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosownie do art. 124 ust. 1b u.g.n.

            Dlatego też, na podstawie art. 36 k.p.a., organ zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie nie może być ukończone w uprzednio wskazanym terminie.

            Termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 31 grudnia 2020 r.

           Na podstawie art. 37 k.p.a. tut. organ informuje, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź gdy  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem tut. organu.

           

           

 

                                                                                                                             Z up. STAROSTY

                                                                                                                          Małgorzata Ruśkowska

                                                                                                                                 Kierownik

                                                                                                        Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi

                                                                                                      w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Ruśkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-09-2020

Data udostępnienia w BIP: 04-09-2020 14:36

Data modyfikacji informacji: 04-09-2020 14:36