GKNII.6821.11.2020

               Białystok, 27 maja 2020 r.

 

GKNII.6821.11.2020

    

OGŁOSZENIE

Starosty Powiatu Białostockiego

   

             Nawiązując do postępowania administracyjnego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), położonej w obrębie Grabówka, gm. Supraśl, oznaczonej nr geod. 101/55 o pow. 0,8090 ha, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na wejście w teren przedmiotowej nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnia, co następuje.   

            Pismem z dnia 24 marca 2020 r., znak: ROS.6727.164.2020, Urząd Miejski w Supraślu przesłał tut. organowi wypis z miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

Ponadto, postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r., sygn. IV RNs 375/20, Sąd Rejonowy w Białymstoku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich ustanowił kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu będącej stroną niniejszego postępowania, celem reprezentowania jej w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 10 w zw. z art. 49a ustawy z dnia                              14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., 256 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, iż w niniejszej sprawie skompletowano wszystkie dokumenty i materiały.  

W związku z powyższym, można zapoznać się z całością akt sprawy w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane, tj. do dnia 18 czerwca 2020 r.

Ponadto, w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), tut. organ informuje, iż powyższego można dokonać w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 85 740 63 93.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. z dniem 11 czerwca 2020 r.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja rozstrzygająca sprawę co do istoty. 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl), w terminie od dnia 27 maja 2020 r. – na okres 14 dni.

        

             Z up. STAROSTY

                                                                                                   Małgorzata Ruśkowska

                                                                                                                 Kierownik

                                                                                    Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-05-2020

Data udostępnienia w BIP: 27-05-2020 14:09

Data modyfikacji informacji: 27-05-2020 14:09