Roczna informacja z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2014 rok

INFORMACJA
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
Na  podstawie  art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)  Zarząd  Powiatu  Białostockiego przedstawia  do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz na stronie internetowej www.powiatbialostocki.pl  - informację za 2014 r:

I.    Wykonanie budżetu Powiatu Białostockiego  za 2014 rok:

    Dochody:

1.    Plan dochodów  po zmianach          118 158 244 zł    
2.    Wykonanie dochodów                    118 287 512,71 zł
Wydatki:
1.    Plan wydatków po zmianach           119 947 197 zł
2.    Wykonanie wydatków                    116 171 261,72 zł    
Wynik budżetu (+ nadwyżka/ - deficyt)
1.    Planowany wynik                          - 1 788 953 zł
2.    Wykonany wynik                          + 2 116 250,99 zł

II.    Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:    3 078 599,45 zł

III.    Wymagalne zobowiązania budżetu powiatu na 31.12.2014 r.          0 zł

IV.    Kwota dotacji otrzymanych w 2014 roku z budżetu jednostek samorządu terytorialnego                       13 243 892,65 zł

V.    Kwota dotacji udzielonych w 2014 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego                            4 950 163,86 zł
(szczegółowe zestawienie w Załączniku Nr 3 Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok – uchwała Nr 72/2015  Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25  marca 2015  r. – Biuletyn Informacji Publicznej

VI.     Udzielone poręczenia i gwarancje  nie udzielono

VII.    Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki prawne, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty nie udzielono

VIII.    Osoby prawne i fizyczne, którym udzielono pomocy publicznej – z budżetu powiatu – nie udzielono z państwowych funduszy celowych – wg załącznika


Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu, Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-05-2015

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2017 09:13

Data modyfikacji informacji: 10-05-2017 14:30