Roczna informacja z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 rok

INFORMACJA

ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

            Na  podstawie  art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)  Zarząd  Powiatu  Białostockiego przedstawia  do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz na stronie internetowej www.powiatbialostocki.pl  - informację za 2015 r:

 1. Wykonanie budżetu Powiatu Białostockiego  za 2015 rok:

            Dochody:

 1. Plan dochodów  po zmianach                                                120 942 265,58 zł      
 2. Wykonanie dochodów                                                                      118 968 792,44 zł

Wydatki:

 1. Plan wydatków po zmianach                                                125 393 429,58 zł
 2. Wykonanie wydatków                                                         117 163 277,89 zł      

Wynik budżetu (+ nadwyżka/ - deficyt)

 1. Planowany wynik                                                                  - 4 451 164 zł
 2. Wykonany wynik                                                                 + 1 805 514,55 zł

 

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:           3 675 692,62 zł
 2. Wymagalne zobowiązania budżetu powiatu na 31.12.2015 r.          0 zł
 3. Kwota dotacji otrzymanych w 2015 roku z budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                13 320 055,53 zł
 4. Kwota dotacji udzielonych w 2015 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego                                                                    6 433 866,45 zł

(szczegółowe zestawienie w Załączniku Nr 3 Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok – uchwała Nr 72/2015  Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25  marca 2015  r. – Biuletyn Informacji Publicznej

 1. Udzielone poręczenia i gwarancje                                         

Zgodnie z Uchwałą Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku zostało udzielone poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach do kwoty 400 000 zł.

 1. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki prawne, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

 

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu

Odroczenie

 
 1. Osoby prawne i fizyczne, którym udzielono pomocy publicznej – z budżetu powiatu – nie udzielono z państwowych funduszy celowych – wg załącznika

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den - Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

Wiesław Pusz – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski – Starosta Jolanta Den - Wicestarosta Jan Kaczan – Członek Zarządu Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-05-2016

Data udostępnienia w BIP: 18-05-2016 12:39

Data modyfikacji informacji: 08-05-2017 14:34