Na rok 2021

PLAN  KONTROLI  WEWNĘTRZNYCH  NA  ROK 2021

przeprowadzanych w WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO

 

Lp. Przedmiot kontroli Stanowisko kontrolowane Termin kontroli (2021 rok)
I. WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI    
  Sprawdzenie sposobu załatwiania spraw na danym stanowisku pracy,
w szczególności dotyczących:1.    Zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępo-waniu.2.    Informowania stron o przyczynach niezałatwienia sprawy
w terminie.3.    Udostępniania akt stronom.4.    Prawidłowości wydawanych decy-zji, postanowień oraz zaświad-czeń.5.    Przestrzegania terminów wykony-wania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
·   Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków, ·   Referat Gospodarki  Gruntami Nierolnymi, ·   Referat Gospodarki  Gruntami Rolnymi ·   Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej       czerwiec-listopad  
II. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY    
  1.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę2.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia na budowę w gminach Juchnowiec Kościelny i Wasilków3.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę instalacji gazowych    pomoc administracyjna  główny specjalista  pomoc administracyjna      maj  październik  listopad 
III. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI    
  Ocena stopnia legalności, efekty-wności, oszczędności, skuteczności i terminowości wykonywania zadań z zakresu działalności Wydziału Komunikacji, w tym ocena pra-widłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kieru-jących pojazdami, ustawy o transpor-cie drogowym oraz właściwego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowania drukami.   Wydział Komunikacji       grudzień
IV. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA
   
  Wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny Główny specjalista IV kwartał
V. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJIRealizacja dotacji przyznanej w 2020r.
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
podinspektor IV kwartał
VI. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGOKierowanie do MOW i MOS oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży    Główny specjalista   III kwartał
VII. WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓWRealizacja zadań zleconych Zespół Radców PrawnychPunkt pomocy prawnej (Caritas) I kwartał

 

                                                                 PLAN  KONTROLI  ZATWIERDZAM:

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

PLAN  KONTROLI  WEWNĘTRZNYCH  NA  ROK 2021

przeprowadzanych w WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO

 

Lp. Przedmiot kontroli Stanowisko kontrolowane Termin kontroli (2021 rok)
I. WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI    
  Sprawdzenie sposobu załatwiania spraw na danym stanowisku pracy,
w szczególności dotyczących:1.    Zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępo-waniu.2.    Informowania stron o przyczynach niezałatwienia sprawy
w terminie.3.    Udostępniania akt stronom.4.    Prawidłowości wydawanych decy-zji, postanowień oraz zaświad-czeń.5.    Przestrzegania terminów wykony-wania weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
·   Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków, ·   Referat Gospodarki  Gruntami Nierolnymi, ·   Referat Gospodarki  Gruntami Rolnymi ·   Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej       czerwiec-listopad  
II. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY    
  1.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę2.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia na budowę w gminach Juchnowiec Kościelny i Wasilków3.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę instalacji gazowych    pomoc administracyjna  główny specjalista  pomoc administracyjna      maj  październik  listopad 
III. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI    
  Ocena stopnia legalności, efekty-wności, oszczędności, skuteczności i terminowości wykonywania zadań z zakresu działalności Wydziału Komunikacji, w tym ocena pra-widłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kieru-jących pojazdami, ustawy o transpor-cie drogowym oraz właściwego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowania drukami.   Wydział Komunikacji       grudzień
IV. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA
   
  Wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny Główny specjalista IV kwartał
V. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJIRealizacja dotacji przyznanej w 2020r.
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
podinspektor IV kwartał
VI. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGOKierowanie do MOW i MOS oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży    Główny specjalista   III kwartał
VII. WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓWRealizacja zadań zleconych Zespół Radców PrawnychPunkt pomocy prawnej (Caritas) I kwartał

 

                                                                 PLAN  KONTROLI  ZATWIERDZAM:

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 16-03-2021 06:47

Data modyfikacji informacji: 16-03-2021 06:51