Zaproszenie do złożenia oferty

 

Białystok, 14.12.2018r.                 

 

 1. 271.4.16.2018

                                                                                                             http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

mariusz.lacinski@new-tec.pl

przemyslaw.korolczuk@konicaminolta.pl

fabryczna37@op.pl

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Starosta Powiatu Białostockiego, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty na najem  i serwis kserokopiarek na okres do 4 lat. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, wobec czego prowadzone jest w formie rozeznania cenowego (tryb wewnętrzny Starostwa - na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 25.04.2014r.). Wymagane warunki realizacji zamówienia zostały szczegółowo opisane poniżej.

Oferty zestawione wg. formularza ofertowego stanowiącego załącznik  do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Usługodawcy, należy składać w jednej z n/w form do dnia 20 grudnia 2018r. włącznie: na adres poczty elektronicznej: przetargi@st.bialystok.powiatbialostocki.pl

 

Podstawowe dane  i  wymagane warunki realizacji zamówienia:

 1. Umowa na okres do 4 lat.
 2. Zamawiający orientacyjnie przewiduje:
 • roczny nakład wykonywanych kserokopii – ok. 400 000 szt. formatu A4,
 • 95% nakładu w druku czarno-białym i 5% w druku kolorowym,
 • roczna ilość wykonywanych skanów to ok. 100 000 szt.

- przy czym ilości wskazane w pkt. 2 mogą w rzeczywistości istotnie odbiegać od w/w założeń.

 1. Zamawiający zakłada, że cena kopii formatów większych stanowi odpowiednią wielokrotność kopii formatu A4.
 2. Zapotrzebowanie na 13 urządzeń obsługujących format A4 i A3 oraz ich lokalizacja:
 • 11 urządzeń w siedzibie przy ul. Borsuczej 2, w tym 1 urządzenie z funkcją faksu, lokalizacja w obrębie siedziby: 1 urządzenie w piwnicy, 2 urządzenia na parterze, 5 urządzeń na I piętrze, 2 urządzenia na
  II piętrze, 1 urządzenie na III piętrze (budynek bez windy)
 • 2 urządzenia w siedzibie przy ul. Branickiego 13, w tym 1 urządzenie z funkcją faksu, lokalizacja w obrębie siedziby: 1 urządzenie na parterze, 1 na I piętrze (budynek bez windy).
 1. Wynajmujący dostarczy 13 urządzeń nowych lub w bardzo dobrym stanie technicznym, posiadających funkcję dostępu na kartę (karty zapewnia Zamawiający), do druku czarno-białego i kolorowego, z funkcją kserokopiowania i skanowania, w tym 2 urządzenia z dodatkową funkcją obsługi faksu.
 2. Zamawiający zakłada nielimitowany wydruk z poszczególnych urządzeń w ramach tej samej ceny jednostkowej, przy czym możliwe jest wyraźne zróżnicowanie obciążenia poszczególnych urządzeń ilością wydruków.
 3. Zamawiający oczekuje wprowadzenia limitowania wydruków kolorowych poprzez odpowiednie ustawienie dostępów wskazanym pracownikom Zamawiającego.
 4. Wynajmujący dowiezie, wniesie, zainstaluje, zaprogramuje i uruchomi urządzenia w ich docelowych lokalizacjach wskazanych w pkt. 4. Wynajmujący określi cenę za wykonanie czynności określonych w niniejszym punkcie.
  W przypadku zakończenia umowy Wynajmujący odbierze swoje urządzenia na własny koszt.
 5. Wynajmujący przeszkoli grupę pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń (po 3 - 4 osoby w każdej lokalizacji).
 6. Wynajmujący ubezpiecza urządzenia na własny koszt.
 7. Zakup właściwego papieru (gramatura 80 g, klasa C ) oraz załadunek urządzeń papierem zapewnia Zamawiający.
 8. Wynajmujący dostarcza i wymienia zużyte i uszkodzone podzespoły do urządzeń w ramach zaoferowanej ceny jednostkowej za wydruki i skany (bez dodatkowych opłat z tego tytułu).
 9. Wynajmujący dostarcza i wymienia tonery, odbiera tonery zużyte i realizuje związane z tym obowiązki środowiskowe.
 10. Wynajmujący zapewnia odczyty liczników i przeprowadza je na własny koszt.
 11. Wynajmujący zapewnia usuwanie usterek i awarii w czasie do 48 godzin od chwili powiadomienia w ustalony sposób o ich wystąpieniu (z wyłączeniem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy). Dostarcza także urządzenia zastępcze w przypadkach napraw trwających dłużej niż 48 godz.
 12. Rozliczenia za wykonane usługi będą następować miesięcznie „z dołu”, w wysokości odpowiadającej ilości wykonanych w każdym miesiącu kopii (skanów) przeliczonych na format A4 , ustalonych na podstawie odczytów liczników, z uwzględnieniem innych opłat jeżeli zostaną ustalone w umowie - płatne na podstawie faktur VAT, przelewem, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.
 13. Zamawiający żąda załączenia do oferty projektu umowy.

 

Osoba do kontaktu:

Hanna Tołłoczko, tel. 85 740 39 89,   533 330 850,   h.tolloczko@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi niezwłocznie po upływie terminu do ich składania, o czym powiadomimy wszystkich oferentów.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 14-12-2018 15:12

Data modyfikacji informacji: 14-12-2018 15:12