Zapytanie ofertowe

                                                                                                    Białystok, 2016.10.24

OR.271.4.1.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji)

do siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2

 

 

I. Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982

www.powiatbiałostocki.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) nie mają zastosowania gdyż wartość zamówienia na przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).    

III. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) do siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2.
 2. Dostarczanie gazu ziemnego winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
 3. Wykorzystanie paliwa gazowego do celów: ogrzewanie pomieszczeń i ogrzewanie wody.
 4. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy grupy E.
 5. Minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny dla zapewniania bezpieczeństwa osób
  i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się
  w obiekcie wynosi 44 kWh/h.
 6. Przewidywana grupa taryfowa PGNiG: W-5, OSD: W-5.1.
 7. Moc zamówiona: 143 kWh/h
 8. Prognozowany pobór gazu w okresie obowiązywania umowy (01.01.2017 – 31.12.2018) wynosi ok. 485 000,00 kWh.
 9. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
 10. Stawka podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia tj. do dnia 31.12.2018 r., z wyjątkiem:

-  w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, zgodnie ze zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów,

-  w przypadku zmiany cen jednostkowych po zatwierdzeniu ich przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

11. Zamawiający informuje, iż zwolniony jest z akcyzy.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczkowania przedmiotu zamówienia.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:

 1. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
 2. podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się Obiekt Zamawiającego,
 3. w przypadku Wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej - aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego.

 

Przedkładając ofertę - formularz cenowy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoba podpisująca ten formularz ma do tego umocowanie. W tym celu należy przedłożyć dokumenty rejestracyjne Wykonawcy, a jeśli z nich nie wynika stosowne umocowanie należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

 1. Kopię aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi.
 2. Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajdują się Obiekty Zamawiającego.
 3. W przypadku Wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej – kopię aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego.
 4. Wypełniony formularz oferty - formularz cenowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 5. Wzór umowy, której zapisy nie mogą być sprzeczne z treścią niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawa do zmiany postanowień zapisów zawartych we wzorze umowy w sytuacji, kiedy te zapisy będą naruszały interes Zamawiającego.

 

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018r.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta – formularz cenowy musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jaką jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty określone w Rozdziale V zapytania ofertowego.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  - w terminie do 03.11.2016 r.
 2. Wykonawcy zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 • w formie tradycyjnej - w siedzibie Starostwa, pokój nr 10 – Biuro Obsługi Interesantów lub
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: starosta@powiatbialostocki.pl.

IX. Opis sposobu obliczania ceny oraz kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

100 % cena brutto przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

                                              oferowana cena brutto min.

       wartość punktowa oferty =                                                   x 10 pkt. x 100%

                                                   oferowana cena brutto

 

W kryterium „cena ofertowa brutto” wykonawca maksymalnie otrzyma 10 punktów.

 

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone wykonawcy, który w złoży ofertę o najniższej cenie.

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski

Starosta Powiatu Białostockiego

 

 

 

Załącznik Nr 1

………………………………
pieczątka Wykonawcy

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe
w Białymstoku

ul. Borsucza 2,

15- 569 Białystok

 

           

FORMULARZ CENOWY

 

my niżej podpisani: ...................................................................................................................

(imiona i nazwiska osób, których uprawnienie do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw)

działający w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy)

adres siedziby: ...........................................................................................................................

prowadzącego działalność na podstawie wpisu do: Krajowy Rejestr Sądowy lub Ewidencji Działalności Gospodarczej/CEIDG*

prowadzonego przez: ………………………………………………………………..…… Nr. ……………………….

(podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru lub podmiot prowadzący EDG i numer wpisu)

 

nr telefonu ............................, nr fax ................................., e-mail. …………………………………

Regon: ................................................ NIP: ..................................

Kapitał zakładowy: ...................................

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: ………………… tel. …………………

 

Odpowiadając na ogłoszenie - zaproszenie, do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na

kompleksową dostawę gazu ziemnego

do siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2

 

Oferujemy realizację zamówienia za cenę ofertową brutto:………………………………………………

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

 

Nazwa

 

Składniki opłat

Szacunkowa ilość

Jednostka

miary

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

(kol.3xkol.5)

1

2

3

4

5

6

SPRZEDAŻ

opłata abonamentowa

(zł/m-c)

24

m-c

 

 

paliwo gazowe zużycie

(gr/Kwh)

485 000

kWh

 

 

DYSTRYBUCJA

Dystrybucja stała

(zł/m-c)

24

m-c

 

 

Dystrybucja

zmienna

(gr/Kwh)

485 000

kWh

 

 

 Suma ogółem netto (zł)

 

 VAT 23%

 

 Suma ogółem brutto (zł)

 

 

Moc zamówiona: 143 (kWh/h)

Grupa taryfowa: PGNiG: W-5, OSD: W – 5.1

 1. Oświadczamy, że zaproponowana cena ofertowa brutto zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 3. Oświadczymy, że przedłożymy wzór umowy uwzględniający wymagania postawione
  w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

 

Oferta – formularz cenowy została złożona na kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr ……

Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .................................................

b) .................................................

c) .................................................

d) .................................................

 

Wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

 

………………………………………..                                                       ………………………………………………

   (data)                                                                                       (podpis Wykonawcy)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2016

Data udostępnienia w BIP: 25-10-2016 13:21

Data modyfikacji informacji: 25-10-2016 13:21