Obwieszczenie z dnia 22.02.2010r. (W.Arch.)

 
OBWIESZCZENIE
 
 
                        Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w dniu 22 luty 2010 r. na wniosek Burmistrza Łap, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kopernika w Łapach wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości nr geod. 1347 na 1347/1 i 1347/2. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr geod.: obręb Łapy: 1353/2, 1330/3, 1344/2, 1322/2, 1347/1, 1348/2, 1775.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) budowę ul. Kopernika od km 0+000 do km 0+096,31 na działkach 1353/2, 1330/3, 1344/2, 1322/2, 1347/1, 1348/2;
b) przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej PCV 315 na odcinku od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej o długości 110 mb i głębokości posadowienia h = 1,41-2,40 m, na działkach 1353/2, 1330/3, 1344/2, 1322/2, 1347/1, 1348/2, 1775;
c) budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej o długości 97 mb i głębokości posadowienia h = 0,7-1,1 m, na działkach 1330/3, 1344/2, 1322/2, 1347/1, 1348/2, 1775;
d) założenie rur osłonowych na istniejących kablach telekomunikacyjnych w pasie drogowym ul. Spółdzielczej o długości 11 mb na działce 1775.
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia można w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury przy ul. Borsuczej 2, pokój 3, zapoznać się z projektem budowlanym i zebranym materiałem oraz zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w I -szej instancji.
Jednocześnie na podstawie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego poucza się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa).
 
                             Z up. Starosty
                            Karina Kurzewska
                        Dyrektor
                                Wydziału Architektury
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Karina Kurzewska- Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 16-04-2010 09:25

Data modyfikacji informacji: 16-04-2010 09:25