Wykaz przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XXXVI/249/2016
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.


W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Białostockiego nr VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2108, poz. 2716 oraz z 2016 r. poz. 2177, poz. 3654).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu
Zenon Żukowski

Metryka strony

Udostępniający: Zenon Żukowski - Przewodnicząca Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Data wytworzenia: 2016-04-28

Wprowadzający: Marek Falkowski

Data wprowadzenia: 2014-01-17

Data modyfikacji: 2017-05-04

Opublikował: Marek Falkowski

Data publikacji: 2014-01-17