28.04.2017 nabór na inspektora ds kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i placdówkami opiekuńczo-wychowawczymi (zakończony)

 

KS.210.6.2017          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko Inspektora

ds. kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

 

Informujemy, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 

 

                                                                                                                                                                                           Starosta

                                                                                                                                                                                Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                                       08.05.2017r.           Antoni Pełkowski

                                                                                                                                                                        (data i podpis osoby upoważnionej)

KS.210. 6.2017

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi (½ etatu)

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

a)    obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki
o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą,

f)     co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c)       praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d)       znajomość: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575 z późn.zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)         prowadzenie kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakresie realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

b)         prowadzenie kontroli nad rodzinami zastępczymi,

c)         prowadzenie kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, prowadzonymi przez Powiat Białostocki oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzonymi na zlecenie Powiatu Białostockiego,

d)         opracowywanie rocznych planów kontroli,

e)         prowadzenie postępowań kontrolnych, z uwzględnieniem prawa określonego w art. 38b ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

f)          sporządzanie protokołów z kontroli,

g)         opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i przedstawianie ich Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a)       praca w wymiarze ½ etatu,

b)       praca przy komputerze poniżej 4 godzin,

c)       praca w budynku nie posiadającym windy oraz praca w terenie na obszarze Powiatu Białostockiego,

d)       godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30, możliwe jest ustalenie czasu pracy zgodnie z indywidualnym harmonogramem.

 W miesiącu lutym 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

 a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g)     ewentualne referencje i opinie,

h)    koncepcja sposobu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi funkcjonującymi na terenie Powiatu Białostockiego,

i)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

 

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo - wychowawczymi'' w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j.t.)”.

                                                                                                                            

 

 

  Starosta Powiatu Białostockiego

Antoni Pełkowski

 

                                                                                                                           

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-03-2017

Data udostępnienia w BIP: 03-03-2017 14:00

Data modyfikacji informacji: 09-05-2017 12:25