21.02.2017 - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego - zakończony

 

KS.210.5.2017          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Podinspektora

w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Aneta Fidziukiewicz – Białystok

 

 Pani Aneta Fidziukiewicz spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko,                        co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

                                                   30.03.2017r.                                                                        Antoni Pełkowski

                                                                                                                                 Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                                                     

KS.210.5.2017

                             

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (1 etat)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

a)    obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku średniego wykształcenia wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy).

 

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c)       praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d)      znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o rzeczach znalezionych, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – rozdział 8,

e)       mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

f)        preferowany kierunek prawniczy lub administracja.

 

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

a)       prowadzenie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami należącymi do kompetencji powiatu,

b)       prowadzenie biura rzeczy znalezionych,

c)       prowadzenie spraw związanych z powiatową radą rynku pracy,

d)       prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

e)       prowadzenie zadań dotyczących kombatantów i niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a)       praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)       praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c)       praca w biurze na III piętrze w budynku nie posiadającym windy,

d)       godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

 

W miesiącu styczniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g)     ewentualne referencje i opinie,

h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego'' w terminie do dnia 10 marca 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j.t.)”.

                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                             21.02.2017r.   Antoni Pełkowski

                                                                                                                                               (data, podpis)

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-02-2017

Data udostępnienia w BIP: 21-02-2017 10:26

Data modyfikacji informacji: 30-03-2017 13:39