2017.10.24- inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (2 stanowiska po 1/2 etatu)- zakończony

 KS.210.11.2017        

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowiska inspektora

w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

w związku z realizacją projektów:

„ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane następujące osoby:

 

 Agnieszka Łapińska, zam. Piaski

Monika Sporna, zam. Łapy

 

Panie Agnieszka Łapińska i Monika Sporna spełniły wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazały się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tych kandydatek do zatrudnienia na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarzadzania Kryzysowego.

 

                                                                                                              Antoni Pełkowski

                                                                                                                   Starosta

                                                                            24.11.2017r.          Powiatu Białostockiego

 

 

 

KS.210.11.2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 Starosta Powiatu Białostockiego

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w Wydziale Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego

w związku z realizacją projektów:

„ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

Nazwa stanowiska pracy:

Inspektor- 2 stanowiska (po ½ etatu )

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

 Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:

 - obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie – wyższe,

f) co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

a) 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego osób dorosłych,

b) znajomość przepisów ustawy dotyczących zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

c) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,

d) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

e) praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu biurowego MS OFFICE,
f) łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość i komunikatywność.

 

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wynikających z założeń do projektów „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” oraz „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

a) wstępne rozpoznanie potrzeby potencjonalnego uczestnika projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego, ale nie posiadającego orientacji  w zakresie własnych predyspozycji, możliwości  w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy;

b) przeprowadzenie rozmowy i wyszukanie „zawężonej oferty”, dostosowanej do usług oferowanych w projekcie;

c) pomoc w dopasowaniu formy i rodzaju kształcenia do potrzeb uczestnika projektu, przy uwzględnieniu analizy popytu pracodawców na kompetencje i kwalifikacje;

d) weryfikacja zgłoszonego przez uczestnika projektu zapotrzebowania na usługę szkoleniową z faktycznymi potrzebami grantobiorców w odniesieniu do sytuacji na lokalnym/ regionalnym rynku pracy;

e) pomoc uczestnikom projektu w trakcie całego procesu realizacji systemu – od podejmowania decyzji o wejściu do projektu aż do rozliczenia usług edukacyjnych;

f) wyjaśnianie zasad udzielania dofinansowania;

g) informowanie o korzyściach wynikających z udziału w projekcie;

h) pomaganie w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych;

i) gromadzenie informacji o stopniu zadowolenia uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie oraz informacji zwrotnej dotyczącej jakości szkoleń;

j) wykonywanie wszelkich innych prace powierzonych przez przełożonego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w wymiarze czasu pracy wynoszącym ½ etatu, z tym że ¼ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ¼ etatu w projekcie 3.2.2 RPO. Umowa o pracę na czas określony tj. na okres realizacji projektu do 30.06.2020r.

b) praca przy komputerze poniżej 4 godzin, siedząca, administracyjno-biurowa, bezpośredni kontakt z uczestnikami Projektu.

c) praca w biurze:

- w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 (parter) - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 (parter) - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

d) praca wg harmonogramu.

 

W miesiącu wrześniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.
W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g) ewentualne referencje i opinie,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach, w tym w zakresie 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego osób dorosłych (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego'' w terminie do dnia 3 listopada 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną  do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902).

                                                                                                                            

                                                                                                                                                      Starosta

 

                                                                                                              24.10.2017 r.,             Antoni Pełkowski

                                                                                                                            

                                                   

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 24-10-2017 14:13

Data modyfikacji informacji: 24-11-2017 09:58