2017.06.19- podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji (pełen etat) (zakończony)

KS.210.9.2017          

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora

w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

   

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 Diana Zadykowicz-Kossakowska – Białystok

 

 

Pani Diana Zadykowicz-Kossakowska spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.

 

                                                                                                           

                                                                                                                  Starosta

                                                                            20.07.2017r.              Antoni Pełkowski  

 

 

 

 

KS.210.9.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Promocji (pełen etat)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

  1. Wymagania niezbędne:

 a)    obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku średniego wykształcenia wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy).

 

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c)       praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d)      znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego,

e)       mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji państwowej bądź samorządowej,

f)        mile widziane doświadczenie w tworzeniu projektów mających na celu pozyskanie środków finansowych oraz w realizacji tych projektów,

g)       preferowany kierunek administracja, turystyka lub pokrewne.

 

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a)       prowadzenie i organizowanie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej w zakresie tradycji, kultury, atrakcji turystycznych i przyrodniczych powiatu,

b)       organizacja imprez, eventów, wystaw, targów, itp.,

c)       inicjowanie i prowadzenie działalności promocyjnej, w tym opracowywanie materiałów promocyjnych,

d)       inicjowanie i tworzenie projektów mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych oraz realizacja tych projektów,

e)       wydawanie kart wędkarskich i rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)       praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)       praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c)       praca w biurze na III piętrze w budynku nie posiadającym windy oraz wyjazdy służbowe do Punktu Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu,

d)       godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

W miesiącu maju 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g)     ewentualne referencje i opinie,

h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji'' w terminie do dnia 03 lipca 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)”.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                             Starosta

 

                                                                                                                             19.06.2017r.         Antoni Pełkowski                                                                                                                                                 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-06-2017

Data udostępnienia w BIP: 19-06-2017 12:58

Data modyfikacji informacji: 24-10-2017 14:17