2017.06.09 - inspektor w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji (pełny etat) (zakończony)

wyniki naboru

 

KS.210.8.2016

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– inspektor w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji (pełny etat)

 

 Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

  1. Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie wyższe - co najmniej 3 letni staż pracy.

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c)       praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d)       znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o zamówieniach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

e)       mile widziany staż pracy w administracji publicznej lub samorządowej, bądź przy załatwianiu spraw z zakresu gospodarki wodnej.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a)       realizacja zadań z zakresu przepisów ustawy Prawo wodne,

b)       udział w prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi – w ramach kompetencji Wydziału,

c)       udział w działaniach dotyczących edukacji ekologicznej,

d)       udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych Starosty, Zarządu i Rady Powiatu oraz umów    i porozumień zawieranych przez te organy w zakresie zadań należących do Wydziału.

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)       praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)       praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c)       praca w biurze zlokalizowana na III piętrze w budynku nieposiadającym windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

d)       przewidziane częste wyjazdy służbowe w ramach pełnionych obowiązków służbowych,

e)       godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

W miesiącu maju 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

  1. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g)     ewentualne referencje i opinie,

h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji'' w terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902).

                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                          Antoni Pełkowski - starosta

                                                                                                                                                             (podpis pracodawcy)

KS.210.8.2017          

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 Małgorzata Kubala – Białystok

 Pani Małgorzata Kubala spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Antoni Pełkowski

                                                                                                                 Starosta

                                                                            28.06.2017r.     Powiatu Białostockiego                                                                       

                                                                                                                            

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-06-2017

Data udostępnienia w BIP: 09-06-2017 13:05

Data modyfikacji informacji: 28-06-2017 12:10