2017.02.07 - inspektor w Wydziale Komunikacji - zakończony

KS.210.3.2017         

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Michał Łapiński – Łapy

Pan Michał Łapiński spełnił wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazał się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tego kandydata do zatrudnienia na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji

                                                                06.03.2017r. Jolanta Den - Wicestarosta

                                                                                           (data i podpis osoby upoważnionej)

KS.210.3.2017

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– inspektor w Wydziale Komunikacji (pełny etat)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

a)    obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie – wyższe,

f)     co najmniej trzyletni staż pracy.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c)       praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d)      znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz.U.                    z 2017r., poz.128), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r., poz.1088), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia                    22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz.1038), ustawa                    z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2016r., poz.23),

e)       mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

f)        preferowane wykształcenie wyższe prawnicze.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

a)         prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z rejestracją pojazdów, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa: wydawanie decyzji odmownych, uchylających, umarzających postępowanie, wznawianie postępowań, itp.,

b)       współpraca z organami ścigania w zakresie zadań realizowanych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym,

c)       współpraca z innymi instytucjami w zakresie rejestracji pojazdów, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa,

d)       prowadzenie postępowań wyjaśniających i weryfikujących w przypadku przedłożonych do rejestracji pojazdu dokumentów budzących wątpliwości Organu.

 

 

 

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

b)       praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

c)       praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

d)       praca w biurze na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

e)       godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

 

W miesiącu styczniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym                           w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku                         o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,                               z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g)     ewentualne referencje i opinie,

h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2                     z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji'' w terminie do dnia                          20 lutego 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j.t.)”.

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                ………………………………..

                                                                                                                                               (data, podpis)

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-02-2017

Data udostępnienia w BIP: 07-02-2017 13:37

Data modyfikacji informacji: 06-03-2017 09:11