2017.06.19- podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (pełen etat) (zakończony)

KS.210.10.2017        

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko podinspektora

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Urszula Maciuszko – Kleosin

 

Pani Urszula Maciuszko spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

 

 

                                                                                                                  Starosta

                                                                            20.07.2017r.             Antoni Pełkowski

 

 

 

 

KS.210.10.2017

                             

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (pełen etat)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

  1. Wymagania niezbędne:

 a)    obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko podinspektora mogą ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie – wyższe lub średnie (w przypadku średniego wykształcenia wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy).

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 a)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c)       praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d)       znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o drogach publicznych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

e)       mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji państwowej lub samorządowej przy załatwianiu spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,

f)        preferowany kierunek administracja, geodezja lub gospodarka gruntami i nieruchomościami.

 

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 a)       prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczących dróg,

b)       sporządzanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych przejścia na własność powiatu gruntów przejętych pod drogi Powiatowe,

c)       przygotowywanie wniosków dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów nabywanych na rzecz powiatu,

d)       ustalanie odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi publiczne,

e)       sporządzanie wniosków do Wojewody w sprawie nabycia gruntów pod drogi publiczne w trybie art. 73 – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)       praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)       praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c)       praca na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

d)       przewidziane wyjazdy służbowe,

e)       godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

 W miesiącu maju 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g)     ewentualne referencje i opinie,

h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości''
w terminie do dnia 05 lipca 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)”.

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                             Starosta

 

                                                                                                                             19.06.2017r.         Antoni Pełkowski

                                                                                                                                                         

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-06-2017

Data udostępnienia w BIP: 19-06-2017 12:29

Data modyfikacji informacji: 20-07-2017 15:04