17.05.2017 referent prawny w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości- zakończony

KS.210.7.2017         

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Referenta prawnego

w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Małgorzata Ruśkowska – Lewickie

Pani Małgorzata Ruśkowska spełniła wszystkie kryteria związane z procedurą naboru. Wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu pytań związanych z naborem na ww. stanowisko, co uzasadnia wybór tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisko referenta prawnego
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

 

                                                                                                        w/z Starosty

                                                                                                         Jolanta Den 

                                                                              08.06.2017r.         Wicestarosta

                                                                                       

KS.210.7.2016

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starosta Powiatu Białostockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– referent prawny w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (pełny etat)

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

a)    obywatelstwo polskie

Poza obywatelami polskimi na stanowisko inspektora mogą ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie wyższe.

 

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,

b)       znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej dla organów Powiatu, Statutu Powiatu Białostockiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

c)       praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych z zakresu obsługi baz danych, prawniczych (Lex) oraz pakietu biurowego MS OFFICE,

d)       znajomość przepisów regulujących n/w zadania, w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego.

e)       mile widziany co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej lub samorządowej bądź przy załatwianiu spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,

f)        mile widziane osoby posiadające: studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, zakończoną aplikację radcowską lub adwokacką.

 

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

a)       prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wywłaszczenia nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

b)       prowadzenie postępowań administracyjnych odszkodowawczych z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości wydzielonych w wyniku podziału geodezyjnego dokonanego na wniosek właściciela oraz na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

c)       prowadzenie postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

d)       uczestniczenie w rozprawach prowadzonych przez komisje majątkowe rozpatrujące sprawy zwrotu kościołom i związkom wyznaniowym odrębnego majątku,

e)       załatwianie spraw dotyczących aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,

 

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a)       praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)       praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

c)       praca w biurze zlokalizowana na I piętrze w budynku przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku (budynek nie posiada windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych),

d)       przewidziane wyjazdy służbowe w ramach pełnionych obowiązków służbowych,

e)       godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

 

W miesiącu kwietniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. W związku z tym art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych osób niepełnosprawnych nie ma zastosowania.

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

a)    życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

b)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,

c)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór na stronie BIP),

e)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata),

f)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,

g)     ewentualne referencje i opinie,

h)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata).

 

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2, pokój nr 10 – kancelaria lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości'' w terminie do dnia 29 maja 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane indywidualnie o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.bip.powiatbialostocki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902).

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                          Starosta

                                                                                                                                                                Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                17.05.2017r.                 Antoni Pełkowski

                                                                                                                            

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego, Antoni Pełkowski

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data udostępnienia w BIP: 17-05-2017 13:26

Data modyfikacji informacji: 08-06-2017 14:07