Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Falkowski, adres poczty elektronicznej m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 740 39 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Starosta Powiatu Białostockiego

Adres organu odwoławczego: ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 740 39 14

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

 1. Do budynku Starostwa przy ul. Borsuczej 2 prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego od ul. Borsuczej prowadzą schody. Nad wejściem zamontowany jest znacznik nawigujący TOTUPOINT skierowany do osób niewidomych. Wejście tylne jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach po prawej stronie zamontowany jest domofon, służący do kontaktu z Kancelarią Ogólną.
 2. Kancelaria znajduję się po prawej stronie od wejścia głównego. 
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia w piwnicy. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z szczególnymi potrzebami powinny kierować się do poczekalni na poziomie piwnic, gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy i na parterze.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsca z tyłu budynku.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W starostwie na wybranych stanowiskach obsługi zainstalowane są pętle indukcyjne.
 8. W budynku częściowo zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 9. W pomieszczeniu Kancelarii Ogólnej można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Językowo-Migowego (SJM) w formule on-line. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu bez konieczności wcześniejszego umawiania. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok

 1. Do budynku Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości przy ul. Branickiego  13 prowadzi 1 wejście od ul. Elektrycznej. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wstępu. Po wcześniejszym kontakcie można umówić spotkanie w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku znajdującym się w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, do którego prowadzi podjazd dla wózków. 
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W Wydziale na wybranych stanowiskach obsługi zainstalowane są pętle indukcyjne.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W Wydziale nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Po wcześniejszym kontakcie można skorzystać z dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Językowo-Migowego (SJM) w formule on-line w głównej siedzibie Starostwa. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 Filia Wydziału Komunikacji w Łapach ul. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy

 1. Do budynku Filii Wydziału Komunikacji w Łapach przy ul. Sikorskiego 15 prowadzi jedno wejście od ul. Sikorskiego z poziomu chodnika. Nie ma przeszkód pionowych dla wózków inwalidzkich.
 2. Nad wejściem zamontowany jest znacznik nawigujący TOTUPOINT skierowany do osób niewidomych.
 3. Okienka rejestracji znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest cały obiekt. 
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest po lewej stronie obok wejścia głównego..
 6. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W Wydziale na wybranym stanowisku obsługi zainstalowana jest pętla indukcyjna.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W Filii nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Po wcześniejszym kontakcie można skorzystać z dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Językowo-Migowego (SJM) w formule on-line w głównej siedzibie Starostwa. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

 1. Do budynku Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 3 prowadzi 1 wejście od ul. Mickiewicza. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wstępu. Po wcześniejszym kontakcie można umówić spotkanie w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku znajdującym się w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, do którego prowadzi podjazd dla wózków. 
 2. W budynku nie ma dostępnej windy.
 3. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W Wydziale na wybranym stanowisku obsługi zainstalowana jest pętla indukcyjna.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W Wydziale nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Po wcześniejszym kontakcie można skorzystać z dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Językowo-Migowego (SJM) w formule on-line w głównej siedzibie Starostwa. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Filia Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości, w Łapach ul. Westerplatte 10, 18-100 Łapy

 1. Wydział Filii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości mieści się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach przy ul. Westerplatte 10. Wejście do Wydziału mieści się po lewej stronie od wejścia głównego szkoły. Przed drzwiami znajdują się schody prowadzące w dół oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Nad wejściem zamontowany jest znacznik nawigujący TOTUPOINT skierowany do osób niewidomych.
 3. Za drzwiami wejściowymi należy skręcić w lewo. Okienka obsługi interesanta znajdują się po prawej stronie. 
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest po prawej stronie od wejścia głównego.
 5. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W Wydziale na wybranym stanowisku obsługi zainstalowana jest pętla indukcyjna.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W Filii nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Po wcześniejszym kontakcie można skorzystać z dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Językowo-Migowego (SJM) w formule on-line w głównej siedzibie Starostwa. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Udogodnienia

Funkcjonują opcje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej w postaci możliwości przełączenia pomiędzy widokiem o wysokim i normalnym kontraście oraz zmiana wielkości czcionki.