Informacja w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białostockim

Konsultacje prawne odbywają się na terenie Powiatu Białostockiego w następujących punktach:

 

Punkty prowadzone przez Powiat Białostocki:

1) Białystok – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.

Godziny pracy:

Poniedziałek:          1100 - 1500

Wtorek – Piątek:    900  -  1300

2) Czarna Białostocka – Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka,

     tel. 85 722 27 20.

Godziny pracy:

Poniedziałek:         1100 - 1500

Wtorek – Piątek:   900 - 1300

3) Łapy – Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy,

     tel. 85 715 27 20.

Godziny pracy:

Poniedziałek:         1100 - 1500

Wtorek – Piątek:   900 - 1300

W powyższych punktach porady prawne udzielane są w poniedziałki i wtorki przez radców prawnych, a w środy, czwartki i piątki przez adwokatów.

 

Punkty prowadzone przez Organizację Pozarządową Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Warmińskiej 7/1:

 

 • Juchnowiec Kościelny – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2,

     16-001 Księżyno.

Godziny pracy:

Poniedziałek:         1100 - 1500

Wtorek – Piątek:    900 - 1300

Porady prawne udzielane są przez radców prawnych.

 

2) Choroszcz– ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.

Godziny pracy:

Poniedziałek – Czwartek:   800 - 1200

Piątek:                                 1400  -  1800

Porady prawne udzielane są przez aplikanta radcowskiego.

 

 • Michałowo – budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo,

      tel. 85 713 17 73.

Godziny pracy:

Poniedziałek:      800 - 1200

Wtorek:               1100 - 1500

Środa – Piątek:   800 - 1200

Porady prawne udzielane są przez radców prawnych.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

 

Kto jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych ?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (art.4 ust. 1 ustawy):

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24.01.1991r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży.

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty (art. 4 ust. 2 ustawy):

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy
  o pomocy społecznej,
 • ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 7,
 • dokument potwierdzający ciążę.

 

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ustawy):

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa
  w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży w zakresie związanym
  z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. (art. 4a ustawy).

 

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
  do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starosta - Antoni Pełkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Antoni Pełkowski – Starosta

Data wytworzenia: 2015-12-30

Wprowadzający: Marek Falkowski

Data wprowadzenia: 2015-12-30

Data modyfikacji: 2017-10-17

Opublikował: Marek Falkowski

Data publikacji: 2015-12-30