29.11.2017 - Uchwała ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów pomocy prawnej w 2018 r.

 

Uchwała Nr 696/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 28 listopada 2017 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr 660/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§  1

  1. Dokonuje się wyboru oferty Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku na realizację w roku 2018 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota przyznanej dotacji wynosi 182 178 zł.
  2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 696/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z:

  1. protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację
    w roku 2018 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
  2. zbiorczą kartą oceny merytorycznej ofert,

postanowił przyznać dotację podmiotowi, który został  wymieniony w w/w uchwale oraz
w wysokości zarekomendowanej przez Komisję.

Oferta rekomendowana przez Komisję spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała najwięcej punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert).

Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz
w otwartym konkursie ofert.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jolanta Den – Wicestarosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 29-11-2017 14:20

Data modyfikacji informacji: 29-11-2017 14:20