Start / Rada Powiatu / Protokoły z sesji Rady Powiatu / Protokoły z sesji Rady Powiatu rok 2010 / Protokół Nr XLVII/10 z dnia 30.06.2010r.

Protokół Nr XLVII/10 z dnia 30.06.2010r.

  • Brak wersji archiwalnych
Or.V.0041-47/10
 
 
 
Protokół Nr XLVII/10
z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 30 czerwca 2010 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XLVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 30 czerwca 2010 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XLVII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz zaproponował, by:
  • w pkt.20 wystąpiła omyłka, stąd proponuje się słowa „Zaopiniowanie projektu” zastąpić słowem „Podjęcie”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
  • W pkt.22 w proponuje się dodać po słowach: „z obrad XLV sesji RP” dodać jeszcze „i XLVI nadzwyczajnej sesji RPB”.Wniosek przyjęto jednogłośnie.
            W temacie – propozycje do porządku obrad – Radna Pani Anna Grycuk stwierdziła: „Ja mam takie pytanie skierowane do Zarządu Powiatu, mam informację z Gminy Michałowo, że miał być wprowadzony do naszego porządku obrad Sesji punkt dotyczący budowy drogi powiatowej Hieronimowo Potoka - Potoka Hoźna. Droga ta ma być robiona ze środków Gminy Michałowo. Zależy mi na tym, aby Zarząd, który się zobowiązał do wprowadzenia tego punktu odpowiedział, dlaczego tego punktu nie wprowadzono”.
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Gmina Michałowo wystąpiła do Zarządu Powiatu Białostockiego z informacja, iż posiada 2 mln zł w budżecie Gminy na przebudowę 5 dróg. W międzyczasie, Gmina Michałowo złożyła dokumentację i poprosiła PZD o uzgodnienie tych dokumentacji. Jako, że PZD nic nie było wiadomo w temacie powierzenia prowadzenia określonych zadań Gminie Michałowo, PZD odesłał te dokumentacje do Burmistrza z prośbą o przesłanie porozumienia, które go wiąże z Zarządem Powiatu do prowadzenia tych określonych zadań. Aby wyjaśnić wątpliwości Zarząd Powiatu Białostockiego zaprosił na posiedzenie Zarządu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie, jak również jednego z Radnych – Panią Marię Ancipiuk. Osoby te potwierdziły, że w budżecie Gminy mają takie środki na budowę dróg. Ja, ze swej strony Zarządowi Powiatu Białostockiego powiedziałem, o wątpliwościach, jakie mi towarzyszą, kiedy Gmina zamawia dokumentację na przebudowę dróg powiatowych. Mianowicie: dokumentacja w żaden sposób nie odnosi się do stanu władania pasem drogowym, mapy załączone do dokumentacji nie były aktualne. Doświadczenie wskazuje, że w przypadku przebudowy 15km odcinka na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny mamy na całej długości z niewłaściwymi stanami władania, a ponadto trzeba podzielić sto sześćdziesiąt kilka działek, żeby móc wejść w posiadanie gruntem i złożyć ważny wniosek do Wydziału Architektury o stosowaną decyzję. Druga rzecz, dokumentacje nie odnoszą się do odwodnienia pasa drogowego, nie odnoszą się w żaden sposób do stanu technicznego obiektów inżynierskich. Przedstawiciele Gminy Michałowo publicznie powiedzieli, że w przypadku dwóch dróg, rzeczywiście drogi przebiegają przez teren niestanowiący pasa drogowego, a są to tereny Lasów Państwowych i osób fizycznych. Poinformowałem obecnych, że jeżeli zamówią tą dokumentację, to tylko na podstawie ważnego porozumienia z Zarządem Powiatu i będą w całości odpowiadać za realizację tego przedsięwzięcia, zgodnie z tą dokumentacją, by przypadkiem się nie okazało, że do Zarządu Powiatu za roku lub dwa osoby fizyczne będą występowały z wnioskiem o zwrot nieruchomości, bądź wartości tej nieruchomości. Z tym Przewodniczący i Radna odjechali, a za kilka dni poprzez Radnego z Gminy Michałowo dowiedziałem się, że Rada Miejska ma zamiar podjąć stosowną uchwałę w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu. Dostałem projekt tej uchwały, a później dowiedziałem się, że ta uchwała została podjęta. Okazało się, że Gmina Michałowo podjęła uchwałę, ale już nie za 2 mln zł, tylko za 615.000zł i nie na 5 dróg, tylko na 3 drogi. Ta uchwała w żaden sposób nie trafiła oficjalna drogą ani do Zarządu Powiatu Białostockiego, ani do Rady Powiatu, ani do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Swego czasu, chyba na ostatnim posiedzeniu, zadałem członkom Zarządu Powiatu Białostockiego pytanie, co z tą sprawą. Usłyszałem, iż brak jest oficjalnego stanowiska Gminy Michałowo w sprawie i dlatego tą sprawą nie należy się zajmować”.
            Radna Pani Anna Grycuk zauważyła: „Ale uchwała została podjęta i skoro jest uchwała i zadeklarowane pieniądze na budowę drogi i deklaracja woli Gminy Michałowo przejęcia tej inwestycji. Chodzi mi szczególnie o tą drogę Hieronimowo Potoka - Potoka Hoźna, to może warto jednak pozwolić na tą inwestycję, tym bardziej, że ta droga nie budzi wątpliwości, jeśli chodzi o jej przebieg”.
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado właśnie w odniesieniu do tej drogi mamy sytuację taką, że biegnie ona po działkach leśnych”.
            Starosta powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Jak Państwo słyszycie, sprawa jest dalece nieprzygotowana, w trakcie, jest w takiej fazie, że Zarząd nie może wnieść jej do porządku obrad. Jesteśmy oczywiście wdzięczni, że Rada Miejska w Michałowie chce nas wesprzeć w tych działaniach i jeżeli wszystkie sprawy formalne zostaną załatwione, na kolejną Sesję zostanie przedstawiona ta kwestia”.
            Radny Pan Jan Ambrożej również zabrał głos w tej sprawie: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja też nam tą sprawę, bo właśnie dzisiaj zwracano się też do mnie w tej kwestii i tutaj dochodzi jeszcze droga Barszczewo. Myślę, że też znajdzie się w tym wykazie. Burmistrz Michałowa prosił, by to na Sesji podnieść i poprzeć”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył, iż proponowany porządek obrad został zaprezentowany, a z uwagi na to, że podnoszona kwestia nie jest przygotowana formalnie, nie będzie uwzględniona w porządku obrad dzisiejszej Sesji.
            Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.      Otwarcie obrad XLVII sesji RPB.
2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.      Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.      Przyjęcie informacji o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii.
5.      Przyjęcie informacji w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za 2009 rok.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2009 rok.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
10.    Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska-wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego (do Prezesa RM w sprawie NPPDL 2008-2011).
20.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1377B w miejscowości Łopuchowo o długości 0,953km, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn.”Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, I etap”.
21.    Interpelacje i zapytania Radnych.
22.    Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji RPB.
23.    Sprawy różne.
24.    Zamknięcie obrad XLVII sesji RPB.
                                                 
 
Ad 3
            Informacja o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przypomniał Wysokiej Radzie, iż informacja o pracach Zarządu między Sesjami Rady została przedłożona Radnym w formie pisemnej /zał. nr 4/. Od dnia 27 maja 2010 roku do dnia 29 czerwca 2010 roku Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:
·      dotyczących majątku powiatowego,
·      związanych z drogami powiatowymi,
·      związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·      dotyczących oświaty, kultury i sportu,
·      dotyczących finansów i budżetu.
             Ponadto Zarząd:
·       udzielił odpowiedzi na pismo NSZZ „Solidarność” w sprawie dofinansowania organizacji Podlaskich Dni Solidarności,
·       rozpatrzył pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie współpracy przy organizacji działań profilaktycznych p.n.: „Wakacje”,
·       rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Turośń Kościelna w sprawie współorganizacji imprezy p.n.: „Dzień Konia na Podlasiu”,
·       przyznał premie za miesiąc czerwiec 2010 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·       podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
·       brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
                        Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       uroczystej sesji Rady Gminy Gródek oraz Gminy Czarna Białostocka z okazji 20 rocznicy powstania Samorządu terytorialnego w Polsce,
·       uroczystym otwarciu Dni Wasilkowa,
·       obchodach 60-lecia Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa – Centrum Edukacji w Supraślu,
·       spotkaniu w sprawie opracowania projektu zagospodarowania turystycznego rejonu Puszczy Knyszyńskiej, zorganizowanym przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka,
·       uroczystym otwarciu bulwarów rekreacyjnych nad rzeką Supraśl zorganizowanym w ramach XV Spotkań z Naturą i Sztuką UROCZYSKO,
·       posiedzeniu Konwentu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” oraz posiedzeniu konferencji Krajowej Stowarzyszenia,
·       podpisaniu umowy dotyczącej realizacji zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
·       podsumowaniu X edycji konkursu na zbiórkę surowców wtórnych,
·       imprezie p.n.: „Dzień Konia na Podlasiu”,
·       posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach.
            Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o bliższe informacje na temat drogi powiatowej Płonka Kościelna – Płonka Matyski oraz na temat decyzji wydanej przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku dotyczącej projektu budowlanego złożonego przez SP ZOZ w Łapach.
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Burmistrz Łap wystąpił do Zarządu Powiatu z propozycją wspólnego dokonania remontu nawierzchni między Płonką Kościelną a Płonką Matyski. Oceniliśmy wartość tego przedsięwzięcia na ok. 250.000zł i Zarząd Powiatu odpowiedział Burmistrzowi, iż w chwili obecnej nie jest możliwe wspólne dokonanie przebudowy tego odcinka drogi, natomiast nie wykluczył możliwości partycypowania w kosztach w okresie późniejszym”.
            Sekretarz Powiatu Białostockiego – Pani Anna Szczepańska odniosła się do drugiego pytania: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to zatwierdzenie projektu budowlanego dotyczyło Przychodni przy ul. Piaskowej w Łapach”.
            Innych pytań i spraw w tym punkcie nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
 
Ad 4
            Przyjęcie informacji o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii.
            Pan Dariusz Filianowicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił Wysokiej Radzie informację o sytuacji sanitarno- epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii /zał. nr 5/.
            „Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić Państwu sytuację sanitarno-epidemiologiczną Powiatu Białostockiego oraz realizowane programy monitoringowe. Jeżeli chodzi o zwalczanie enzootycznej białaczki bydła, przebadano 10.391 zwierząt w 1.069 stadach. Chciałbym podkreślić, iż po raz pierwszy od wprowadzenia programu zwalczania tej jednostki chorobowej nie uzyskano żadnego wyniku dodatniego. Dnia 23 kwietnia 2009 roku Decyzją Komisji Nr 2009/342/WE Powiat Białostocki jest regionem oficjalnie wolnym od enzootycznej białaczki bydła, co pozwala nam na swobodny handel bydłem w Unii Europejskiej bez konieczności wykonywania badań zwierząt przed ich wysyłką. Kolejny program monitoringowy dotyczył zwalczania boreliozy bydła. Przebadano 12.225 zwierząt w 1.071 gospodarstwach i uzyskano tylko jeden wątpliwy wynik. W tej chwili czekamy na wyniki badania referencyjnego z PIW-PIB w Puławach. Jeśli chodzi o zwalczanie gruźlicy bydła – przebadano 17.005 zwierząt w 1.071 gospodarstwach i nie uzyskano żadnego wyniku dodatniego. Monitoring choroby niebieskiego języka u owiec i bydła – pierwsze badanie prób wykazało u bydła jeden wynik dodatni w badaniu immunoenzymatycznym – czekamy na wynik badania referencyjnego z Puław. Jeśli chodzi o wściekliznę lisów wolno żyjących – przebadano 200 lisów odstrzelonych na terenie Powiatu Białostockiego i nie uzyskano żadnego wyniku dodatniego. Przeprowadzono ponadto 91 obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę, po pogryzieniu człowieka i wszystkie te badania zakończyły się wynikiem ujemnym. Również pośmiertnie badane są zwierzęta, w stosunku do których zachodzi podejrzenie wystąpienia wścieklizny. W tym roku między innymi przebadano wiewiórkę, 3 kuny, 2 psy, kota, nietoperza, borsuka i wszystkie wyniki były ujemne. Monitoring pryszczycy bydła, choroby pęcherzykowej świń, brucelozy kóz i owiec również dały wyniki ujemne. Na bieżąco prowadzone są badania świń w kierunku choroby Aujeszkyego we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świcie nie ma wyników dodatnich. Jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczną, należy również wspomnieć o coraz częstszych przypadkach pojawiania się dzikich zwierząt na terenach zamieszkałych przez ludzi”.
            Radny Pan Roman Tadeusz Łudź zapytał: „Ja mam pytanie dotyczące laboratorium w Łapach. Wiadomo, że zostało stworzone w warunkach, kiedy była epidemia ptasiej grypy. Czy ono istnieje nadal, bo wysyłamy próbki do badania w Puławach, a wiadomo, że koszt wówczas jest wyższy”.
            Pan Dariusz Filianowicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił: „To laboratorium w Puławach jest jednostką referencyjną i wyniki tam przeprowadzone są ostateczne. Czasami stwierdzona jakaś jednostka chorobowa w zwykłym laboratorium nie jest ostateczną diagnozą, dopiero wyniki laboratorium referencyjnego daje ostateczną podstawę do stwierdzenia jednostki chorobowej lub jej wykluczenia”.
            Innych pytań nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie powiatu w zakresie weterynarii.
 
Ad 5
            Przyjęcie informacji w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za 2009 rok.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym informację w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie /zał. nr 5/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiono Państwu krótką informację w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie za 2009 rok. W ramach zawartego w 2007 roku porozumienia kontynuujemy w dalszym ciągu upowszechnianie programów profilaktycznych i bezpłatnych badań, finansowanych przez Oddział Wojewódzki NFZ. Pracownicy naszego Wydziału i pracownicy NFZ propagują podczas imprez terenowych te badania, rozdają ulotki promocyjne, informują mieszkańców Powiatu Białostockiego o możliwościach skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych. Działanie to spotkało się z uwagą i zauważalnym zainteresowaniem uczestników festynów. W dniu 18 maja 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku otworzono wystawę promującą profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy pn. „Życie jest bezcennym darem”. Wystawę tworzyły plansze edukacyjne zawierające informacje o zapobieganiu nowotworom oraz prace plastyczne kobiet zmagających się z rakiem piersi. Powstały one przy współpracy białostockich Amazonek, kobiet leczonych onkologicznie oraz lekarzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Po otwarciu wystawy odbyła się konferencja poświęcona profilaktyce raka piersi oraz raka szyjki macicy, w której uczestniczyli pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. W odpowiedzi na apel Stacji Krwiodawstwa w Białymstoku w dniu 21 lipca 2009 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyła się akcja oddawania krwi. Łącznie zebrano ponad 12 litrów. Oprócz pracowników urzędu do akcji włączyło się kilku interesantów. W celu poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach Powiat Białostocki w 2009 roku dofinansował zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz samochodu do przewozu pacjentów na zabiegi hemiodializoterapii na łączną kwotę 517.645zł”.
            Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację w sprawie realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim za 2009 rok.
 
Ad 6
            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za 2009 rok.
            Pan Janusz Krzysztof Rainko – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2009 rok /zał. nr 7/.
            „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado sprawozdanie składa się z rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowej. Na Sesji Rady Powiatu Białostockiego w dniu 22 kwietnia 2010 roku składałem sprawozdanie finansowe i te dane, które mam do zaprezentowania dzisiaj niewiele się różnią, od tych, które były wówczas przedstawiane. Są to zmiany dosłownie kosmetyczne. Jeśli chodzi o bilans, to zamknął sie on kwotą po stronie aktywów i pasywów 5.945.200zł. Po stronie aktywów mamy aktywa trwałe i aktywa obrotowe i one nie uległy zmianie i na początku roku wynosiły 2.164.000zł, a kończą się kwotą 1.941.000zł. Spora zmiana nastąpiła po stronie aktywów trwałych i tutaj głównym elementem są rzeczowe aktywa trwałe, które z kwoty 2.014.000zł wzrosły do 3.947.000zł. Jest to prosta konsekwencja poniesionych nakładów inwestycyjnych poniesionych między innymi z zakupem nowoczesnego sprzętu rentgenowskiego w tym roku. Po stronie pasywów również, jeśli chodzi o zobowiązania i rezerwy niewielkie zmiany wynosiły one 2.916.000zl i na koniec roku 2.903.000zł, natomiast znaczna zmiana jest po stronie kapitałowej, a mianowicie wzrósł kapitał własny zakładu, a dokładnie kapitał podstawowy z 2.811.000zł na 4.503.000zł. To jest właśnie konsekwencja tych działań. Jeśli chodzi o kapitał zapasowy, nie uległ on zmianie. Życzyłbym sobie w przyszłości, żeby zyski z działalności rocznej pokryły całkowicie straty z lat ubiegłych, by można było kapitał zakładowy zwiększyć, jako zabezpieczenie ewentualnych nieprzewidywalnych w przyszłości kłopotów finansowych zakładu. Rachunek zysków i strat - po stronie przychodów mieliśmy w poprzednim roku rozliczeniowym 12.443.000zł. Poprzedni rok zamknął się kwotą 13.212.000zł. Tutaj różnic w poszczególnych działach nie było, jeśli chodzi o koszty, koszty całkowitej działalności w poprzednim roku wynosiły one 11.547.000zł, a w roku 2009 12.630.000zł. Zysk ze sprzedaży, bo tak to się nazywa, uległ nieco zmniejszeniu. W poprzednim roku wynosił 895.580,81zł, a w tym roku 581.437,37zł. W przychodach operacyjnych jest jedna zasadnicza zmiana, a mianowicie wynosiły one 413.093,68zł, w tym roku wynosiły 192.417,24zł, w kosztach natomiast uwzględniliśmy ważną pozycję, a mianowicie zrealizowane nadwykonania i spodziewamy się, że nie uda się odzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie około 700.000zł, a to jest dosyć poważny koszt. Ogólnie bilans rachunku zysków i strat zamyka się kwotą zysków 5.222,51zł. Jest to niewielki zysk, ale tylko tyle udało się w tym trudnym dla szpitala roku zakończyć. Informacja dodatkowa w załączeniu całego sprawozdania finansowego mówi o poszczególnych pozycjach, w jaki sposób się to kształtowało. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że w tym roku został dokonany audyt zewnętrzny, jeśli chodzi o badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach i w załączeniu, jeśli Państwo sobie życzycie przedstawię opinię niezależnego biegłego rewidenta. Oczywiście audyt został wykonany na zlecenie Zarządu Powiatu Białostockiego. Cytuję zdanie końcowe: <<Badanie sprawozdania zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności stosowanych przez zakład obowiązujących przepisów. Sprawdzenie dokonano w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i odniesienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanego zakładu na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy 1.01.-31.12.2009 roku>>”.
            Pytań do referowanego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Roman Tadeusz Łudźodczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2009 rok.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Pani Sylwia Rząca odczytała zebranym pozytywną opinię w tej sprawie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/422/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2009 rok /zał. nr 8/.
 
 
Ad 7
            Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /zał. nr 9/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado do działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Zarząd Powiatu Białostockiego złożył 3 wnioski: Centrum Edukacji w Supraślu -„Dziś nauka jutro praca”. Projekt dotyczyć będzie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających z j. polskiego, matematyki, geografii, j. angielskiego, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, biologii, j. francuskiego, j. niemieckiego, ICT, warsztatów kulinarnych . W ramach zajęć zorganizowane zostaną wycieczki do teatru, zakładów pracy. Ponadto w ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych przez udział w szkoleniach (AutoCad, szkolenie umiejętności jeździeckich) i kursach (prawo jazdy kat. B i C, kurs kelner-barman, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, komputerowych programów magazynowych i kas fiskalnych, kurs tworzenia stron www); Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach –„Nowoczesny technik”. Projekt dotyczyć będzie realizacji zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów zawodowych, j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, historii. Prowadzone będą warsztaty z doradztwa zawodowego, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych patologią, zajęcia sportowe. W ramach poszczególnych zadań zostaną zorganizowane wycieczki zawodowe oraz edukacyjne m.in. do teatru oraz muzeum; Zespół Szkół w Michałowie będzie realizowało projekt „Szkoła zawodowa przyszłością”. Projekt dotyczyć będzie realizacji zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów zawodowych, matematyki, j. angielskiego, j. rosyjskiego, informatyki, doradztwa zawodowego. W ramach poszczególnych zadań zostaną zorganizowane wycieczki zawodowe oraz edukacyjne. Ponadto w ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość odbycia praktyk oraz szkoleńzawodowych. Planowany okres realizacji tych projektów to rok szkolny 2010/2011. Łączna wartość tych 3 wniosków to kwota 519.303zł. W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia Uchwały Rady Powiatu upoważniającej Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań wynikających z tytułu realizacji ww. projektów”.
            Pytań do referowanego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Jan Ambrożej odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Również Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do projektu powyższej uchwały, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/423/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /zał. nr 10/.
 
 
Ad 8
            Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji /zał. nr 11/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 5 ust. 5 ww. ustawy nałożył na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia, w drodze uchwały, szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 i 2 ww. ustawy konsultacji, w taki sam sposób jak akty prawa miejscowego, podlega również roczny lub wieloletni program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. W związku z powyższym zawarty w załączniku do uchwały Regulamin uwzględnia sposób oraz formy przeprowadzenia niniejszych konsultacji. Bardzo proszę o podjęcie przedłożonej Państwu uchwały”.
            Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zapytał, jakie organizacje pozarządowe występują na naszym terenie oraz, jak się układa współpraca z nimi.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Organizacji pozarządowych w naszym powiecie jest około 200. Ponadto są też Uczniowskie Kluby Sportowe, które działają na zasadzie organizacji pozarządowych. Ciągle rejestrują się jeszcze nowe organizacje, a współpraca w tej chwili polega między innymi na tym, że jest ogłaszany otwarty konkurs ofert, gdzie przystępują do niego różne organizacje, jako współorganizatorzy różnych imprez. Fundowane są przez powiat różnorakie nagrody i puchary w konkursach i zawodach organizowanych przez te organizacje”.
            Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do projektu powyższej uchwały, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/424/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji /zał. nr 12/.
 
 
Ad 9
            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy /zał. nr 13/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego wystąpił do Powiatu Białostockiego o wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Zmiana polega na przedłużeniu terminu likwidacji tego zakładu. W ubiegłym roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę o likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. W tej chwili wnioskuje o przedłużenie o 3 miesiące terminu zakończenia likwidacji. Zadania realizowane przez ten Zespół przejmuje spółka z o.o.. Spółka pracownicza została utworzona 3 marca 2009 roku. Pewne procedury dotyczące rejestracji u wojewody oraz przekazanie majątku dla tej spółki wymaga dłuższego czasu, w związku z tym decyzja o przedłużeniu terminu likwidacji i prośba o wydanie opinii”.
            Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn poprosił o wyjaśnienie, dlaczego przy podejmowaniu uchwały o likwidacji Zespołu Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie występował o opinię naszego powiatu, a przy przedłużeniu terminu likwidacji występuje.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Zapis ustawowy jest taki, że przy likwidacji zakładu organ, który go likwiduje ma obowiązek zasięgnąć opinii tych samorządów z terenu, których pacjenci pochodzą. W ubiegłym roku z terenu naszego powiatu nie było pacjentów, stąd nie było obowiązku zasięgania naszej opinii. Obecnie z naszego powiatu w tym szpitalu przebywa dwóch pacjentów, stąd potrzeba zasięgnięcia opinii”.
            Radny Pan Wojciech Bukłaha stwierdził: „Na Komisji zadawałem to samo pytanie i nie uzyskałem odpowiedzi. Chciałbym się dowiedzieć, czy już coś więcej wiadomo na temat spółki przejmującej te zadania, bodajże „Pallmed” oraz na temat majątku, który ma przejąć”.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Jest to Spółka pracownicza, założona przez pracowników tego zakładu i wpisana do rejestru przedsiębiorców 3 marca 2009 roku. Została ona utworzona z myślą o przejęciu tego zakładu. Jeżeli chodzi o majątek, już jest zgoda na wydzierżawienie majątku, natomiast procedury dotyczące jego przekazania są w trakcie”.
            Radny Pan Zenon Żukowski  zapytał: „Ja nie chcę mówić o tym, że ten szpital i opieka paliatywna są w trakcie likwidacji, ale co my mamy wspólnego z tym, że tam znalazły się osoby z naszego powiatu, kto je tam skierował. Jeżeli tam są rodziny tych osób, to czy te rodziny nie mogły przemeldować tych osób do siebie, bo proszę Państwa ja mówię o pieniądzach, nie o żadnym fikcyjnym zestawieniu, tylko o pieniądzach, które de facto wypływają z naszego powiatu. Kto dał takie skierowanie i na podstawie czego, w dodatku jeszcze w sytuacji, kiedy ten zakład jest w trakcie likwidacji, czyli na takim etapie, na którym nie powinno się dawać zgody na hospitalizację naszych pacjentów”.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Do momentu zakończenia likwidacji szpital funkcjonuje, natomiast ma on podpisane porozumienia z 13 oddziałami NFZ i to on finansuje pobyt tych osób, niezależnie od tego, gdzie pacjent przebywa”.
            Innych pytań w temacie nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
            Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca poinformowała Wysoką Radę, iż Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy - 3 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 6 głosach „za” i 10 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XLVII/425/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy /zał. nr 14/.
 
 
Ad 10
            Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
            Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok /zał. nr 15/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony projekt uchwały dotyczy pomocy finansowej w wysokości 22.945zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Kwota ta już wcześniej została zabezpieczona w budżecie. Chodzi to o zawodową rodzinę zastępczą funkcjonującą i utworzona przez Miasto Białystok, w której od 2008 roku przebywają dzieci z Powiatu Białostockiego. Taka też uchwała funkcjonowała w roku ubiegłym i była też zawarta umowa dotycząca tej pomocy finansowej. W tamtym roku była to kwota 22.830zł. Rodzinie zastępczej nieznacznie podniesiono wynagrodzenie, a oprócz naszych dzieci w tej rodzinie funkcjonuje jeszcze dwójka innych dzieci”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Jan Ambrożej odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
Również Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/426/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok /zał. nr 16/.
 
            Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 11
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
            Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej /zał. nr 17/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony projekt uchwały zakłada zmiany załącznika do tej uchwały określającego kryteria uprawniające do częściowego zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz wysokości ponoszonej odpłatności, po zastosowaniu częściowego zwolnienia. Poprzednia uchwała z 2004 roku zakładała % zwolnienia z odpłatności odnosząc się do wysokości pomocy pieniężnej, jaką otrzymuje rodzina wychowanka. W nowym projekcie przedstawiłam propozycję, aby wysokość odpłatności, po częściowym zwolnieniu odnosiła się do dochodów rodziny, która jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności, zgodni z przedstawionym załącznikiem. Oprócz tego jest jeszcze wprowadzona kolejna zmiana, bo rodzice ponoszą pełną odpłatność, jeżeli ich dochód na osobę przekracza 200% kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej. Jeżeli zaś ustalona pełna odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, w przypadku osób, gdzie kryterium dochodowe jest powyżej 200%, to może być wówczas w tej sytuacji częściowo zwolnione do wysokości, aby tej rodzinie pozostała kwota do dyspozycji w wysokości 150% kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej. Myślę, że takie rozwiązania są bardziej funkcjonalne”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Jan Ambrożej odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
Również Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/427/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej /zał. nr 18/.
 
Ad 12
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
            Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej /zał. nr 19/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, propozycja zmiany tej uchwały wynika również z tych samych argumentów, co uchwały referowanej kilka minut temu. W przypadku tej uchwały jest jeszcze jeden, kolejny, bardzo istotny argument, że w przypadku kosztów utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, od 2004 roku znacznie się ona zwiększyła, w związku z koniecznością dochodzenia do standardów, np. w Krasnem w 2005 roku koszt utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej wynosił 1.807zł, a w tym roku 2.549zł. Te kryteria, które były zawarte w uchwale z 2004 roku i % odniesienie odpłatności po częściowym zwolnieniu, w stosunku do kosztu utrzymania powodował, że osoby, które wchodziły w te kryteria absolutnie nie były w stanie tej odpłatności ponosić. W związku z tym, w tym przypadku też tak samo ustalono, że odpłatność jest odnoszona do dochodu osoby i poszczególne kryteria, z tym, że różnica jest tego rodzaju, że pełną odpłatność może ponieść rodzina, jeżeli jej dochód przekracza 375% kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej. 375%, a nie 200% wynika z tego, że koszt utrzymania w placówce jest znacznie wyższy niż pomoc pieniężna wypłacana rodzinie”.
            Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o przybliżenie zapisów w projekcie uchwały odnoszących się do §1 pkt 3: „skreśla się wyrazy „za zgodą sądu” ”.
            Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska wyjaśniła: „Chodzi o to, że jeżeli dziecko przebywa pod opieką rodziny biologicznej, np. przez okres 2 tygodni, albo był urlopowany na miesiąc, wcześniej przed 2004 rokiem dziecko mogło przebywać pod opieką rodziców za zgodą sądu. Obecnie, wykładania prawa mówi o tym, że o tym, czy dziecko może przebywać pod opieką rodziców biologicznych nie decyduje sąd, ale dyrektor placówki. W związku też ze zmianą Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, gdzie zapis brzmi, że za bieżącą pieczę nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej odpowiedzialność ponosi rodzina zastępcza i ona decyduje o bieżących sprawach, a w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej decyduje dyrektor placówki. W związku z tym tą kwestię należało również uregulować w naszej uchwale”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Jan Ambrożej odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
Również Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/428/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej /zał. nr 20/.
 
Ad 13
            Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym.
            Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym / zał. nr 21/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w ustawie o pomocy społecznej został wprowadzony zapis, że Rada Powiatu, może w drodze uchwały podwyższyć wysokość kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym w wysokości pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie oraz wartości pomocy na zagospodarowanie. Powyższe wysokości pomocy mogą być zróżnicowane w zależności od spełnienia dodatkowych warunków określonych w uchwale Rady Powiatu. Nie jest to obowiązek, ale Rada Powiatu Może to zrobić. Pracując z rodzinami zastępczymi dość długi okres czasu uważam, że podjęcie takiej uchwały w zakresie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym jest jak najbardziej zasadne. Kwota pomocy pieniężnej, jaka przysługuje rodzinie zastępczej jest określona w ustawie o pomocy społecznej, w zależności od wieku dziecka. Są też określone świadczenia paliatywne, ale tylko i wyłącznie w przypadku zdarzenia losowego lub w przypadku przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej. Czasami są też sytuacje, które powodują podwyższone wydatki i wszystkie te świadczenia, które są przyznane rodzinie zastępczej nie są uzależnione od dochodu rodziny zastępczej, dlatego, że rodziny zastępcze też znajdują się w różnych sytuacjach, bo przede wszystkim sąd bierze pod uwagę więzy krwi. Czasami jest tak, że rodzice zastępczy tracą pracę, zmienia się ich sytuacja i w związku z tym należało wnieść taką podstawę prawną, aby w uzasadnionych sytuacjach, tam, gdzie dochód rodziny jest poniżej 200% kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej oraz w przypadku, gdy nie wlicza się pomocy pieniężnej na dziecko i gdzie rodzina ponosi znaczne wydatki, ewentualnie udokumentuje konieczność ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją lub terapią, zgodnie ze wskazaniami lekarza lub innego specjalisty, to myślę i jestem przekonana, że warto podnieść taką pomoc na czas określony o 20%. Nie jest to duża kwota, bo jest ona uzależniona od otrzymywanej pomocy i na dzień dzisiejszy wynosi od 130zł do 260zł. W ustawie o pomocy społecznej mówi się też o tym, że można podwyższyć pomoc pieniężną dla osób kontynuujących naukę i wartość pomocy na usamodzielnianie się, ale myślę, że w tym przypadku nie ma potrzeby na dzień dzisiejszy podwyższania tej pomocy, dlatego, że wychowankowie mogą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim”, współfinansowanych z Unii Europejskiej i myślę, że te osoby, które chcą poprawić swoją sytuację, chcą się rozwijać i szkolić mają ku temu możliwości, ale to zależy tylko i wyłącznie od ich chęci”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Jan Ambrożej odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym.
Również Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/429/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym /zał. nr 22/.
 
Ad 14
            Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
            Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej /zał. nr 23/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, potrzeba podjęcia uchwały tejże treści wynika z faktu, że od 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych i na podstawie przepisów wspomnianej ustawy trzeba uregulować na nowo kwestię określenia zakresu i formy przebiegu wykonania budżetu. W stosunku do poprzedniej uchwały zakres informacji, jeśli chodzi o jej szczegółowość proponuje się pozostawić, tak, jak to było dotychczas, czyli dochody budżetu powiatu byłyby przekazywane w informacji w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, a wydatki budżetu powiatu w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że w materiałach przesłanych Państwu przed sesją w §1 pkt 1 pkt 2 omyłkowo zapisano, że wydatki budżetu powiatu przekazywane w informacji w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono w międzyczasie poprawkę, iż wydatki budżetu powiatu w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Już w dniu wczorajszym, jak mi wiadomo Komisja Budżetu i Finansów tą nową treść pozytywnie zaopiniowała. Informacja, tak, jak dotychczas będzie się składać z zestawienia dochodów, zestawienia wydatków, których określenie zawiera % wykonanie dochodów i wydatków oraz z części opisowej dosyć obszernej, aby po półroczu Państwo mogli ocenić stopień wykonania budżetu za I półrocze. Jeszcze §2 tejże uchwały wprowadza nowy zapis wynikający z nowych uregulowań ustawy o finansach publicznych, a mianowicie określa zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansów. Wieloletnia prognoza finansowa będzie uchwalana po raz pierwszy obejmujący lata 2012-2014, czyli rok budżetowy plus 3 lata do przodu i taka informacja w tym zakresie, jeśli Wysoka Rada zechce dziś to uchwalić, będzie miała zastosowanie dopiero w roku 2011, czyli odnosić się będzie po raz pierwszy do informacji za rok 2011. Jeśli chodzi o uregulowania dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wymagana minimalna szczegółowość jest taka, jak w planie rzeczowo- finansowym, czyli przychody i wydatki na określone rodzaje działalności i obejmuje również stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych, to oczywiście odnosi się do SP ZOZ w Łapach”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Jan Ambrożej odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/430/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej /zał. nr 24/.
 
Ad 15
            Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
            Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych /zał. nr 25/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otóż tak, jak poprzednia uchwała, również i ta została przygotowana w związku z wejściem w życie przepisów nowej ustawy o finansach publicznych. W porównaniu do uchwały poprzedniej, którą tą nową uchwałą będzie się unieważniać, nowa uchwała reguluje sprawy dotyczące zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających wyłącznie charakter cywilno-prawny. Poprzednia uchwała odnosiła się ogólnie do wszelkich należności budżetowych, do tych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa. Natomiast w tym przypadku inne należności, które były przypadały, a więc w szczególności należności publiczno- prawne uregulowane zostały wprost w przepisach ustawy o finansach publicznych, natomiast art. 59 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 roku mówi o tym, że w sprawach dotyczących należności o charakterze cywilno-prawnym powinny być w zasadzie określone przez Radę Powiatu. Tutaj to się odnosi do należnych budżetowi powiatu kwot, jak też i należnych naszym jednostkom podległym, a więc jednostkom budżetowym oraz samorządowym zakładom budżetowym. W uchwale, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych używamy określenia jednostki podległe, a nie, jak poprzednio jednostki organizacyjne. Jednostki podległe powiatowi to są jednostki budżetowe i zakład budżetowy, natomiast już do tego zbioru nie wchodzą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lub wszelkie ośrodki kultury, gdyż to są jednostki organizacyjne, które posiadają osobowość prawną i są uregulowane odrębnymi przepisami. W stosunku do poprzedniej uchwały Rady z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa uregulowano odmiennie, tzn. ściślej progi, do jakich wartości poszczególne organy mają uprawnienia podejmowania decyzji, w związku z tym już nie posługujemy się w tej uchwale pojęciem najniższego wynagrodzenia, ale płacy minimalnej. Następna różnica jest, jeśli chodzi o organy, które są uprawnione do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności są: Starosta Powiatu do wysokości 8 - krotnego minimalnego wynagrodzenia, w pierwotnej uchwale była to kwota 6-krotnego najniższego wynagrodzenia oraz Zarząd Powiatu – powyżej 8-krotnego minimalnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem §7 ust. 2, czyli w przypadku należności wynikających lub związanych z udzieleniem przez powiat pożyczki, poręczenia lub gwarancji, przekraczających kwotę 100 000 zł wymagana jest zgoda Rady Powiatu. Ta regulacja daje Wysokiej Radzie kontrolę nad postępowaniem w przypadku należności o takim charakterze. Zarząd Powiatu może upoważnić kierowników jednostek podległych do umarzania należności i udzielania innych ulg w pełnym lub ograniczonym zakresie do wysokości 4 -krotnego minimalnego wynagrodzenia. Pozostałe warunki są podobne, jak w poprzedniej uchwale, lecz nowy zapis znalazł się w §11, w którym to w związku z przypisaniem ustawy o pomocy publicznej zapis jest uściślający, jakie obowiązki ma spełnić przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej. Ponieważ wszelkie umorzenie tego typu należności, odroczenie spłaty, czy też rozłożenie na raty w wielu przypadkach może być udzieleniem pomocy publicznej, w związku z tym jest ta regulacja zawarta w §11 ust. 1, 2 i 3, gdzie przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych oświadczeń lub zaświadczeń o pomocy de minimis oraz składania informacji o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest udzielana pomoc de minimis. To są te zasadnicze zmiany w stosunku do uchwały, która obowiązywała dotychczas, czyli uchwały Nr XL/360/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że ta uchwała ma charakter prawa miejscowego, zatem, po podjęciu uchwały nastąpi jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w tymże Dzienniku”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Jan Ambrożej odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/431/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych/zał. nr 26/.
 
Ad 16
            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu.
            Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu /zał. nr 27/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa problemów, jakie mają powiaty na południu Polski są wszystkim znane. Wpłynęło do nas pismo z Powiatu Jasielskiego z prośba o pomoc. Jest to powiat, który ucierpiał na skutek powodzi, a szczególnie ucierpiały szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Jasielskiego. Jak informują zawarte komunikaty na stronie internetowej tego powiatu, to 4 szkoły, które są prowadzone przez ten powiat zostały bardzo mocno zniszczone. W tym przypadku Powiat Jasielski zwrócił się z prośbą o pomoc finansową przy remoncie szkoły – Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle przy ul. Szkolnej 21. Chcą oni ten remont szkoły wykonać, jak najszybciej, przynajmniej w takim zakresie, by rok szkolny od września mógł się normalnie rozpocząć. Głównie będą to prace wykonywane sposobem gospodarczym z zaangażowaniem uczniów tej placówki, stąd proszą o pomoc na wydatki związane z remontem, głównie zakupem materiałów budowlanych, gdyż robocizna będzie wykonywana we własnym zakresie. Dlatego też przedstawia się Szanownym Państwu projekt uchwały Rady Powiatu o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z remontem obiektu. Środki te będą pochodziły z dotacji celowej budżetu powiatu na 2010 rok. Sposób przekazania, jak też rozliczenie tej kwoty określi umowa zawarta pomiędzy Zarządami Powiatu Jasielskiego i Białostockiego”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Jan Ambrożej odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu.
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej , przy 1 głosie „wstrzymującym się” wydała pozytywną opinię do projektu powyższej uchwały, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Anna Grycuk.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/432/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu /zał. nr 28/.
 
            Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 17
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
            Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 /zał. nr 29/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany w budżecie powiatu polegają na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 546.599zł i zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.056.599zł, co za tym pociąga za sobą zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 510.000zł, tak więc planowany deficyt po zmianie wyniesie 4.394.975zł i zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 2.150.000zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.244.975zł. Tu chciałam powiedzieć, że wczoraj została zawarta umowa kredytowa na udzielenie kredytu w wysokości 2.150.000zł. Wyłoniony w trybie przetargu bank, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego dzisiaj uruchamia cały kredyt. Uzyskaliśmy kredyt z bardzo korzystnym jego oprocentowaniem 4,1%.Te zmiany pociągają za sobą zmianę planu przychodów i rozchodów budżetu, jak też aktualizację prognozy kwoty długu i spłat tego długu w roku 2010 i na lata następne. Jeśli chodzi o zmiany w planie dochodów budżetu, na zwiększenie dochodów składają się następujące kwoty. W dziale transport i łączność zwiększa się o kwotę 385.001zł, a to z tego tytułu, że Miasto Białystok na ostatniej czerwcowej Sesji podjęło uchwałę Rady o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w kwocie 385.000zł na przebudowę ul. Ciołkowskiego w granicach administracyjnych naszego powiatu. Tak, więc uzupełniamy naszą kwotę zaplanowaną 800.000zł o kwotę 385.000zł i to spowoduje, że będzie pełne finansowanie tego zadania. O 1zł musimy zwiększyć planowaną dotację z budżetu państwa. Jest to dotacja na trzy „schetynówki”, ponieważ wczoraj wpłynęła ostateczna decyzja Wojewody zmieniająca kwotę dotacji. W naszej uchwale pomyliliśmy się o 1zł, a musimy mieć kwotę zgodną z decyzją Wojewody. W dziale turystyka wprowadza się dochody w wysokości 18.924zł. Są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i to dotyczy finansowania projektów. Dotyczy to dofinansowania projektu złożonego przez nasze Centrum Edukacji, oczywiście przy udziale Wydziały Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji na potrzeby turystyki aktywnej. W dziale oświata i wychowanie, jeśli chodzi o szkoły zawodowe zwiększa się dochody o wpłaconą przez CE w Supraślu kwotę 6.201zł. Jest to kwota, którą wcześniej omyłkowo na rachunek gospodarstwa pomocniczego przekazał rząd francuski w formie dotacji, jako współudział w realizacji projektu z zakresu turystyki aktywnej i stąd następuje przekazanie tej kwoty do budżetu na sfinansowanie tego projektu, przy czym w dziale szkoły zawodowe proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 28.164zł ze względu na to, że na poprzedniej sesji omyłkowo zsumowano tę kwotę podwójnie, jeśli chodzi o wpłatę do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, jaki są warsztaty szkolne przy ZS w Michałowie. W celu doprowadzenia do zgodności, należy o tyle zmniejszyć. W dziale pomoc społeczna zwiększenia dochodów to są zwiększone wpływy z usług, tzn. odpłatność pensjonariuszy z DPS w Uhowie oraz wpływy z różnych dochodów też z DPS w Uhowie i to są rozliczenia z PUP z tytułu refundacji za zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Kwota 61.177zł to są zrealizowane wpływy do budżetu części zysków gospodarstwa pomocniczego przy DPS w Jałówce. Tym samym dochody budżetu wzrastają o kwotę 546.599zł i po tej zmianie łączna kwota planowanych dochodów 109.087.230zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to po stronie wydatków następuje zwiększenie o kwotę zwiększonych dochodów. W dziale transport i łączność – drogi publiczne powiatowe następuje zwiększenie o kwotę 385.001zł na zadaniach inwestycyjnych. W dziale turystyka następuje zwiększenie o kwotę 25.125zł na finansowanie projektu „Rozwój turystyki aktywnej na terenie Puszczy Knyszyńskiej- turystyka kajakowa” w ramach działania Lokalnej Grupy Działania. Następnie w dziale obsługa długu publicznego planowane wydatki zwiększa się o kwotę 510.000zł, w dziale rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST. Otóż SP ZOZ w Łapach chcąc w sposób racjonalny wykorzystać kwotę 300.000zł, czyli II ratę dotacji na bieżący rok opracował audyt energetyczny, który uprawnił do złożenia wniosku o udzielenie preferencyjnego kredytu na termomodernizację budynku przychodni w Łapach. Wniosek o kredyt opiewa na kwotę 493.000zł, przy czym po zrealizowaniu tego zadania 20% od tej kwoty będzie przekazane w formie premii termomodernizacyjnej na spłatę kredytu. Jeżeli policzymy przez cały okres kredytowania sumę odsetek do zapłacenia oraz wysokość premii termomodernizacyjnej to okaże się, że ta premia termomodernizacyjna pokrywa całkowicie koszt odsetek za 4-letni okres kredytowania i jeszcze pozostaje kwota ok. 30.000zł. Trzeba przyznać, iż jest to kredyt korzystny. SP ZOZ w Łapach przedkładając wniosek do banku uzyskał pozytywną ocenę i również ocenę Banku Gospodarstwa Krajowego, który to bank zwraca premię termomodernizacyjną, jednak takie są realia, że bank postawił warunek. Niestety przez poręczenia przez organ założycielski, jakim jest Powiat Białostocki tego kredytu uruchomić nie chce. Zarząd nad tym problemem zastanawiał się dość długo i w tym przypadku, biorąc pod uwagę preferencyjność tego kredytu oraz potrzebę wykonania szczególnie nowego dachu i docieplenia budynku przychodni w Łapach postanowił jednak udzielić tego poręczenia. Zarząd Powiatu, jako organ wykonawczy w uchwale budżetowej ma upoważnienie od Wysokiej Rady do udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 1.000.000zł, niemniej jednak budżet wymaga, aby kwota poręczenia była zapisana po stronie wydatków budżetu, dlatego też, w tej chwili, aby stworzyć warunki do tego, by Zarząd mógł takiego poręczenia szpitalowi udzielić należy w rozdziale 75704 wpisać po stronie wydatków kwotę 510.000zł, jako potencjalny wydatek. Mamy ogromną nadzieję, że ten wydatek nie nastąpi, ponieważ z drugiej strony będzie zawarta umowa pomiędzy Zarządem i szpitalem w Łapach, na podstawie której szpital w Łapach będzie zobowiązany do spłacania tegoż kredytu, co będzie również, na co zgodził się Pan Dyrektor Rainko, zabezpieczone wekslem własnym in blanco. Ta kwota 510.000zł ona byłaby pokryta w ramach zwiększonego deficytu budżetowego, w ramach posiadanych środków nadwyżki budżetowej. W dziale różne rozliczenia proponuje się zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 28.164zł, oraz w dziale pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o 182.919zł i to są wydatki na domy pomocy społecznej. W rozdziale rodziny zastępcze i rozdziale pozostała działalność w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej kwotę w wysokości 18.000zł przenosi się między rozdziałami. To by były wszystkie zmiany, które pociągają za sobą konieczność uaktualnienia w zał. nr 1 wykazu zadań inwestycyjnych. Zmiany planowanych kwot dotyczą następujących pozycji: poz. 1 – zwiększenie o kwotę 1 zł, poz. 4 – zwiększenie o kwotę 385 000 zł, poz. 18aa wprowadza się do planu inwestycyjnego na kwotę 21 362 zł, poz. 24d - wprowadza się do planu inwestycyjnego na kwotę 100 000 zł. Uaktualnia się także plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał nr 2; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2010 r. – zgodnie z zał nr 3; zestawienie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z zał nr 4; plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych– zgodnie z zał nr 5; plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych – zgodnie z zał nr 6; prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z zał nr 7”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Pan Jan Ambrożej odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy jednogłośnie, pozytywnie, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu, o czym zebranych poinformował jej Wiceprzewodniczący – Pan Romuald Wiszniewski.
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystki i Rozwoju Powiatu – Pan Marcin Oblacewicz poinformował Wysoką Radę, iż Komisja nie wydała opinii do projektu wspomnianej uchwały z uwagi na brak quorum.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, przy 2 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
Także Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią do projektu powyższej uchwały.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/433/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 /zał. nr 30/.
 
Ad 18
            Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze.
            Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym potrzebę podjęciauchwały w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze /zał. nr 31/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany podziału na okręgi wyborcze był omawiany na wszystkich stałych Komisjach Rady. Generalnie sam projekt uchwały nie budził zastrzeżeń i został pozytywnie zaopiniowany, natomiast istotne jest brzmienie załącznika, w którym określamy nowy podział na okręgi. Komisja Wyborcza traktuje, że podział na okręgi wyborcze na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany mogą następować tylko w uzasadnionych przypadkach. Takie zmiany Komisja zaleciła dlatego, że pomimo ogólnej liczby mieszkańców Powiatu Białostockiego oscylującej w granicach 139.413 mieszkańców zmienia się liczba mieszkańców w poszczególnych gminach. Zgodnie z rejestrem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, liczba mieszkańców Powiatu Białostockiego na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 139.413, co podzielone przez 25 mandatów określa jednolitą normę przedstawicielstwa, która wynosi 5.576,52 mieszkańców w okręgu. Liczba ludności w poszczególnych okręgach wyborczych, dzielona przez jednolitą normę przedstawicielstwa, określa liczbę wybieranych radnych w okręgach. W wyniku zmian liczby ludności, nastąpiła w części okręgów wyborczych zmiana liczby wybieranych radnych. Dotyczy to okręgu wyborczego, obejmującego gminy Czarna Białostocka i Wasilków, gdzie wyliczona norma przedstawicielstwa wskazuje na konieczność zwiększenia liczby wybieranych radnych z 4 do 5 mandatów oraz okręgu wyborczego, obejmującego gminy Gródek i Michałowo, gdzie wyliczona norma przedstawicielstwa wskazuje na zmniejszenie w tym okręgu wyborczym, liczby wybieranych radnych do 2 mandatów. Zmniejszenie takie nie jest możliwe w świetle art. 133 ust. 1 ustawy Ordynacja wyborcza, gdzie określona jest minimalna liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym od 3 i maksymalna do 10. W związku z powyższym dokonano niniejszych zmian w podziale powiatu na okręgi wyborcze oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach, co jest uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Powiatu przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w tej sprawie oraz II wersje podziału na okręgi. W I wersji Zarząd zaproponował, by rozważyć zmianę tych okręgów w ten sposób, że do Gminy Michałowo i Gródek zostanie dołączona Gmina Supraśl, natomiast Gmina Zabłudów będzie dołączona do Gminy Juchnowiec Kościelny. Ta wersja uzyskała pozytywną opinię Komisji Wyborczej i tą wersję konsultowaliśmy z poszczególnymi gminami. Gmina Zabłudów wypowiedziała się negatywnie. Michałowo pozytywnie, Gródek pozytywnie, Supraśl pozytywnie, Juchnowiec Kościelny pozytywnie. Suraż nie udzielił odpowiedzi, co należy traktować pozytywnie. Na stałych Komisjach Rady Powiatu były różne kontrowersje, stąd Zarząd zdecydował się, by przeanalizować II wersję podziału na okręgi wyborcze. Ta II wersja, to jest połączenie Gródka, Michałowa, Supraśla i Zabłudowa. Ta wersja również uzyskała pozytywną opinię Komisji Wyborczej i następnie była konsultowana z zainteresowanymi gminami. Gmina Zabłudów wyraziła pozytywną opinię, Michałowo negatywną. Z Gminy Gródek nie było odpowiedzi, co należy traktować, że pozytywnie. Gmina Supraśl wypowiedziała się negatywnie. Juchnowca nie pytano, bo tam nie następują zmiany w tej wersji. W takim kształcie zostało to przedstawione na Komisjach i Komisje głosowały za poszczególnymi wersjami, czyli tak naprawdę w tym projekcie istotne jest brzmienie załącznika. Głosowanie odbywało się w ten sposób, że pytano, kto jest za I wersją, kto jest za II wersją i kto się wstrzymał. Na dzisiejszej Sesji Zarząd wnioskuje do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały. Jest to niezbędne, żeby taką uchwałę podjąć. Jest to nasz obowiązek, jeżeli byśmy dzisiaj tej uchwały nie podjęli, Pan Przewodniczący będzie zmuszony zwołać Sesję nadzwyczajną w tej sprawie, dlatego zachęcam, by tak, czy inaczej uchwałę podjąć”.
            O głos poprosiła Radna Pani Bożena Nienałtowska: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wersja I jest niekorzystna dla Gminy Juchnowiec Kościelny, dlatego, że używając tego przelicznika ilości mandatów do ilości mieszkańców sam Juchnowiec wraz z Surażem ma 3,45, czyli niewiele brakuje nam do 4 mandatów. W przypadku połączenia nas z Gminą Zabłudów zyskujemy zaledwie 0,55 mandatu, bo są to dwie duże gminy plus Suraż i proponuje się nam tylko 4 mandaty. Na chwilę obecną Zabłudów ma 2 mandaty, Juchnowiec 3 mandaty, czyli w sumie 5. Ta wersja w jakiś sposób zubaża o 1 mandat właśnie Gminę Juchnowiec Kościelny. W związku z powyższym, w imieniu Radnych z tejże Gminy Juchnowiec Kościelny prosiłabym o przyjęcie II wersji, bo uważam, że jest bardziej sprawiedliwa, gdyż zostajemy w układzie – 3 mandaty. To jest moja gorąca prośba do koleżanek i kolegów, by II wersja została pozytywnie przegłosowana”.
            Radna Pani Anna Grycuk wyjaśniła, iż Gmina Gródek nie wypowiedziała się ni za I wersją, ani za II wersją. „Z informacji, które mam od Wójta Gminy Grodek i naszych Radnych wiem, iż obie wersje, ich zdaniem, są dla naszej Gminy jednakowo niekorzystne. Zdaje sobie sprawę z tego, że one są niekorzystne również dla Michałowa, Supraśla i wielu innych Gmin. Sam fakt natomiast, że musimy dokonać jakiegoś wyboru powinien uruchomić w nas zdrowy rozsądek. Jeśli chodzi o utworzenie takiego ogromnego okręgu wyborczego z tej wersji II, obejmującego 4 gminy, uważam, że jest to propozycja zupełnie nie do przyjęcia. Byłby to ogromny okręg wyborczy, obejmujący prawie 30.000 mieszkańców i który tak naprawdę niewiele łączy. Uważam, że połączenie 3 gmin, to jeszcze ma jakieś uzasadnienie techniczne, merytoryczne, natomiast tworzenie takiego ogromnego okręgu wyborczego, obejmującego aż 4 gminy i kierowanie się tylko własnym interesem, to też jest bardzo niesprawiedliwe dla pozostałych. Jestem za wersją I i proponuję, by Radni przyjęli właśnie tą wersję”.
            Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady.
            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Piotr Dajda poinformował Wysoką Radę, iż Komisja, jednogłośnie, w głosowaniu 3 głosy „za” (jednogłośnie) dokonała wyboru I wersji propozycji podziału na okręgi wyborcze oraz pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze.
            Komisja Budżetu i Finansów, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze z uwzględnieniem I wersji propozycji podziału na okręgi wyborcze, o czym zebranych poinformował jej Wiceprzewodniczący – Pan Jan Ambrożej.
            Również, Komisja Infrastruktury Technicznej, w głosowaniu za I wersją – 6 głosów „za”, za II wersją – 1 głos „za” i przy 1 „wstrzymującym się” dokonała wyboru I wersji propozycji podziału na okręgi wyborcze oraz pozytywnie, przy 9 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze.
            Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Romuald Wiszniewski stwierdził, iż Komisja, w głosowaniu za I wersją – 0 głosów, za II wersją – 2 głosy „za” i 1 „wstrzymujący się” dokonała wyboru II wersji propozycji podziału na okręgi wyborcze oraz pozytywnie, przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze.
            Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystki i Rozwoju Powiatu nie wydała opinii w tej sprawie z uwagi na brak quorum.
            Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Grycuk poinformowała Wysoką Radę, iż Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, przy 3 głosach „za” I wersją i 1 głosie „za” II wersją oraz 4 głosach „wstrzymujących się” dokonała wyboru I wersji podziału powiatu na okręgi wyborcze.
            Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, przy 2 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze z uwzględnieniem I wersji propozycji podziału na okręgi wyborcze, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Starosta Powiatu Białostockiego – an Wiesław Pusz przypomniał zebranym: „Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawił Wysokiej Radzie dwie wersje podziału powiatu na okręgi wyborcze. Najbardziej istotna kwestią jest wybór załącznika. Jeżeli zostanie przegłosowany załącznik, to potem jest kwestia podjęcia uchwały i co do uchwały, nie było żadnych kontrowersji. Samo sedno jest w załączniku i właściwie do Wysokiej Rady należy dziś wybór wersji I bądź II”.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przed głosowaniem przypomniał zebranym: „Proszę Państwa, będziemy głosować po kolei, tak, jak zostały wymienione wersje, najpierw pierwszą, potem drugą, z tym, że zaznaczam, aby nie było żadnych wątpliwości. Przyjęcie wersji I powoduje, że wersja II nie będzie już głosowana. Głosujemy w ten sposób, to jest tak, jak głosujemy każdą poprawkę. Przyjęcie poprawki powoduje, że już nie głosujemy następnej, czyli, jeżeli będzie większość bezwzględna, czyli więcej głosów będzie „za” (ponad 50%) niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, automatycznie ta wersja będzie przyjęta. Proszę się chwilę zastanowić, by nie było potem pretensji”.
            Radny Pan Jarosław Wądołowski zaproponował inną formę: „Panie Przewodniczący, Ja myślę, że powinno być tak, że głosujemy I wersję, kto jest „za”, potem głosujemy wersję II, kto jest „za” i potem, kto się „wstrzymał”. Przechodzi ta wersja, która uzyskała większą liczbę głosów”.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż skoro Radni wolą tą formę głosowania, to można tak głosować.
            O głos poprosił Radny Pan Zenon Żukowski: „Szanowni Państwo nasz regulamin mówi, iż to Przewodniczący Rady określa formę głosowania i nie powinno być dyskusji. Dywagujemy nad czymś, co do nas nie należy”.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, jeszcze raz przypomniał formę głosowania: „W takim razie, może rzeczywiście będzie to prostsze głosowanie, czyli powtarzam jeszcze raz, by nie było wątpliwości. Głosujemy za I wersją, potem głosujemy II wersję, potem, kto „wstrzymał się”. Zliczamy głosy i jeżeli wszystko się zgadza wiemy, która wersja przechodzi”.
             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie, kto jest „za przyjęciem I wersji. W wyniku głosowania ustalono, iż „za” I wersją było oddanych 6 głosów, „za” II wersją również 6 głosów, 7 osób „wstrzymało się od głosowania. Wobec takiego wyniku głosowania, Przewodniczący obrad zaapelował do obecnych: „Proszę Państwa, uważam, że nie ma potrzeby zwoływania za tydzień Sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. Ogłaszam 5 minut przerwy, po której jeszcze raz poddane zostaną pod głosowanie II wersje propozycji podziału powiatu na okręgi wyborcze. Proszę się jeszcze chwile zastanowić. Ja ze swej strony apeluję o wypowiedzenie się za którąś z wersji, bo odłożenie sprawy głosowania o tydzień, czy dwa niczego nie zmieni w tej sytuacji”.
 
            Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach.
            Po przerwie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski jeszcze raz przypomniał zebranym zasady głosowania i zaapelował do Radnych o zdeklarowanie się za jedną z przedstawionych Wysokiej Radzie wersji.
            W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono, iż „za” I wersją głosowało 9 Radnych, „za” II wersją głosowało 6 Radnych, 3 Radnych „wstrzymało się” od głosowania.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż Rada Powiatu, w głosowaniu dokonała wyboru I wersji podziału powiatu na okręgi wyborcze. 
            Wobec czego, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze z uwzględnieniem I wersji propozycji podziału na okręgi wyborcze.
            Rada Powiatu Białostockiego, przy 12 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XLVII/434/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze wraz z przyjętym załącznikiem  /zał. nr 32/.
 
Ad 19
            Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska-wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego (do Prezesa RM w sprawie NPPDL 2008-2011).
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zreferował Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie stanowiska-wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego (do Prezesa RM w sprawie NPPDL 2008-2011) /zał. nr 33/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, już drugi rok realizujemy zadania przy udziale środków z budżetu Państwa, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W wyniku szeregu rozmów, które przeprowadziłem ze swoimi kolegami z powiatowych zarządów dróg z terenu województwa podlaskiego i z terenu kraju możemy stwierdzić, że ten program jest ze wszech miar przystępny, czytelny, łatwo dostępny i syntetyczny. W związku z tym, przedstawiłem projekt wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontynuacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zarząd uznał, iż adresatem powinien być Prezes Rady Ministrów. Propozycja wystąpienia została skorygowana i przedstawiona Wysokiej Radzie. Proszę o przyjęcie treści tego stanowiska z uwagi na to, że naprawdę program jest w porównaniu z innymi jest łatwy, prosty i czytelny”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.
            Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego (do Prezesa RM w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011), o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/435/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie stanowiska-wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego (do Prezesa RM w sprawie NPPDL 2008-2011) /zał. nr 34/.
 
Ad 20
            Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1377B w miejscowości Łopuchowo o długości 0,953km, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn.”Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, I etap”.
            Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zreferował Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1377B w miejscowości Łopuchowo o długości 0,953km, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn.”Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, I etap” /zał. nr 35/.
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Burmistrz Tykocina wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z propozycją zgłoszenia wniosku na przebudowę ciągu drogowego złożonego z dróg o dwóch różnych kategoriach: drogi powiatowej i gminnej. Burmistrz Tykocina posiada zapewnienie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, że wniosek obciąży ilościowo pulę wniosków, która należy się gminom, jak również zapewnienie, że środki przyznane na realizację tego przedsięwzięcia, jeżeli oczywiście zostanie zakwalifikowany, obciążą pulę gminy. Jako, że Burmistrz miałby składać wniosek i realizować to przedsięwzięcie, niezbędne jest podjęcie uchwały przedstawionej, jako projekt Wysokiej Radzie. Następnym etapem będzie podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Tykocina o przekazaniu zarządzania tym właśnie odcinkiem drogi powiatowej”.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.
            Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1377B w miejscowości Łopuchowo o długości 0,953km, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn.”Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, I etap”, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVII/436/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1377B w miejscowości Łopuchowo o długości 0,953km, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn.”Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, I etap” /zał. nr 36/.
 
Ad 21
            Interpelacje i zapytania Radnych.
            W punkcie interpelacje i zapytania Radnych głos zabrał Radny Pan Antoni Bogdan. Stwierdził, iż zgłasza kilka interpelacji: 1) „Składałem interpelację w sprawie budowy zjazdów na drodze Kruszewo-Białystok, w planowanej części. Rolnicy z tego terenu chcą, by zjazdy do ich działek zostały wybudowane. Taka interpelacja była. Odpowiedź do tych osób poszła, że owszem powiat te zjazdy zaprojektuje, ale wykonać ma zainteresowany. Wydaje mi sie to jakieś nielogiczne. Chciałbym, aby Pan Dyrektor PZD, albo Pan Starosta wypowiedział się na ten temat”. 2)„Następna sprawa, to nowo wybudowanym odcinku w miejscowości Sienkiewicze- Krupniki stoi znak „teren zabudowany” i jest ograniczenie prędkości do 50km. Prośba jest taka, by skonsultować to z odpowiednimi służbami i jeżeli jest taka możliwość to ustawić znak „do 70km”. 3) „W Choroszczy są dwa pożydowskie cmentarze. Jeden z nich został zdewastowany, zniszczony przed laty. W tej chwili na jego części stoi Komisariat Policji, na drugiej części jest park, a ponoć Gmina Żydowska wystąpiła o zwrot tych terenów, ponieważ uważa, że to jest miejsce pochówku, natomiast w odległości 600m od drogi jest drugi, nowszy cmentarz żydowski, który był w czasach PRL-u ogrodzony, ale teraz ogrodzenie to już uległo dewastacji. Jest zarośnięty, ale na tym cmentarzu żydowskie macewy jeszcze stoją i widać, że ten cmentarz tam jest. O ten drugi cmentarz Gmina Żydowska się nie ubiega, tylko o tamten, bo jest w bardziej atrakcyjnym miejscu. Czy ze strony Powiatu mogłaby jakaś interwencja w tej kwestii być podjęta. Jeżeli byłaby taka możliwość, to bardzo bym prosił Zarząd o zainteresowanie Gminy Żydowskiej tym drugim cmentarzem”.
            Radny Pan Jan Ambrożej zgłosił zapytanie: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zwrócić się do Pana Dyrektora PZD i zapytać, jak przedstawia się sprawa dalszej budowy drogi Michałowo – Topolany, bo tam rozpoczęto prace, a teraz zostały one wstrzymane”.
            Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado na przebudowę drogi Topolany – Michałowo do drogi krajowej nr 65 Powiat Białostocki ma zawarte dwie umowy z wykonawcami. Jedna umowa na kwotę 3.156.343,41zł i druga, niedawno zawarta na kwotę 5.376.903,26zł. Na odcinku Topolany – Michałowo rozpoczęliśmy roboty jeszcze zanim otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa. Zamierzaliśmy wykonać jezdnię o szer.6m. Przystąpiliśmy do korygowania i próby wykonania odbudowy. Okazało się, że grunty poboczy są na tyle nienośne, że musimy od tego odstąpić. Stąd też jezdnia będzie miała szerokość 5,5m na odcinku Topolany – Michałowo, a od Michałowa do Gródka zamierzamy prowadzić roboty na drodze przy szer. 6m.Dlaczego tam się nic nie robi – otóż wykonawca rozpoczął roboty, aktualnie nic się tam nie wykonuje, natomiast w pierwszych dniach lipca wykonawca obiecuje wejść z powrotem z robotami i kontynuować je”.
            Ad vocem Pan Jan Ambrożej stwierdził: „Panie Dyrektorze, ja rozumiem problemy wynikłe podczas robót, ale szer.5,5m może być za mała, by minęły się tam dwa samochody ciężarowe”.
            Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „Droga ma wynosić 550 cm. Warunki techniczne dopuszczają taką szerokość jezdni. Gdybyśmy mieli zamiar poszerzać do 6m, nie udźwignęlibyśmy tego kosztowo. Jesteśmy na styku z planem finansowym, który jest zapisany w tej uchwale budżetowej”.
            Radny Pan Jan Ambrożej stwierdził: „Panie Dyrektorze, ja to rozumiem, ale moja koncepcja, którą stosuję w życiu jest taka, by czasami zrobić mniej, ale dokładniej, rzetelniej, bo z czasem takie działanie zemści się na nas w latach późniejszych”.
            Radny Pan Zenon Żukowski dodał ponadto: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, puszczane są tam pojazdy - chłodnie, które mają szerokość 2,65m. Panie Dyrektorze, jak Pan widzi minięcie się dwóch chłodni na pasie drogowym, na drodze, która ma 5,5m. Czy Pan wyobrazi sobie taką sytuację, czy ona jest realna, czy będzie Pan robił zatoki do tego, żeby się mijały takie pojazdy i jak Pan przewiduje ruch drogowy na takiej jezdni. Ja, mając pewne doświadczenie, twierdzę, że nie ma takiej możliwości. W Sielachowskich jest droga, która ma 5,5m i tam dwa takie pojazdy nie mijają się. Ja rozumiem, że warunki techniczne dopuszczają taki ruch, ale w rzeczywistości są to poważne utrudnienia”.
            Radny Pan Romuald Wiszniewski zabrał głos w punkcie interpelacje i zapytania Radnych: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja też do Pana Dyrektora. Już rozmawiałem wstępnie, dwie Sesje chyba wstecz. Została zgłoszona do mnie droga, niestety sprawdzałem, powiatowa nr 1478B między Sieśkami a Solcami, tj. między naszymi powiatami hajnowskim i białostockim jest droga, ona łączy dwie wsie. Z tamtej strony już droga jest zreperowana przez Powiat Hajnowski, ale z naszej strony, prawdopodobnie są problemy, brak pieniędzy, ale prośba była, żeby ją naprawić, bo ciężko przejechać. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować dla Pana Dyrektora, dla Zarządu za wykonanie części odcinka do Tylwickich, ale jeżdżę teraz często do Dobrzyniówki, tam, gdzie zrobiliśmy w poprzedniej kadencji część drogi przez Dobrzyniówkę, ale droga powiatowa między Zabłudowem do takiej małej wsi Protasy, Chrabołówka – Protasy, trzeba by było, żeby się Zarząd zajął tą drogą, bo naprawdę nie da się jechać, czy nalewkę jakąś zrobić, czy coś. Ja ze swojej strony powiem, że już kilka wypadków miałem na tej drodze”.
            Radny Pan Antoni Bogdan zgłosił kolejną interpelację: „We wsi Zaczerlany, na drodze powiatowej, na końcu tej miejscowości znajduje się przepust, który był remontowany w ubiegłym roku, rozwalił się pod chodnikiem szczególnie. Ok. 1,5 tygodnia temu był naprawiany i po trzech dniach znów się rozsypał. Bardzo prosiłbym o interwencje w tej sprawie”.
            Radna Pani Anna Grycuk złożyła na piśmie interpelację w sprawie podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu umożliwienie Gminie Michałowo wykonanie remontu drogi powiatowej do Barszczewa i Hieronimowo – Potoka, Potoka – Hoźna /zał. nr 37/. Gmina Michałowo zadeklarowała przejęcie inwestycji i podjęła uchwałę, w której zagwarantowała środki niezbędne do jej realizacji.
            Radny Pan Walenty Sic w tym punkcie zabierając głos poprosił o wyraźny zapis w protokole, iż troje Radnych, reprezentujących w naszej Radzie Gminę Juchnowiec Kościelny głosowali przeciw wersji podziału powiatu na okręgi wyborcze, która została przyjęta przez Radę Powiatu na dzisiejszej Sesji Uchwałą Nr XLVII/435/10.
            Radny Pan Zenon Żukowski zwrócił uwagę, iż taka kwestia winna była być zgłoszona przed głosowaniem, z uwagi na to, iż w tym momencie trudno jest pamiętać, kto głosował „przeciw” i czy to na pewno były te osoby.
            Radny Pan Jan Ambrożej zgłosił wniosek /zał. nr 38/: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, stawiam wniosek o przeanalizowanie planu remontu drogi powiatowej na odcinku Topolany – Michałowo i powrotu do planów budowy drogi o szer. 6m, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi i uczestników ruchu”.
            Radny Pan Romuald Wiszniewski wracając do zgłoszonej przez Radnego Pana Walentego Sica, prośby o zapis w protokole stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado uważam, że to nie o tej porze winno się zgłaszać. Jeszcze wybory samorządowe się nie zaczęły, a to później może być wykorzystane do kampanii wyborczej, jako argument. Panie Radny, głosował Pan prywatnie, bo nie poprosił wcześniej o taki zapis. Teraz nikt nie pamięta, kto był „za”, a kto „przeciw”.
            Radna Pani Anna Grycuk skierowała zapytanie do Zarządu: „Chciałabym poprosić o krótkie wyjaśnienie, jak Zarząd odpowiedział Panu Grzegorzowi Chorużemy na jego pismo dotyczące postawienia znaku zakazu powyżej 8t na drodze powiatowej Wiejski – Gródek” /zał. nr 39/.
            Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Zarząd Powiatu Białostockiego jeszcze nie odpowiedział Panu Grzegorzowi Chorużemu. Pismo w tej chwili powstaje w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku”.
 
Ad 22
            Przyjęcie protokołów z XLV sesji RPB i XLVI nadzwyczajnej sesji RPB.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XLV Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 27 maja 2010 roku, a XLVI Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym w dniu 24 czerwca 2010 roku. Protokoły były wyłożone do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do ich treści? 
            Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XLV/10 z dnia 27 maja 2010 roku, a także jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XLVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.
 
Ad 23
            Sprawy różne.
            W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski odczytał zebranym pismo Starosty Puławskiego, kierowane do Starosty Białostockiego o solidarność ludzi dobrej woli i zorganizowanie pomocy finansowej miejscowości Janowiec, dotkniętej klęską powodzi /zał. nr 40/. Zalany obszar to najbardziej żyzne gleby, stanowiące podstawę egzystencji mieszkańców tego terenu. Bez pomocy finansowej z zewnątrz, gmina nie będzie sobie w stanie poradzić z zadaniami dotyczącymi likwidacji skutków powodzi, gdyż należy ona do najbiedniejszych gmin w tym terenie.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski dostrzegając skalę tragedii wywołanej powodzią skierował ww. pismo do Zarządu Powiatu, z uwagi na to, iż innym miejscowościom Powiat Białostocki udzielił już wsparcia finansowego, a ponieważ takich próśb wpływa coraz więcej, niezbędne jest dokonanie analizy finansowej, i oceny, czy jesteśmy w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom.
            Również w sprawach różnych głos zabrał Pan Wiesław Pusz – Starosta Białostocki. Poinformował on wszystkich zebranych, iż w dniu wczorajszym, tj. 29 czerwca 2010 roku został zawarty akt notarialny dotyczący zakupu budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku, znajdujący się przy ul. Nowowarszawskiej w Białymstoku za kwotę 3.800.000zł: „ W dniu dzisiejszym mamy już podpisane protokoły i od jutra będziemy właścicielami obiektu. Przed nami sprawy remontów, kolejne jakieś zadania, ale myślę, że jest to sukces naszej Rady, że wygospodarowała środki finansowe tak, że wszystkie zadania zostały zrealizowane i myśląc przyszłościowo zadbała o nowy obiekt na potrzeby Starostwa”.
            Radny Pan Zenon Żukowski zauważył, iż gratulacje należą się przede wszystkim Przewodniczącemu Zarządu, który tak pokierował sprawą.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził: „Ta decyzja o zakupie budynku była jedną z lepszych rzeczy, jakie ta kadencja dokonała. Można to porównać do kroku milowego Powiatu Białostockiego, bo pomysł zlokalizowania wszystkich instytucji powiązanych ze sobą w załatwianiu spraw interesantów, czyli geodezja, architektura, nadzór budowlany i ośrodek dokumentacji, to bardzo duże udogodnienie dla interesantów, bo jest to jeden z wielu elementów spraw, które pochłaniają dużo czasu naszym mieszkańcom i interesantom. Naszemu Zarządowi trzeba pogratulować pomysłu oraz tego, że tak szybko udało się go zrealizować”.
             W sprawach różnych o głos poprosił Radny Pan Marian Olechnowicz: „Panie Przewodniczący, ja mam takie dwie sugestie. Dzisiaj podejmowaliśmy uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej szkole budowlanej w Jaśle. Jestem z zawodu nauczycielem, jak Państwo wiedzą i sądzę, że moglibyśmy popracować wraz z Panią Dyrektor Marciszewską, żebyśmy, jako szkoły powiatowe podjęli akcję udzielenia pomocy „Szkoły – szkole, uczniowie – uczniowi”. Jest w Polsce inicjatywa pomagania dzieciom w Afryce, będącym w potrzebie. Uczniowie jednej szkoły pomagają uczniom innej szkoły. Ja sądzę, że i my moglibyśmy zgłębić kontakt z dyrekcją tej szkoły, której udzieliliśmy pomocy na temat sytuacji popowodziowej uczniów i ich rodzin. Chodzi o to, byśmy teraz popracowali nad tym, by we wrześniu z określoną ofertą pomocy w kontakcie z naszymi szkołami powiatowymi, by tę akcję pociągnąć nie jednorazowo, a dłużej. Sądzę, że nasza młodzież, jeżeli będzie wiedziała, komu pomóc i w jaki sposób pomóc, to taką pomoc nasze szkoły powiatowe młodzieży z tamtej szkoły zorganizowałyby. Drugi wniosek, Panie Przewodniczący, wiele samorządów w Polsce ma przyznawany corocznie tytuł honorowego obywatela. Impreza tego typu integruje mieszkańców danego terytorium samorządowego i promuje, dlatego wniosek jest taki, żebyśmy jeszcze przed upływem kadencji popracowali, aby wprowadzić tytuł honorowego obywatela Powiatu Białostockiego. W jakiej kategorii, to sprawa do zastanowienia, tych dziedzin jak zaglądałem na strony samorządów w Polsce jest wiele: w dziedzinie kultury lub na płaszczyźnie przedsiębiorczości. Z chęcią, jako Radny udzieliłbym pomocy w tej kwestii. Co roku są różne imprezy rangi powiatowej można byłoby połączyć z nadawaniem tytułu honorowego obywatela, promującego nasz powiat w tych zaproponowanych przeze mnie dziedzinach. Na koniec chciałbym powiedzieć Państwu, że ogłoszone zostały wyniki matury. I LO w Łapach – na 133 uczniów jedna osoba tylko nie zdała, tj. wynik na skalę województwa. Myślę, że Pani Dyrektor na kolejną Sesję przygotuje informacje w tym zakresie”.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego- Pan Sławomir Gołaszewski poinformował Wysoką Radę, iż na Sesję przybyli Państwo Choruży w sprawie, o której wcześniej mówiła Radna Pani Anna Grycuk: „Państwo Ci przybyli do nas na Sesję i chcą tutaj przed Radą wystąpić. Chciałbym wyjaśnić, dlaczego tego odmówiłem, bo Państwo nadal czekacie. Uważam za niedopuszczalne takie załatwianie sprawy. Nie chodzi tu o Państwa konkretnie, ale o sposób załatwiania sprawy. Zawsze byłem zwolennikiem kompetencyjności, jeżeli sprawa jest w kompetencji Pana Dyrektora PZD, a jeszcze jest również Pan Starosta i Zarząd Powiatu po drodze, to nie może być takiej sytuacji, że nawet w najważniejszej sprawie nie zezwolę wchodzić na sesję i na ludziach, którzy nie znają tematu próbować wymusić jakąś decyzję. Jest Dyrektor, jest Zarząd, a jeżeli Państwo będziecie niezadowoleni ze sposobu załatwienia sprawy, macie Państwo prawo złożyć skargę do Rady. Po to mamy powołane Komisje, by się takimi sprawami zajmowały i wówczas na pewną to sprawą się zajmiemy, po dokonaniu własnej analizy. Teraz przepraszam, ale nie udzielę Państwu głosu. Wiem, że Pan Starosta zaprosił państwo na posiedzenie Zarządu, więc tym bardziej zachowajmy kompetencyjność”.
            Innych spraw różnych nie zgłoszono.
 
Ad 24
            Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XLVII Rady Powiatu III kadencji, w dniu 30 czerwca 2010 roku, o godz. 1449.
 
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski