Realizacja uchwał Rady Powiatu podjetych w II półroczu 2008roku

I N F O R M A C J A
Zarządu Powiatu Białostockiego
z wykonania uchwał Rady Powiatu
za okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008  r.
 
W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Rada Powiatu III kadencji na 6 sesjach, podjęła 65 uchwał od Nr XXI/203/08 do Nr XXVI/267/08. Wykonanie uchwał przedstawia się następująco:
1.      Uchwała  Nr  XXI/203/08  RPB  z  dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny pro-wadzenia i finansowania zadania pod nazwą: „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Koplany-Pomigacze-Juraszki – droga 1504B, na odcinku od km 0 + 000 do km 2 + 500”.
Wykonując postanowienia uchwały, Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł z Gminą Juchnowiec Kościelny porozumienie zawierające warunki i tryb realizacji powierzonego zadania.
2.      Uchwała  Nr  XXI/204/08  RPB z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawady prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania.
Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł z Gminą Zawady po-rozumienie na prowadzenie zadania zarządzanie drogą powiatową Nr 1974B Zawady-Nowe Chlebiotki. Powiat przekazał na utrzymanie tej drogi 18.000 zł w 2008 roku.
3.      Uchwała  Nr  XXI/205/08  RPB z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Warunki i tryb realizacji powierzonych gminie zadań w zarządzaniu drogami powiatowymi wymienionymi w uchwale zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Wójtem Gminy Zawady.
4.      Uchwała  Nr  XXI/206/08  RPB z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie.
Uchwała została przesłana do wiadomości zainteresowanym stronom oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 11 września 2008 r. Nr 215, poz. 2190.
5.      Uchwała  Nr  XXI/207/08  RPB  z  dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 r.
Dokonano zmiany w planie wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zastępując zadanie „Badanie jakości gleby lub ziemi”, zadaniem „Opracowanie aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami”. Kwotę 3.000 zł przeniesiono ze stanu środków na koniec roku, na sfinansowanie współudziału w opracowanie przewodnika o Puszczy Knyszyńskiej.
6.      Uchwała  Nr XXI/208/08  RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Wykonując uchwałę Rady Powiatu, Zarząd określił zasady udzielenia i rozliczenia dotacji w umowie zawartej z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dotacja celowa na zakup angiografu w wysokości 20.000 zł została przekazana.
7.      Uchwała  Nr  XXI/209/08 RPB  z dnia  7  sierpnia 2008 r. w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych.
Uchwała dotyczy programów, których realizacja przewidziana jest na lata 2009, oraz 2010-2011.
8.      Uchwała  Nr  XXI/210/08  RPB  z  dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
Uchwałę przekazano do wiadomości i wykonania podmiotom, których dotyczy realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
9.      Uchwała Nr  XXI/211/08 RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Uchwałę przekazano do wiadomości i wykonania podmiotom, których dotyczy realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
10.       Uchwała Nr  XXI/212/08 RPB  z  dnia 7  sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Sprawy urzędowe związane z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” skupiającej Powiat Białostocki oraz 7 gmin zostały powierzone do prowadzenia pracownikom stanowiska d/s promocji, współpracy z zagranicą i przedsiębiorczości.
11.       Uchwała  Nr  XXI/213/08 RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wniosek i umowa o dofinansowanie realizacji w/w projektu zostały podpisane przez Zarząd Powiatu i złożone w obowiązującym terminie.
Wszelkie czynności związane z realizacją projektu wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
12.       Uchwała  Nr  XXI/214/08 RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
Zgodnie z uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 959.460 zł oraz dokonano przeniesień wydatków na kwotę 141.002 zł.
Zaktualizowano wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r.
13.       Uchwała Nr XXII/215/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania w zakresie zarządzania przez Gminę Łapy drogą powiatową Nr 2345B oraz ulicą Warszawską w Łapach zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Łap.
14.       Uchwała Nr XXII/216/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Suraż.
Darowizna w postaci kostki granitowej odzyskanej w trakcie remontu mostu, została Gminie Suraż przekazana.
15.       Uchwała Nr XXII/217/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania – budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku przejścia przez m. Leńce, zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Wójtem Gminy Dobrzyniewo Duże.
16.       Uchwała Nr XXII/218/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Zarząd Powiatu zawarł umowę najmu na okres do 31 grudnia 2009 r. (kontynuacja) z firmą PRO ORTO, która wykorzystuje pomieszczenia przy ul. Słonimskiej 15/1 na cele promocji i ochrony zdrowia.
17.       Uchwała Nr XXII/219/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.
Uchwałę wykonuje Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu.
18.       Uchwała Nr XXII/220/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.
Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie i somatycznie chorych na 120 miejsc został z dniem 1 stycznia 2009 r. przekształcony i prowadzi działalność, jako Dom Pomocy Społecznej w Jałówce dla osób przewlekle psychicznie chorych na 85 miejsc.
19.       Uchwała Nr XXII/221/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach rozpoczął działalności z dniem 1 grudnia 2008 r.
20.       Uchwała Nr XXII/222/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Zaktualizowany plan został przekazany podmiotom i osobom, którym powierzono jego realizację.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
21.       Uchwała Nr XXII/223/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
Zaktualizowany plan został przekazany podmiotom i osobom, którym powierzono jego realizację.                                              
22.       Uchwała Nr XXII/224/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.578.006 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 338.868 zł zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu.
Zaktualizowano wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
23.       Uchwała Nr XXII/225/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały.
Uchwała została przesłana do wiadomości osoby wnioskującej o dokonanie uchylenia uchwały Nr XIX/188/08 Rady Powiatu Białostockiego uznającej skargę na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, za bezzasadną.
24.       Uchwała Nr XXIII/226/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Na podstawie uchwały RPB wyrażającej zgodę na kontynuację najmu lokalu użytkowego o powierzchni 15,39 m2 wykorzystywanego do składania i cięcia tablic rejestracyjnych wycofanych z obiegu, Zarząd Powiatu zawarł umowę z firmą „Lissa” prowadzącą działalność gospodarczą w pomieszczeniu garażowym przy ul. Borsuczej 2.
25.       Uchwała Nr XXIII/227/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
Wykonując postanowienie uchwały Rady, Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał wszelkich czynności związanych z przekazaniem darowizny na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, położonej w Juchnowcu Dolnym. Nieruchomość została przekazana na cel publiczny związany z promocją i ochroną zdrowia.
26.       Uchwała Nr XXIII/228/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok.
Zarząd Powiatu upoważnił Starostę i Wicestarostę do oświadczenia woli w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Białystok nieruchomości stanowiących drogi publiczne zarządzane przez Powiat Białostocki, które po zmianach administracyjnych znalazły się w granicach Miasta Białegostoku. Przekazanie nastąpiło na podstawie sporządzonego atu notarialnego podpisanego przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Białostockiego.
27.       Uchwała Nr XXIII/229/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu zawarł porozumienie z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie powierzenia Gminie zadania polegającego na remoncie chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Horodniany.
28.       Uchwała Nr XXIII/230/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Szczegóły zarządzania drogą powiatową Choroszcz-Czaplino powierzone Gminie Choroszcz przez Radę Powiatu zostały określone w porozumieniu zawartym między Zarządem Powiatu a Burmistrzem Gminy. W porozumieniu tym uregulowane zostały szczególnie wzajemne rozliczenia finansowe.
29.       Uchwała Nr XXIII/231/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach został przekształcony na Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
Statut uchwalony dla tej jednostki przez Radę Powiatu został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 2829 z dnia 20 listopada 2008 r.
30.       Uchwała Nr XXIII/232/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
Z dniem 1 grudnia 2008 r. został utworzony Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach na bazie dotychczasowej filii Domu Pomocy Społecznej w Jałówce.
Statut uchwalony dla tej jednostki przez Radę Powiatu został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 2830 z dnia 20 listopada 2008 r.
31.       Uchwała Nr XXIII/233/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Na podstawie informacji Prezesa Zarządu PFRON, zwiększono według algorytmu Powiatowi środki na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na podstawie uchwały Rady Powiatu przyjęto do realizacji zwiększone na 2008 r. zadania, które są wykonywane za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
32.    Uchwała Nr XXIII/234/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
Uchwalony plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęto do realizacji, która przedstawia się następująco:
Wydatki na cele związane z ochroną środowiska wyniosły 601.562 zł, z tego na zadania modernizacyjne wydatkowano 542.048 zł, na realizację „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami” 30.000 zł i 29.514 zł na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.
33.    Uchwała Nr XXIII/235/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.
Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu zawartego w w/w uchwale, Zarząd Powiatu Białostockiego, uchwałą Nr 334/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ustalając jednocześnie listę beneficjentów dotacji.
34.       Uchwała Nr XXIII/236/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Zgodnie z uchwałą dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 728.274 zł i zmniejszenia o kwotę 154.301 zł.
Ponadto zmieniono plan wydatków, których zwiększenie wyniosło łączną kwotę 1.603.903 zł i przeniesienia planu między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.029.930 zł.
35.       Uchwała Nr XXIV/237/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Zarząd przyjął do realizacji zmieniony Wieloletni Plan Inwestycyjny.
36.       Uchwała Nr XXIV/238/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol-Załuki-Nowosiółki.
37.       Uchwała Nr XXIV/239/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438B na odcinku Supraśl-Cieliczanka.
38.       Uchwała Nr XXIV/240/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535B Białystok-Kruszewo Etap I.
Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu, Zarząd złożył wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych wymienionych w uchwałach Nr 238, 239 i 240 ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego p.n.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
39.       Uchwała Nr XXIV/241/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową.
Wykonując postanowienia uchwały Rady Powiatu, Zarząd zawarł porozumienie z Burmistrzem Łap regulujące wzajemne rozliczenia finansowe oraz szczegóły zarządzania drogą powiatową Łapy-Suraż podczas pełnienia przez Gminę funkcji inwestora w trakcie przebudowy, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
40.       Uchwała Nr XXIV/242/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Dokonano  zwiększenia  planu  dochodów budżetu o kwotę   117.621 zł oraz zmniejszeń o kwotę 71.420 zł.
Zwiększenia obejmują:
·       dotację udzieloną przez Gminę Suraż w kwocie 5.950 zł na dofinansowanie kosztów opracowania dotacji projektowej na przebudowę drogi – przejście przez Zawyki,
·       dotacje otrzymane z rezerwy oświatowej w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie wyposażenia sal lekcyjnych,
·       dotację w kwocie 30.783 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej,
·       dotację z rezerwy celowej w kwocie 3.000 zł na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom,
·       dotację z rezerwy celowej w kwocie 17.888 zł na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Zmniejszenia dotyczą rozliczeń części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 71.420 zł w związku z decyzją Ministra Finansów. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 313.471 zł – zwiększenia i przeniesienia na kwotę 267.270 zł.
41.       Uchwała Nr XXV/243/08 RPB z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Na podstawie powyższej uchwały, Zarząd Powiatu zawarł z Burmistrzem Choroszczy porozumienie, w którym zostały określone warunki i tryb zadania powierzonego Gminie i dotyczącego remontu nawierzchni ul. Kolejowej w Klepaczach na odcinku długości 160 m.
42.       Uchwała Nr XXV/244/08 RPB z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
W roku 2008 wydatkowano ogółem na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych kwotę 2.746.014 zł (plan 2.839.801 zł). Z powyższej kwoty na rehabilitację zawodową wydatkowano za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – 465.704 zł (plan 483.495 zł).
Środki finansowe wydatkowane za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych wynoszą 2.280.310 zł (plan 2.356.306 zł).
43.       Uchwała Nr XXV/245/08 RPB z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 677.580 zł i zmniejszono o kwotę 79.833 zł.
Zwiększenia obejmują:
·       wprowadzenie do budżetu kwoty 673.580 zł otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych dotyczących remontu nawierzchni drogi - przejście przez Folwarki Małe (159.569 zł) oraz kapitalnego remontu mostu przez rz. Lizę w Surażu (541.011 zł),
·       wprowadzenia kwoty 4.000 zł otrzymanej z Gminy Łapy
Zmniejszenia dotyczą zwrotu dotacji Gminie Zabłudów w kwocie 79.833 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania remontu nawierzchni drogi przejście przez Folwarki Małe.
Ponadto dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
44.       Uchwała  Nr XXVI/246/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Zmieniony plan inwestycyjny przyjęto do realizacji.
45.       Uchwała Nr XXVI/247/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.
Zmiana dotyczy brzmienia poz. I załącznika do uchwał Rady Powiatu Nr XXIII/233/08 z dnia 30 października 2008 r. i Nr XXIV/244/08 z dnia 27 listopada 2008 r.
46.       Uchwała  Nr XXVI/248/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.
Planowana wysokość środków z podziałem na zadania z zakresu zatrudnienia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej została przyjęta do realizacji, która odbywa się w 2009 r.
47.       Uchwała Nr XXVI/249/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
Plan przychodów i wydatków oraz zasady gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjęto do realizacji w 2009 r. oraz podano do publicznej wiadomości.
48.       Uchwała  Nr XXVI/250/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
Przyjęto do stosowania w 2009 r. stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w kwocie 282,50 zł za jedną godzinę nauczania oraz 34 zł za jedną godzinę nauki jazdy umożliwiającej uczniom opanowanie umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi.
49.       Uchwała  Nr XXVI/251/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
Przyjęto do stosowania w 2009 r. stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego BUKOWISKO w Supraślu w wysokości 373,20 zł miesięcznie na jednego ucznia mieszkającego w internacie. Stawka dotacji w kwocie 2,85 zł ustalona za jeden osobodzień w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym BUKOWISKO w Supraślu została uchylona postanowieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej ze względu na nie-ścisłości występujące w sformułowaniach statutu Gospodarstwa Pomocniczego BUKOWISKO w Supraślu.
50.       Uchwała  Nr XXVI/252/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2009 r.
Zarząd przyjął do realizacji budżet na 2009 r. uchwalony przez Radę Powiatu.
51.       Uchwała  Nr XXVI/253/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.750 zł z tytułu otrzymania subwencji oświatowych z budżetu państwa.
O w/w kwotę zmniejszono deficyt budżetowy.
52.       Uchwała  Nr XXVI/254/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Plan finansowy wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej będzie realizowany w 2009 r. w terminach określonych w uchwale na kwotę ogólną 1.512.259 zł.
53.       Uchwała  Nr XXVI/255/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
Rada Powiatu zgłosiła Pana Jana Kaczmarka i Pana Zenona Żukowskiego na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Starosta Powiatu załatwił sprawy formalne związane z powołaniem nowych kandydatów na członków Rady.
54.       Uchwała  Nr XXVI/256/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.
Program określający cele, formy, zasady i zakres współpracy Powiatu z uczestnikami, a także priorytetowe zadania publiczne został przyjęty do realizacji w 2009 roku.
55.       Uchwała Nr  XXVI/257/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2008.
Rada Powiatu przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2008.
56.       Uchwała Nr XXVI/258/08 oraz Nr XXVI/259/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.
Rada Powiatu wyraziła zgodę na kontynuowanie wynajmu dotychczasowym najemcom po 3,30 m2 powierzchni użytkowej mieszczącej się w holu pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego.
Zarząd Powiatu na tej podstawie zawarł umowy na czas określony z najemcami – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A do 31 grudnia 2010 r. oraz Pośrednictwem Ubezpieczeniowym - Kowalski Paweł do 31 grudnia 2011 roku.
57.       Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu stanowiące załączniki do uchwał:
·       uchwała Nr XXVI/260/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/261/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/262/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/263/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/264/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/265/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/266/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
58.       Ponadto Rada Powiatu Białostockiego zatwierdziła Plan Kontroli na rok 2009 Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVI/267/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Białystok, dnia 10 marca 2008 r.
                                                                                                                 Starosta Powiatu Białostockiego
                  Wiesław  PUSZ
 
 
                                                                                                               
I N F O R M A C J A
Zarządu Powiatu Białostockiego
z wykonania uchwał Rady Powiatu
za okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008  r.
 
W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Rada Powiatu III kadencji na 6 sesjach, podjęła 65 uchwał od Nr XXI/203/08 do Nr XXVI/267/08. Wykonanie uchwał przedstawia się następująco:
1.      Uchwała  Nr  XXI/203/08  RPB  z  dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny pro-wadzenia i finansowania zadania pod nazwą: „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Koplany-Pomigacze-Juraszki – droga 1504B, na odcinku od km 0 + 000 do km 2 + 500”.
Wykonując postanowienia uchwały, Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł z Gminą Juchnowiec Kościelny porozumienie zawierające warunki i tryb realizacji powierzonego zadania.
2.      Uchwała  Nr  XXI/204/08  RPB z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawady prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania.
Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł z Gminą Zawady po-rozumienie na prowadzenie zadania zarządzanie drogą powiatową Nr 1974B Zawady-Nowe Chlebiotki. Powiat przekazał na utrzymanie tej drogi 18.000 zł w 2008 roku.
3.      Uchwała  Nr  XXI/205/08  RPB z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Warunki i tryb realizacji powierzonych gminie zadań w zarządzaniu drogami powiatowymi wymienionymi w uchwale zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Wójtem Gminy Zawady.
4.      Uchwała  Nr  XXI/206/08  RPB z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie.
Uchwała została przesłana do wiadomości zainteresowanym stronom oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 11 września 2008 r. Nr 215, poz. 2190.
5.      Uchwała  Nr  XXI/207/08  RPB  z  dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 r.
Dokonano zmiany w planie wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zastępując zadanie „Badanie jakości gleby lub ziemi”, zadaniem „Opracowanie aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami”. Kwotę 3.000 zł przeniesiono ze stanu środków na koniec roku, na sfinansowanie współudziału w opracowanie przewodnika o Puszczy Knyszyńskiej.
6.      Uchwała  Nr XXI/208/08  RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Wykonując uchwałę Rady Powiatu, Zarząd określił zasady udzielenia i rozliczenia dotacji w umowie zawartej z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dotacja celowa na zakup angiografu w wysokości 20.000 zł została przekazana.
7.      Uchwała  Nr  XXI/209/08 RPB  z dnia  7  sierpnia 2008 r. w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych.
Uchwała dotyczy programów, których realizacja przewidziana jest na lata 2009, oraz 2010-2011.
8.      Uchwała  Nr  XXI/210/08  RPB  z  dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
Uchwałę przekazano do wiadomości i wykonania podmiotom, których dotyczy realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
9.      Uchwała Nr  XXI/211/08 RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Uchwałę przekazano do wiadomości i wykonania podmiotom, których dotyczy realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
10.       Uchwała Nr  XXI/212/08 RPB  z  dnia 7  sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Sprawy urzędowe związane z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” skupiającej Powiat Białostocki oraz 7 gmin zostały powierzone do prowadzenia pracownikom stanowiska d/s promocji, współpracy z zagranicą i przedsiębiorczości.
11.       Uchwała  Nr  XXI/213/08 RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wniosek i umowa o dofinansowanie realizacji w/w projektu zostały podpisane przez Zarząd Powiatu i złożone w obowiązującym terminie.
Wszelkie czynności związane z realizacją projektu wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
12.       Uchwała  Nr  XXI/214/08 RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
Zgodnie z uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 959.460 zł oraz dokonano przeniesień wydatków na kwotę 141.002 zł.
Zaktualizowano wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r.
13.       Uchwała Nr XXII/215/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania w zakresie zarządzania przez Gminę Łapy drogą powiatową Nr 2345B oraz ulicą Warszawską w Łapach zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Łap.
14.       Uchwała Nr XXII/216/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Suraż.
Darowizna w postaci kostki granitowej odzyskanej w trakcie remontu mostu, została Gminie Suraż przekazana.
15.       Uchwała Nr XXII/217/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania – budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku przejścia przez m. Leńce, zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Wójtem Gminy Dobrzyniewo Duże.
16.       Uchwała Nr XXII/218/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Zarząd Powiatu zawarł umowę najmu na okres do 31 grudnia 2009 r. (kontynuacja) z firmą PRO ORTO, która wykorzystuje pomieszczenia przy ul. Słonimskiej 15/1 na cele promocji i ochrony zdrowia.
17.       Uchwała Nr XXII/219/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.
Uchwałę wykonuje Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu.
18.       Uchwała Nr XXII/220/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.
Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie i somatycznie chorych na 120 miejsc został z dniem 1 stycznia 2009 r. przekształcony i prowadzi działalność, jako Dom Pomocy Społecznej w Jałówce dla osób przewlekle psychicznie chorych na 85 miejsc.
19.       Uchwała Nr XXII/221/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach rozpoczął działalności z dniem 1 grudnia 2008 r.
20.       Uchwała Nr XXII/222/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Zaktualizowany plan został przekazany podmiotom i osobom, którym powierzono jego realizację.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
21.       Uchwała Nr XXII/223/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
Zaktualizowany plan został przekazany podmiotom i osobom, którym powierzono jego realizację.                                              
22.       Uchwała Nr XXII/224/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.578.006 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 338.868 zł zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu.
Zaktualizowano wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
23.       Uchwała Nr XXII/225/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały.
Uchwała została przesłana do wiadomości osoby wnioskującej o dokonanie uchylenia uchwały Nr XIX/188/08 Rady Powiatu Białostockiego uznającej skargę na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, za bezzasadną.
24.       Uchwała Nr XXIII/226/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Na podstawie uchwały RPB wyrażającej zgodę na kontynuację najmu lokalu użytkowego o powierzchni 15,39 m2 wykorzystywanego do składania i cięcia tablic rejestracyjnych wycofanych z obiegu, Zarząd Powiatu zawarł umowę z firmą „Lissa” prowadzącą działalność gospodarczą w pomieszczeniu garażowym przy ul. Borsuczej 2.
25.       Uchwała Nr XXIII/227/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
Wykonując postanowienie uchwały Rady, Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał wszelkich czynności związanych z przekazaniem darowizny na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, położonej w Juchnowcu Dolnym. Nieruchomość została przekazana na cel publiczny związany z promocją i ochroną zdrowia.
26.       Uchwała Nr XXIII/228/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok.
Zarząd Powiatu upoważnił Starostę i Wicestarostę do oświadczenia woli w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Białystok nieruchomości stanowiących drogi publiczne zarządzane przez Powiat Białostocki, które po zmianach administracyjnych znalazły się w granicach Miasta Białegostoku. Przekazanie nastąpiło na podstawie sporządzonego atu notarialnego podpisanego przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Białostockiego.
27.       Uchwała Nr XXIII/229/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu zawarł porozumienie z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie powierzenia Gminie zadania polegającego na remoncie chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Horodniany.
28.       Uchwała Nr XXIII/230/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Szczegóły zarządzania drogą powiatową Choroszcz-Czaplino powierzone Gminie Choroszcz przez Radę Powiatu zostały określone w porozumieniu zawartym między Zarządem Powiatu a Burmistrzem Gminy. W porozumieniu tym uregulowane zostały szczególnie wzajemne rozliczenia finansowe.
29.       Uchwała Nr XXIII/231/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach został przekształcony na Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
Statut uchwalony dla tej jednostki przez Radę Powiatu został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 2829 z dnia 20 listopada 2008 r.
30.       Uchwała Nr XXIII/232/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
Z dniem 1 grudnia 2008 r. został utworzony Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach na bazie dotychczasowej filii Domu Pomocy Społecznej w Jałówce.
Statut uchwalony dla tej jednostki przez Radę Powiatu został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 2830 z dnia 20 listopada 2008 r.
31.       Uchwała Nr XXIII/233/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Na podstawie informacji Prezesa Zarządu PFRON, zwiększono według algorytmu Powiatowi środki na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na podstawie uchwały Rady Powiatu przyjęto do realizacji zwiększone na 2008 r. zadania, które są wykonywane za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
32.    Uchwała Nr XXIII/234/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
Uchwalony plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęto do realizacji, która przedstawia się następująco:
Wydatki na cele związane z ochroną środowiska wyniosły 601.562 zł, z tego na zadania modernizacyjne wydatkowano 542.048 zł, na realizację „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami” 30.000 zł i 29.514 zł na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.
33.    Uchwała Nr XXIII/235/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.
Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu zawartego w w/w uchwale, Zarząd Powiatu Białostockiego, uchwałą Nr 334/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ustalając jednocześnie listę beneficjentów dotacji.
34.       Uchwała Nr XXIII/236/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Zgodnie z uchwałą dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 728.274 zł i zmniejszenia o kwotę 154.301 zł.
Ponadto zmieniono plan wydatków, których zwiększenie wyniosło łączną kwotę 1.603.903 zł i przeniesienia planu między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.029.930 zł.
35.       Uchwała Nr XXIV/237/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Zarząd przyjął do realizacji zmieniony Wieloletni Plan Inwestycyjny.
36.       Uchwała Nr XXIV/238/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol-Załuki-Nowosiółki.
37.       Uchwała Nr XXIV/239/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438B na odcinku Supraśl-Cieliczanka.
38.       Uchwała Nr XXIV/240/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535B Białystok-Kruszewo Etap I.
Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu, Zarząd złożył wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych wymienionych w uchwałach Nr 238, 239 i 240 ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego p.n.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
39.       Uchwała Nr XXIV/241/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową.
Wykonując postanowienia uchwały Rady Powiatu, Zarząd zawarł porozumienie z Burmistrzem Łap regulujące wzajemne rozliczenia finansowe oraz szczegóły zarządzania drogą powiatową Łapy-Suraż podczas pełnienia przez Gminę funkcji inwestora w trakcie przebudowy, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
40.       Uchwała Nr XXIV/242/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Dokonano  zwiększenia  planu  dochodów budżetu o kwotę   117.621 zł oraz zmniejszeń o kwotę 71.420 zł.
Zwiększenia obejmują:
·       dotację udzieloną przez Gminę Suraż w kwocie 5.950 zł na dofinansowanie kosztów opracowania dotacji projektowej na przebudowę drogi – przejście przez Zawyki,
·       dotacje otrzymane z rezerwy oświatowej w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie wyposażenia sal lekcyjnych,
·       dotację w kwocie 30.783 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej,
·       dotację z rezerwy celowej w kwocie 3.000 zł na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom,
·       dotację z rezerwy celowej w kwocie 17.888 zł na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Zmniejszenia dotyczą rozliczeń części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 71.420 zł w związku z decyzją Ministra Finansów. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 313.471 zł – zwiększenia i przeniesienia na kwotę 267.270 zł.
41.       Uchwała Nr XXV/243/08 RPB z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Na podstawie powyższej uchwały, Zarząd Powiatu zawarł z Burmistrzem Choroszczy porozumienie, w którym zostały określone warunki i tryb zadania powierzonego Gminie i dotyczącego remontu nawierzchni ul. Kolejowej w Klepaczach na odcinku długości 160 m.
42.       Uchwała Nr XXV/244/08 RPB z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
W roku 2008 wydatkowano ogółem na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych kwotę 2.746.014 zł (plan 2.839.801 zł). Z powyższej kwoty na rehabilitację zawodową wydatkowano za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – 465.704 zł (plan 483.495 zł).
Środki finansowe wydatkowane za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych wynoszą 2.280.310 zł (plan 2.356.306 zł).
43.       Uchwała Nr XXV/245/08 RPB z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 677.580 zł i zmniejszono o kwotę 79.833 zł.
Zwiększenia obejmują:
·       wprowadzenie do budżetu kwoty 673.580 zł otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych dotyczących remontu nawierzchni drogi - przejście przez Folwarki Małe (159.569 zł) oraz kapitalnego remontu mostu przez rz. Lizę w Surażu (541.011 zł),
·       wprowadzenia kwoty 4.000 zł otrzymanej z Gminy Łapy
Zmniejszenia dotyczą zwrotu dotacji Gminie Zabłudów w kwocie 79.833 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania remontu nawierzchni drogi przejście przez Folwarki Małe.
Ponadto dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
44.       Uchwała  Nr XXVI/246/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Zmieniony plan inwestycyjny przyjęto do realizacji.
45.       Uchwała Nr XXVI/247/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.
Zmiana dotyczy brzmienia poz. I załącznika do uchwał Rady Powiatu Nr XXIII/233/08 z dnia 30 października 2008 r. i Nr XXIV/244/08 z dnia 27 listopada 2008 r.
46.       Uchwała  Nr XXVI/248/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.
Planowana wysokość środków z podziałem na zadania z zakresu zatrudnienia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej została przyjęta do realizacji, która odbywa się w 2009 r.
47.       Uchwała Nr XXVI/249/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
Plan przychodów i wydatków oraz zasady gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjęto do realizacji w 2009 r. oraz podano do publicznej wiadomości.
48.       Uchwała  Nr XXVI/250/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
Przyjęto do stosowania w 2009 r. stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w kwocie 282,50 zł za jedną godzinę nauczania oraz 34 zł za jedną godzinę nauki jazdy umożliwiającej uczniom opanowanie umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi.
49.       Uchwała  Nr XXVI/251/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
Przyjęto do stosowania w 2009 r. stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego BUKOWISKO w Supraślu w wysokości 373,20 zł miesięcznie na jednego ucznia mieszkającego w internacie. Stawka dotacji w kwocie 2,85 zł ustalona za jeden osobodzień w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym BUKOWISKO w Supraślu została uchylona postanowieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej ze względu na nie-ścisłości występujące w sformułowaniach statutu Gospodarstwa Pomocniczego BUKOWISKO w Supraślu.
50.       Uchwała  Nr XXVI/252/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2009 r.
Zarząd przyjął do realizacji budżet na 2009 r. uchwalony przez Radę Powiatu.
51.       Uchwała  Nr XXVI/253/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.750 zł z tytułu otrzymania subwencji oświatowych z budżetu państwa.
O w/w kwotę zmniejszono deficyt budżetowy.
52.       Uchwała  Nr XXVI/254/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Plan finansowy wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej będzie realizowany w 2009 r. w terminach określonych w uchwale na kwotę ogólną 1.512.259 zł.
53.       Uchwała  Nr XXVI/255/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
Rada Powiatu zgłosiła Pana Jana Kaczmarka i Pana Zenona Żukowskiego na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Starosta Powiatu załatwił sprawy formalne związane z powołaniem nowych kandydatów na członków Rady.
54.       Uchwała  Nr XXVI/256/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.
Program określający cele, formy, zasady i zakres współpracy Powiatu z uczestnikami, a także priorytetowe zadania publiczne został przyjęty do realizacji w 2009 roku.
55.       Uchwała Nr  XXVI/257/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2008.
Rada Powiatu przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2008.
56.       Uchwała Nr XXVI/258/08 oraz Nr XXVI/259/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.
Rada Powiatu wyraziła zgodę na kontynuowanie wynajmu dotychczasowym najemcom po 3,30 m2 powierzchni użytkowej mieszczącej się w holu pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego.
Zarząd Powiatu na tej podstawie zawarł umowy na czas określony z najemcami – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A do 31 grudnia 2010 r. oraz Pośrednictwem Ubezpieczeniowym - Kowalski Paweł do 31 grudnia 2011 roku.
57.       Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu stanowiące załączniki do uchwał:
·       uchwała Nr XXVI/260/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/261/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/262/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/263/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/264/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/265/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/266/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
58.       Ponadto Rada Powiatu Białostockiego zatwierdziła Plan Kontroli na rok 2009 Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVI/267/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Białystok, dnia 10 marca 2008 r.

                                                                                                                

Starosta Powiatu Białostockiego

                  Wiesław  PUSZ
 
 
                                                                                                               
 
I N F O R M A C J A
Zarządu Powiatu Białostockiego
z wykonania uchwał Rady Powiatu
za okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008  r.
 
W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Rada Powiatu III kadencji na 6 sesjach, podjęła 65 uchwał od Nr XXI/203/08 do Nr XXVI/267/08. Wykonanie uchwał przedstawia się następująco:
1.      Uchwała  Nr  XXI/203/08  RPB  z  dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny pro-wadzenia i finansowania zadania pod nazwą: „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Koplany-Pomigacze-Juraszki – droga 1504B, na odcinku od km 0 + 000 do km 2 + 500”.
Wykonując postanowienia uchwały, Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł z Gminą Juchnowiec Kościelny porozumienie zawierające warunki i tryb realizacji powierzonego zadania.
2.      Uchwała  Nr  XXI/204/08  RPB z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawady prowadzenia i finansowania zarządzania drogą powiatową w zakresie jej utrzymania.
Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł z Gminą Zawady po-rozumienie na prowadzenie zadania zarządzanie drogą powiatową Nr 1974B Zawady-Nowe Chlebiotki. Powiat przekazał na utrzymanie tej drogi 18.000 zł w 2008 roku.
3.      Uchwała  Nr  XXI/205/08  RPB z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Warunki i tryb realizacji powierzonych gminie zadań w zarządzaniu drogami powiatowymi wymienionymi w uchwale zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Wójtem Gminy Zawady.
4.      Uchwała  Nr  XXI/206/08  RPB z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2401B Rynek Kilińskiego w Wasilkowie.
Uchwała została przesłana do wiadomości zainteresowanym stronom oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 11 września 2008 r. Nr 215, poz. 2190.
5.      Uchwała  Nr  XXI/207/08  RPB  z  dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 r.
Dokonano zmiany w planie wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zastępując zadanie „Badanie jakości gleby lub ziemi”, zadaniem „Opracowanie aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami”. Kwotę 3.000 zł przeniesiono ze stanu środków na koniec roku, na sfinansowanie współudziału w opracowanie przewodnika o Puszczy Knyszyńskiej.
6.      Uchwała  Nr XXI/208/08  RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Wykonując uchwałę Rady Powiatu, Zarząd określił zasady udzielenia i rozliczenia dotacji w umowie zawartej z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dotacja celowa na zakup angiografu w wysokości 20.000 zł została przekazana.
7.      Uchwała  Nr  XXI/209/08 RPB  z dnia  7  sierpnia 2008 r. w sprawie określenia środków z budżetu powiatu na realizację programów operacyjnych.
Uchwała dotyczy programów, których realizacja przewidziana jest na lata 2009, oraz 2010-2011.
8.      Uchwała  Nr  XXI/210/08  RPB  z  dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
Uchwałę przekazano do wiadomości i wykonania podmiotom, których dotyczy realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
9.      Uchwała Nr  XXI/211/08 RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Uchwałę przekazano do wiadomości i wykonania podmiotom, których dotyczy realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
10.       Uchwała Nr  XXI/212/08 RPB  z  dnia 7  sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
Sprawy urzędowe związane z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” skupiającej Powiat Białostocki oraz 7 gmin zostały powierzone do prowadzenia pracownikom stanowiska d/s promocji, współpracy z zagranicą i przedsiębiorczości.
11.       Uchwała  Nr  XXI/213/08 RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wniosek i umowa o dofinansowanie realizacji w/w projektu zostały podpisane przez Zarząd Powiatu i złożone w obowiązującym terminie.
Wszelkie czynności związane z realizacją projektu wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
12.       Uchwała  Nr  XXI/214/08 RPB  z  dnia  7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
Zgodnie z uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 959.460 zł oraz dokonano przeniesień wydatków na kwotę 141.002 zł.
Zaktualizowano wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r.
13.       Uchwała Nr XXII/215/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapy zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania w zakresie zarządzania przez Gminę Łapy drogą powiatową Nr 2345B oraz ulicą Warszawską w Łapach zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Łap.
14.       Uchwała Nr XXII/216/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Suraż.
Darowizna w postaci kostki granitowej odzyskanej w trakcie remontu mostu, została Gminie Suraż przekazana.
15.       Uchwała Nr XXII/217/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania – budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku przejścia przez m. Leńce, zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Wójtem Gminy Dobrzyniewo Duże.
16.       Uchwała Nr XXII/218/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Zarząd Powiatu zawarł umowę najmu na okres do 31 grudnia 2009 r. (kontynuacja) z firmą PRO ORTO, która wykorzystuje pomieszczenia przy ul. Słonimskiej 15/1 na cele promocji i ochrony zdrowia.
17.       Uchwała Nr XXII/219/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.
Uchwałę wykonuje Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu.
18.       Uchwała Nr XXII/220/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.
Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie i somatycznie chorych na 120 miejsc został z dniem 1 stycznia 2009 r. przekształcony i prowadzi działalność, jako Dom Pomocy Społecznej w Jałówce dla osób przewlekle psychicznie chorych na 85 miejsc.
19.       Uchwała Nr XXII/221/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach rozpoczął działalności z dniem 1 grudnia 2008 r.
20.       Uchwała Nr XXII/222/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015.
Zaktualizowany plan został przekazany podmiotom i osobom, którym powierzono jego realizację.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
21.       Uchwała Nr XXII/223/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na okres programowania 2007-2013.
Zaktualizowany plan został przekazany podmiotom i osobom, którym powierzono jego realizację.                                              
22.       Uchwała Nr XXII/224/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.578.006 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 338.868 zł zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu.
Zaktualizowano wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
23.       Uchwała Nr XXII/225/08 RPB z dnia 18 września 2008 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały.
Uchwała została przesłana do wiadomości osoby wnioskującej o dokonanie uchylenia uchwały Nr XIX/188/08 Rady Powiatu Białostockiego uznającej skargę na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, za bezzasadną.
24.       Uchwała Nr XXIII/226/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Na podstawie uchwały RPB wyrażającej zgodę na kontynuację najmu lokalu użytkowego o powierzchni 15,39 m2 wykorzystywanego do składania i cięcia tablic rejestracyjnych wycofanych z obiegu, Zarząd Powiatu zawarł umowę z firmą „Lissa” prowadzącą działalność gospodarczą w pomieszczeniu garażowym przy ul. Borsuczej 2.
25.       Uchwała Nr XXIII/227/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny.
Wykonując postanowienie uchwały Rady, Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał wszelkich czynności związanych z przekazaniem darowizny na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, położonej w Juchnowcu Dolnym. Nieruchomość została przekazana na cel publiczny związany z promocją i ochroną zdrowia.
26.       Uchwała Nr XXIII/228/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok.
Zarząd Powiatu upoważnił Starostę i Wicestarostę do oświadczenia woli w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Białystok nieruchomości stanowiących drogi publiczne zarządzane przez Powiat Białostocki, które po zmianach administracyjnych znalazły się w granicach Miasta Białegostoku. Przekazanie nastąpiło na podstawie sporządzonego atu notarialnego podpisanego przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Białostockiego.
27.       Uchwała Nr XXIII/229/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu zawarł porozumienie z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie powierzenia Gminie zadania polegającego na remoncie chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Horodniany.
28.       Uchwała Nr XXIII/230/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Szczegóły zarządzania drogą powiatową Choroszcz-Czaplino powierzone Gminie Choroszcz przez Radę Powiatu zostały określone w porozumieniu zawartym między Zarządem Powiatu a Burmistrzem Gminy. W porozumieniu tym uregulowane zostały szczególnie wzajemne rozliczenia finansowe.
29.       Uchwała Nr XXIII/231/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach został przekształcony na Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
Statut uchwalony dla tej jednostki przez Radę Powiatu został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 2829 z dnia 20 listopada 2008 r.
30.       Uchwała Nr XXIII/232/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
Z dniem 1 grudnia 2008 r. został utworzony Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach na bazie dotychczasowej filii Domu Pomocy Społecznej w Jałówce.
Statut uchwalony dla tej jednostki przez Radę Powiatu został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 2830 z dnia 20 listopada 2008 r.
31.       Uchwała Nr XXIII/233/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Na podstawie informacji Prezesa Zarządu PFRON, zwiększono według algorytmu Powiatowi środki na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na podstawie uchwały Rady Powiatu przyjęto do realizacji zwiększone na 2008 r. zadania, które są wykonywane za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
32.    Uchwała Nr XXIII/234/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.
Uchwalony plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęto do realizacji, która przedstawia się następująco:
Wydatki na cele związane z ochroną środowiska wyniosły 601.562 zł, z tego na zadania modernizacyjne wydatkowano 542.048 zł, na realizację „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami” 30.000 zł i 29.514 zł na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.
33.    Uchwała Nr XXIII/235/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.
Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu zawartego w w/w uchwale, Zarząd Powiatu Białostockiego, uchwałą Nr 334/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. rozstrzygnął konkurs ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ustalając jednocześnie listę beneficjentów dotacji.
34.       Uchwała Nr XXIII/236/08 RPB z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Zgodnie z uchwałą dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 728.274 zł i zmniejszenia o kwotę 154.301 zł.
Ponadto zmieniono plan wydatków, których zwiększenie wyniosło łączną kwotę 1.603.903 zł i przeniesienia planu między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.029.930 zł.
35.       Uchwała Nr XXIV/237/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Zarząd przyjął do realizacji zmieniony Wieloletni Plan Inwestycyjny.
36.       Uchwała Nr XXIV/238/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Sofipol-Załuki-Nowosiółki.
37.       Uchwała Nr XXIV/239/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438B na odcinku Supraśl-Cieliczanka.
38.       Uchwała Nr XXIV/240/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535B Białystok-Kruszewo Etap I.
Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu, Zarząd złożył wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych wymienionych w uchwałach Nr 238, 239 i 240 ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego p.n.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
39.       Uchwała Nr XXIV/241/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową.
Wykonując postanowienia uchwały Rady Powiatu, Zarząd zawarł porozumienie z Burmistrzem Łap regulujące wzajemne rozliczenia finansowe oraz szczegóły zarządzania drogą powiatową Łapy-Suraż podczas pełnienia przez Gminę funkcji inwestora w trakcie przebudowy, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
40.       Uchwała Nr XXIV/242/08 RPB z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Dokonano  zwiększenia  planu  dochodów budżetu o kwotę   117.621 zł oraz zmniejszeń o kwotę 71.420 zł.
Zwiększenia obejmują:
·       dotację udzieloną przez Gminę Suraż w kwocie 5.950 zł na dofinansowanie kosztów opracowania dotacji projektowej na przebudowę drogi – przejście przez Zawyki,
·       dotacje otrzymane z rezerwy oświatowej w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie wyposażenia sal lekcyjnych,
·       dotację w kwocie 30.783 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej,
·       dotację z rezerwy celowej w kwocie 3.000 zł na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom,
·       dotację z rezerwy celowej w kwocie 17.888 zł na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Zmniejszenia dotyczą rozliczeń części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 71.420 zł w związku z decyzją Ministra Finansów. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 313.471 zł – zwiększenia i przeniesienia na kwotę 267.270 zł.
41.       Uchwała Nr XXV/243/08 RPB z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Na podstawie powyższej uchwały, Zarząd Powiatu zawarł z Burmistrzem Choroszczy porozumienie, w którym zostały określone warunki i tryb zadania powierzonego Gminie i dotyczącego remontu nawierzchni ul. Kolejowej w Klepaczach na odcinku długości 160 m.
42.       Uchwała Nr XXV/244/08 RPB z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
W roku 2008 wydatkowano ogółem na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych kwotę 2.746.014 zł (plan 2.839.801 zł). Z powyższej kwoty na rehabilitację zawodową wydatkowano za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – 465.704 zł (plan 483.495 zł).
Środki finansowe wydatkowane za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych wynoszą 2.280.310 zł (plan 2.356.306 zł).
43.       Uchwała Nr XXV/245/08 RPB z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 677.580 zł i zmniejszono o kwotę 79.833 zł.
Zwiększenia obejmują:
·       wprowadzenie do budżetu kwoty 673.580 zł otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych dotyczących remontu nawierzchni drogi - przejście przez Folwarki Małe (159.569 zł) oraz kapitalnego remontu mostu przez rz. Lizę w Surażu (541.011 zł),
·       wprowadzenia kwoty 4.000 zł otrzymanej z Gminy Łapy
Zmniejszenia dotyczą zwrotu dotacji Gminie Zabłudów w kwocie 79.833 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania remontu nawierzchni drogi przejście przez Folwarki Małe.
Ponadto dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
44.       Uchwała  Nr XXVI/246/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Zmieniony plan inwestycyjny przyjęto do realizacji.
45.       Uchwała Nr XXVI/247/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.
Zmiana dotyczy brzmienia poz. I załącznika do uchwał Rady Powiatu Nr XXIII/233/08 z dnia 30 października 2008 r. i Nr XXIV/244/08 z dnia 27 listopada 2008 r.
46.       Uchwała  Nr XXVI/248/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.
Planowana wysokość środków z podziałem na zadania z zakresu zatrudnienia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej została przyjęta do realizacji, która odbywa się w 2009 r.
47.       Uchwała Nr XXVI/249/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
Plan przychodów i wydatków oraz zasady gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjęto do realizacji w 2009 r. oraz podano do publicznej wiadomości.
48.       Uchwała  Nr XXVI/250/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
Przyjęto do stosowania w 2009 r. stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w kwocie 282,50 zł za jedną godzinę nauczania oraz 34 zł za jedną godzinę nauki jazdy umożliwiającej uczniom opanowanie umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi.
49.       Uchwała  Nr XXVI/251/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
Przyjęto do stosowania w 2009 r. stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego BUKOWISKO w Supraślu w wysokości 373,20 zł miesięcznie na jednego ucznia mieszkającego w internacie. Stawka dotacji w kwocie 2,85 zł ustalona za jeden osobodzień w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym BUKOWISKO w Supraślu została uchylona postanowieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej ze względu na nie-ścisłości występujące w sformułowaniach statutu Gospodarstwa Pomocniczego BUKOWISKO w Supraślu.
50.       Uchwała  Nr XXVI/252/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2009 r.
Zarząd przyjął do realizacji budżet na 2009 r. uchwalony przez Radę Powiatu.
51.       Uchwała  Nr XXVI/253/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 11.750 zł z tytułu otrzymania subwencji oświatowych z budżetu państwa.
O w/w kwotę zmniejszono deficyt budżetowy.
52.       Uchwała  Nr XXVI/254/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Plan finansowy wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej będzie realizowany w 2009 r. w terminach określonych w uchwale na kwotę ogólną 1.512.259 zł.
53.       Uchwała  Nr XXVI/255/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
Rada Powiatu zgłosiła Pana Jana Kaczmarka i Pana Zenona Żukowskiego na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Starosta Powiatu załatwił sprawy formalne związane z powołaniem nowych kandydatów na członków Rady.
54.       Uchwała  Nr XXVI/256/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.
Program określający cele, formy, zasady i zakres współpracy Powiatu z uczestnikami, a także priorytetowe zadania publiczne został przyjęty do realizacji w 2009 roku.
55.       Uchwała Nr  XXVI/257/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2008.
Rada Powiatu przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2008.
56.       Uchwała Nr XXVI/258/08 oraz Nr XXVI/259/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.
Rada Powiatu wyraziła zgodę na kontynuowanie wynajmu dotychczasowym najemcom po 3,30 m2 powierzchni użytkowej mieszczącej się w holu pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego.
Zarząd Powiatu na tej podstawie zawarł umowy na czas określony z najemcami – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A do 31 grudnia 2010 r. oraz Pośrednictwem Ubezpieczeniowym - Kowalski Paweł do 31 grudnia 2011 roku.
57.       Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu stanowiące załączniki do uchwał:
·       uchwała Nr XXVI/260/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/261/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/262/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/263/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/264/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/265/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego,
·       uchwała Nr XXVI/266/08 RPB z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
58.       Ponadto Rada Powiatu Białostockiego zatwierdziła Plan Kontroli na rok 2009 Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVI/267/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Białystok, dnia 10 marca 2008 r.
                                                                                                                 Starosta Powiatu Białostockiego
                  Wiesław  PUSZ
 
 
                                                                                                               

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław PUSZ

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-03-2009

Data udostępnienia w BIP: 31-03-2009 09:56

Data modyfikacji informacji: 31-03-2009 09:56