Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego od 04.12.2015 do 24.11.2016

I N F O R M A C J A

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych

w okresie od dnia 4 grudnia 2015 r. do dnia 24 listopada 2016 r.

 

 

W okresie od dnia 4 grudnia 2015 r. do dnia 24 listopada 2016 r. Rada Powiatu Białostockiego V kadencji na 18 sesjach podjęła 130 uchwał, od Nr XVII/111/2015 do
Nr XXXIV/240/2016.

Wykonanie powyższych uchwał przebiegło następująco:

 1. Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.

Rada Powiatu dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków w ten sposób, że: zwiększono plan dochodów o kwotę 93 559 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 177 331 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 98 781 zł. Zaktualizowano limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 i zaktualizowano przychody i rozchody budżetu w roku 2015. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 120 942 265, 58 zł i plan wydatków ogółem 125 393 429, 58 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 451 164 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 951 164 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

     Rada Powiatu ustaliła wykaz wydatków budżetowych Powiatu Białostockiego, które nie wygasają z dniem 31.12.2015 r. - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Środki finansowe zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu Powiatu. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.

     Rada Powiatu w uchwale Rady Powiatu Białostockiego Nr 106/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej, wprowadziła następujące zmiany:

1. § 1 otrzymał brzmienie: „Wyraża się zgodę na obciążenie, odpłatną służebnością gruntową prawa własności działek gruntu oznaczonych numerami 1135 i 1138, położonych w Michałowie, gmina Michałowo na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu oznaczonej numerem 1134, położonej w Michałowie, gmina Michałowo.”,

2. § 2 otrzymał brzmienie: „Służebność gruntowa polegać będzie na prawie przejścia i przejazdu za stosownym wynagrodzeniem w obrębie działek nr 1135 i 1138.”.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową.

     Rada Powiatu powierzyła Gminie Czarna Białostocka na okres do 31 grudnia 2023 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa Nr 8. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Czarnej Białostockiej. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.

     Rada Powiatu powierzyła Gminie Zawady na okres do 31 grudnia 2022 roku zadanie zarządzania publiczną droga powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego, a Wójtem Gminy Zawady. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

 

 

 1. Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Tykocin na okres do 31 grudnia 2023 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1374B na odcinku Tatary – Łaziuki. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Tykocina. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Choroszcz na okres do 31 grudnia 2023 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od granic administracyjnych m. Choroszcz do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267B . Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Choroszczy. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Zabłudów na okres do 31 grudnia 2023 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1489 B na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 106863 B do m. Pasynki. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Zabłudowa. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.

Rada Powiatu przyjęła Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Uchwała Nr XVII/121/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2015 roku.

Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2015 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Uchwała Nr XVII/122/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia
  2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.

Rada Powiatu zatwierdziła Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia
  2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.

Rada Powiatu uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2020, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Określono wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Upoważniono Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Upoważniono Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały. Straciła moc uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego z późniejszymi zmianami. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia
  2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu uchwaliła budżet Powiatu Białostockiego na rok 2016. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia
  2016 r. w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2020”.

Rada Powiatu w „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2020” przyjętej Uchwałą Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 r., zmieniła brzmienie Rozdziału „V Przedsięwzięcia strategiczne”, określone w załączniku do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia
  2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową .

Rada Powiatu powierzyła Gminie Wasilków na okres do 31 grudnia 2023 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1394B droga Nr 8 – Sielachowskie - Osowicze. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Wasilkowa. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia
  2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową .

Rada Powiatu powierzyła Gminie Dobrzyniewo Duże na okres do 31 grudnia 2021 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1392B na odcinku Fasty – Dobrzyniewo Duże. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Powiatem Białostockim, a Gminą Dobrzyniewo Duże. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia
  2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Gródek na okres do 31 grudnia 2023 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1437B Słuczanka – Waliły – Załuki – Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego, a Wójtem Gminy Gródek. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia
  2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za rok 2015.

Rada Powiatu przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za rok 2015. Sprawozdanie podlegało publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2016 r.
  w sprawie
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.

Rada Powiatu dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 stycznia 2016 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegającą na tym, że: zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 970 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmieniono załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2016 w zakresie aktualizacji limitów wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3
i aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku – załącznik Nr 4. Budżet
po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 113 866 266 zł i plan wydatków ogółem 122 177 852 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 311 586 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł
i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia
i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu stwierdziła, że na wniosek radnych Powiatu Białostockiego, w głosowaniu tajnym odwołano Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego Panią Annę Grycuk. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik do protokołu z sesji.

 1. Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.    
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu stwierdziła, że w wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego wybrano Pana Zenona Żukowskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik do protokołu z sesji.

 

 1. Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.    
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

     Rada Powiatu w uchwale Nr III/10/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego zmienionej uchwałą Nr V/35/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniła brzmienie § 1, który otrzymał brzmienie:

„§ 1.1. Barbara Grabowska – Przewodniczący

2. Andrzej Babul

3. Danuta Maria Bagińska

4. Roman Czepe

5. Krzysztof Gołaszewski

6. Ryszard Łapiński

7. Marek Żmujdzin.”

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.    
  w sprawie odwołania radnych z funkcji Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu stwierdziła odwołanie radnego Pana Bogusława Kwiatkowskiego oraz Pana Jarosława Wądołowskiego z funkcji Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik do protokołu z sesji.

 1. Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.  
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.
  Rada Powiatu stwierdziła, że w wyniku wyborów w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego zostali wybrani Pan Jacek Mariusz Bejm
  i Pan Zdzisław Łukaszewicz. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik do protokołu z sesji.
 2. Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  zmieniająca uchwałę Nr XVI/107/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej
  w Łapach.

Rada Powiatu powołała Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
w następującym składzie: Antoni Pełkowski, Roman Czepe, Ryszard Łapiński, Marek Skrypko
i Krzysztof Gołaszewski – przedstawiciele Rady Powiatu Białostockiego oraz Krzysztof Zawidowski – lekarz wskazany przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku i Urszula Jabłońska – przedstawiciel Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach. Na Przewodniczącego Komisji wybrano Pana Antoniego Pełkowskiego. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Juchnowiec Kościelny na okres do 31 grudnia 2022 roku zadanie zarządzania publiczną droga powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1514B Bogdanki – Baranki – Zimnochy w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 6761B Rostołty – Bogdanki. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Białostockim, a Gminą Juchnowiec Kościelny. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.

Rada Powiatu dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: zwiększono plan dochodów o kwotę 8 482 133 zł, zmniejszono plan dochodów o kwotę 453 400 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 9 635 733 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 607 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 2 i zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik Nr 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 121 894 999 zł i plan wydatków ogółem 130 206 585 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 311 586 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Suraż na okres do 31 grudnia 2018 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej Gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1518B w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B
z drogą gminną Nr 106625B do m. Kowale. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Suraża. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Suraż na okres do 31 grudnia 2018 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej Gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1488 B w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1418B
z drogą gminną Nr 106623B ul. Zagumienną do m. Suraż. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Suraża. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale”.

Rada Powiatu przyjęła zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie w budżecie Powiatu na rok 2017 środków finansowych w wysokości 30 000 zł jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale”. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego

 1. Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1488B ul. Zabłudowskiej i drogi gminnej Nr 106623B ul. Zagumiennej w Surażu”.

Rada Powiatu przyjęła zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie
w budżecie Powiatu na rok 2018 środków finansowych w wysokości 5 000 zł jako wkładu własnego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1488B ul. Zabłudowskiej i drogi gminnej Nr 106623B ul. Zagumiennej
w Surażu”. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu wyraziła zgodę Zarządowi Powiatu Białostockiego na wydzierżawienie, na okres
9 lat, Gminie Supraśl nieruchomości położonej w Supraślu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 166/19 o pow. 0,0786 ha, 166/21 o pow. 0,0153 ha, 166/23 o pow. 0,04008 ha, 166/25 o pow. 0,3409 ha, 166/29 o pow. 2,0328 ha –
z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem infrastruktury turystyczno – uzdrowiskowej miasta Supraśl oraz działka nr 166/14 o pow. 0,4598 ha - z przeznaczeniem na cele związane z eksploatacją infrastruktury komunalnej, tj. funkcjonowaniem wybudowanej na tej działce przepompowni ścieków. Powyższa nieruchomość stanowi własność Powiatu Białostockiego,
a w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest dla niej księga wieczysta
Nr KWBI1B/00147459/2. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na dokonanie przez Powiat Białostocki na rzecz Gminy Tykocin darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Tykocin, gm. Tykocin, oznaczonej jako działka nr 1820/1 o pow. 0,0781 ha, dla której Sad Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00203878/6. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  o zmianie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Rada Powiatu w statucie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego przyjętym uchwałą                  Nr IX/75/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniła brzmienie
w § 34 ust. 1, który przyjął brzmienie:

     „1. Przystąpienie nowego członka do Związku wymaga:

1)    podjęcia przez Radę wstępującego powiatu uchwały o przystąpieniu do Związku;

2)    podjęcie przez Radę wstępującego powiatu uchwały o przyjęciu Statutu Związku;

3)    podjęcie przez Radę wstępującego powiatu uchwały w sprawie zasad reprezentacji               Powiatu w Związku;

4)    przedłożenia Zarządowi   Związku uchwał, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 oraz pozostałych wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do dokonania odpowiedniego zgłoszenia do rejestru związków powiatów informującego o przyjęciu nowego członka.”

 

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 25 czerwca 2015 r.

 1. Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  wyrażająca stanowisko w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Rada Powiatu wystosowała stanowisko w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na terenie powiatu białostockiego – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Grodnieńskim Rejonem w Republice Białoruś.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Grodnieńskim Rejonem w Republice Białoruś. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu w uchwale nr XIII/110/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego wprowadziła następujące zmiany:

 1. § 4 otrzymał brzmienie:

„§ 4. Za nieobecność usprawiedliwioną uważa się nieobecność spowodowaną wykonywaniem czynności na rzecz Powiatu oraz nieobecność Radnego udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub nieobecność wynikającą z ważnych przyczyn służbowych, osobistych lub rodzinnych udokumentowaną oświadczeniem Radnego.”

 1. § 5 otrzymał brzmienie:

„§ 5. Usprawiedliwienie nieobecności należy do kompetencji Przewodniczącego Rady                     lub Wiceprzewodniczących Rady – odnośnie posiedzeń sesji oraz Przewodniczącego Rady     lub Przewodniczących Komisji – odnośnie posiedzeń Komisji.”

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Rada Powiatu uchyliła Uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania o obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wezwania Zarządu Powiatu Białostockiego do odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej
  w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64, składającej się z działek o nr 164/20, 164/13, 165/1 i wstrzymania prac dotyczących budowy nowego budynku Starostwa Powiatowego.

Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie wezwania Zarządu Powiatu Białostockiego do odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64, składającej się z działek o nr 164/20, 164/13, 165/1 i wstrzymania prac dotyczących budowy nowego budynku Starostwa Powiatowego, które stanowił załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca
  2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: zwiększono plan dochodów o kwotę 511 120 zł, zmniejszono plan dochodów o kwotę 41 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 694 610 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 224 490 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3 i zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik Nr 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 122 365 119 zł i plan wydatków ogółem 130 676 705 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 311 586 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca
  2016 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania
  i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020”.

Rada Powiatu przyjęła „Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 1. Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca
  2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

Rada Powiatu przeznaczyła środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości określonej przez Zarząd PFRON zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym w  2016 r., na realizację zadań określonych załącznikiem do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 1. Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2016 r.
  w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia
  i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 roku.

Rada Powiatu Białostockiego przeznaczyła środki finansowe na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki, określone w uchwale budżetowej na 2016 r. na:

1) specjalności:

   a) oligofrenopedagogika,

   b) doradztwo zawodowe,

c) surdopedagogika,

   d) wychowanie do życia w rodzinie,

   e) autyzm,

   f) neuropsychologia kliniczna dzieci i młodzieży,

   g) psychoterapia,

   h) energetyka odnawialna,

   i) biologia,

2) formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:

a)        studia podyplomowe,

b)        kursy kwalifikacyjne,

c)         kursy i szkolenia doskonalące, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej,

d)        warsztaty metodyczne i przedmiotowe,

e)        szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych.

Rada Powiatu określiła na 2016 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1000 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca
  2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu w uchwale Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, zmieniła brzmienie w § pkt 2, które otrzymało brzmienie:

„a) przedstawiciel Wojewody – Pan Jerzy Łuba
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu:

- Pani Urszula Jabłońska

- Pani Maria Busłowska

- Pan Roman Czepe

- Pan Krzysztof Gołaszewski

- Pan Paweł Kondracki

- Pan Ryszard Łapiński

- Pan Marek Skrypko

-Pani Sylwia Rząca .”

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2016 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.”

Rada Powiatu wyraziła zgodę na współdziałanie oraz zawarcie porozumienia
z Miastem Białystok, Gminą Choroszcz, Gminą Czarna Białostocka, Gminą Dobrzyniewo Duże, Gminą Juchnowiec Kościelny, Miastem i Gminą Łapy, Gminą Supraśl, Gminą Wasilków, Gminą Zabłudów w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
V Gospodarka Niskoemisyjna, wynikającego z Działania 5.1 Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2016 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu w uchwale Nr III/17/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego, zmienionej uchwałą Nr VII/50/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz zmienionej uchwałą Nr XVI/108/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku, zmieniła brzmienie § 1, który otrzymał brzmienie:

„§1.     1. Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący

            2.   Maria Busłowska

            3.   Roman Czepe

 1. Michał Kozłowski
 2. Ryszard Łapiński
 3. Sylwia Rząca
 4. Marek Skrypko
 5. Anna Grycuk
 6. Barbara Grabowska
 7. Antoni Pełkowski
 8. Jan Kaczan
 9. Danuta Bagińska
 10. Bogusław Kwiatkowski”.

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

 1. Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca
  2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu w uchwale Nr III/16/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia
2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego zmienionej uchwałą Nr VII/49/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, zmieniła brzmienie § 1, który otrzymał brzmienie:

„§1.   1. Henryk Suchocki – Przewodniczący

 1. Zenon Żukowski
 2. Antoni Bogdan
 3. Michał Kozłowski
 4. Marek Skrypko.”

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca
  2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu w uchwale Nr III/12/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego, zmienionej uchwałą Nr V/37/2015 roku z dnia 26 lutego 2015 roku oraz zmienionej uchwałą Nr VII/48/2015 roku z dnia 23 kwietnia 2015 roku, zmieniła brzmienie   §1, który otrzymał brzmienie:

„§1.   1. Paweł Kondracki – Przewodniczący

 1. Andrzej Babul
 2. Danuta Maria Bagińska
 3. Jacek Mariusz Bejm
 4. Antoni Bogdan
 5. Maria Busłowska
 6. Wojciech Fiłonowicz
 7. Krzysztof Gołaszewski
 8. Jan Gradkowski
 9. Anna Grycuk
 10. Jan Kaczan
 11. Michał Kozłowski

13. Bogusław Kwiatkowski

14. Zdzisław Łukaszewicz

15. Jan Bolesław Perkowski

16. Wiesław Pusz

17. Sylwia Rząca

18. Henryk Suchocki

19. Jarosław Wądołowski

20. Marek Żmujdzin

21. Zenon Żukowski.”

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 kwietnia
  2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację czynności dotyczących zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Michałowie.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na kontynuację rozpoczętych przez Zarząd Powiatu czynności dotyczących zbycia powiatowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego internatu ze stołówką i kotłownią oraz budynkiem dydaktycznym byłej szkoły z salą gimnastyczną, oznaczonej jako działki nr 283/1 o pow. 0,6799 ha i 283/2 o pow. 0,9719 ha, położonej w Michałowie przy ul. Gródeckiej. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.

Rada Powiatu dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: zwiększono plan dochodów o kwotę 386 556 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 680 456 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 293 900 zł – zgodnie
z załącznikiem Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3. Zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
w 2016 roku – załącznik Nr 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 123 353 387 zł i plan wydatków ogółem 131 664 973 zł. Deficyt budżetu powiatu
w wysokości 8 311 586 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego
do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w wysokości 3 311 586 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Zabłudów na okres do 31 grudnia 2023 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową Nr 1476B w miejscowości Kuriany na odcinku ok. 1,0 km
od km 2+350 do km 3+350. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Powiatem Białostockim, a Gminą Zabłudów. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.

Rada Powiatu udzieliła Gminie Choroszcz pomocy finansowej do kwoty 40 000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki nr 123010B (Żółtki – droga krajowa nr 8 – droga gminna nr 106255B).” Sposób przeznaczenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia określone zostały w umowie.

 1. Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Choroszcz na okres do 31 grudnia 2023 roku zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogami powiatowymi: Nr 1552B – ulica Sienkiewicza, ulica Branickiego
i ulica Dominikańska w Choroszczy oraz Nr 2287B – ulica Mickiewicza w Choroszczy na odcinku od ul. Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego. Przejęcie zadania nastąpiło na mocy porozumienia zawartego między Powiatem Białostockim, a Gminą Choroszcz. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania
  z tych przystanków.

Rada Powiatu w uchwale Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest
Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
zmieniła brzmienie załącznika nr 1. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości
  w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na zbycie, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64, posiadającej urządzoną księgę wieczystą BI1B/00111639/7, składającej się z działek oznaczonych nr:

 1. 164/20 o powierzchni 2,4963 ha, zabudowanej:

-         budynkiem dydaktycznym, oznaczonym nr ewidencyjnym 682,

-         budynkami hali sportowej, oznaczonymi nr ewidencyjnymi 683 i 684,

-         budynkami warsztatów: nr ewidencyjny 676 - budynek jednokondygnacyjny,           731 – budynek dwukondygnacyjny,

-         budynkiem diagnostyki, oznaczonym nr ewidencyjnym 678, wraz z budynkiem magazynu pasz o nr ewidencyjnym 677,

-         budynkiem kotłowni, oznaczonym nr ewidencyjnym 675,

-         budynkiem byłego internatu, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym,                       o nr ewidencyjnym 677,

 1. 164/13 o powierzchni 0,1773 ha, zabudowanej budynkiem ujeżdżalni koni,                       oznaczonym nr ewidencyjnym 679,
 2. 165/1 o powierzchni 0,0231 ha, niezabudowana.

Rada Powiatu wyraziła również zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 43,53% ceny. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację czynności dotyczących najmu lokalu użytkowego.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na kontynuację rozpoczętych przez Zarząd Powiatu czynności dotyczących najmu lokalu użytkowego o pow. 12,28 m2 - wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku - znajdującego się w obiekcie posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 587/2 o pow. 0,4329 ha, położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BI1B/00116347/8. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Łapy.

Rada Powiatu udzieliła pomocy finansowej Gminie Tykocin i Łapy w formie dotacji celowej na kwotę 25 500 zł, w tym:

1)   Gminie Tykocin w kwocie 22 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie”,

2)   Gminie Łapy w kwocie 3 500 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „ Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowina”.

Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określiła umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzami Tykocina i Łap. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2015 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.

Rada Powiatu pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”, stanowiące załącznik do uchwały. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Rada Powiatu przyjęła „Ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim za 2015 rok”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia
  2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zasadności utworzenia
  w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rada Powiatu przyjęła stanowisko, iż utworzenie w Powiecie Białostockim Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest działaniem nieracjonalnym i Rada Powiatu Białostockiego nie widziała uzasadnienia do podejmowania działań w tym zakresie przez Zarząd Powiatu Białostockiego. Uzasadnienie do stanowiska stanowił załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: zwiększono plan dochodów o kwotę 494 999 zł i zmniejszono plan dochodów o kwotę 491 767 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 834 562 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 831 330 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3. Zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik Nr 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 123 3566 619 zł i plan wydatków ogółem 131 668 205 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 311 586 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł
i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia
i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2015 rok.

Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok 2015, na które składały się przedłożone przez Dyrektora Zakładu:

1)    rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, zamykający się stratą na działalności gospodarczej w wysokości 2 837 248 zł - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)    bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 9 479 521,60 zł - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3)    informacja dodatkowa za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu postanowiła pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, stanowiący różnicę pomiędzy wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratą netto z działalności gospodarczej
w wysokości 2 837 248 zł, a kosztami amortyzacji w wysokości 717 925,81 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016 – 2020”.

Rada Powiatu przyjęła „Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016 – 2020”, stanowiący Załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 1. Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

Rada Powiatu w uchwale Nr XXII/155/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca
2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku, zmieniła treść załącznika do uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała została przekazana do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości będącej własnością Powiatu Białostockiego, oznaczonej jako działka nr 707/1 o pow. 0,0449 ha, położonej w Białymstoku przy ul. Borsuczej, obr. 21, w zamian za nieruchomość będącą własnością Miasta Białystok, oznaczoną jako działka nr 706/7 o pow. 0,0894 ha, położoną
w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej, obr. 21 oraz dokonanie dopłaty na rzecz Miasta Białystok kwoty 110 467,47 zł – stanowiącej różnicę w wartościach zamienianych gruntów. Zamiany nieruchomości dokonano celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiadującej, będącej własnością Powiatu Białostockiego, położonej w Białymstoku przy
ul. Borsuczej 2. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego
  na realizację zadania „Wzrost jakości profilaktyki i diagnostyki chorób cywilizacyjnych na pograniczu polsko-litewskim”.

Rada Powiatu przyjęła zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie
w budżecie Powiatu na rok 2017 środków finansowych w wysokości 131 443 zł jako wkładu własnego na realizację zadania „Wzrost jakości profilaktyki i diagnostyki chorób cywilizacyjnych na pograniczu polsko-litewskim”. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: zwiększono plan dochodów o kwotę 1 464 877 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę
1 464 877 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3. Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach stanowił załącznik Nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 124 869 496 zł i plan wydatków ogółem 131 181 082 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 311 586 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie
z dniem powzięcia i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca
  2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 rok.

Rada Powiatu zatwierdziła:

1)  sprawozdanie finansowe Powiatu Białostockiego za rok 2015 – przedłożone w formie załącznika do Uchwały Nr 370/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja
2016 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok;

2)  sprawozdanie Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za rok 2015 – przedłożone w formie załączników od nr 1 do nr 9 do Uchwały Nr 331/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 rok.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2015 rok.

Rada Powiatu po zapoznaniu się: ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Białostockiego za rok 2015, ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego, a także ze stanowiskiem wynikającym z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2015 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i Komisji Rewizyjnej udzieliła Zarządowi Powiatu Białostockiego absolutorium za 2015 rok. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.

Rada Powiatu udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Choroszcz do kwoty 150 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji:

1) przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sposób przeznaczenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia określone zostały w umowie. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca
  2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w Gminie Choroszcz.

Rada Powiatu przyjęła zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2017 środków finansowych w łącznej wysokości 443 280 zł jako wkładu własnego na realizację zadań:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 B ulica Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 B ulica Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVII/187/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca
  2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: zwiększono plan dochodów o kwotę 2 956 621,43 zł i zmniejszono plan dochodów o kwotę
304 955,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę
4 062 201,43 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 980 067,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 2, zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik Nr 4 i zaktualizowano przychody i rozchody budżetu w 2016 roku – załącznik Nr 3. Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach stanowił załącznik Nr 3, przychody i rozchody budżetu w 2016 roku po zmianach stanowił załącznik Nr 4 i zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku po zmianach stanowił załącznik Nr 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 127 525 662, 43 zł i plan wydatków ogółem 131 267 716,43 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 742 054 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 742 054 zł. Upoważniono Zarząd Powiatu do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji
do łącznej kwoty 400 000 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXVII/188/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca
  2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.

Rada Powiatu dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawierał Załącznik Nr 3 do Uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia.

 1. Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na udzielenie użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej Powiatu Białostockiego oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 164/9, o pow. 0,5118 ha, położonej w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64A i 64B, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe - 50% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, pod warunkiem jednorazowego uiszczenia opłaty. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVII/190/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania przez Powiat Białostocki nieruchomościami o wartości nie przekraczającej pięćset tysięcy zł.

Rada Powiatu określiła zasady nabywania i zbywania - w tym zamiany - oraz obciążania nieruchomości o wartości nie przekraczającej 500 000,00 zł, a także zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości oraz lokali na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Zobowiązano Zarząd Powiatu do składania Radzie Powiatu rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 1. Uchwała Nr XXVII/191/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca
  2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki.” .

Rada Powiatu wyraziła zgodę na współdziałanie oraz zawarcie porozumienia z Miastem Białystok, Powiatem Augustowskim, Powiatem Bielskim, Powiatem Grajewskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Monieckim, Powiatem Sejneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Sokólskim, Powiatem Suwalskim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, wynikającego z Działania 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałnie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Środki na realizację Projektu zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Białostockiego po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVIII/192/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turośń Kościelna.

Rada Powiatu udzieliła pomocy finansowej Gminie Turośń Kościelna w formie dotacji celowej
w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach. Sposoby przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określiła umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Wójtem Turośni Kościelnej. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin
  i Łapy.

Rada Powiatu w uchwale Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Łapy, zmieniła brzmienie
§ 1, który otrzymał brzmienie:

„§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Tykocin i Łapy w formie dotacji celowej na kwotę 37 500 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), w tym:

1)  Gminie Tykocin w kwocie 34 000 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) na dofinansowanie zadania pn. „Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie”;

2)  Gminie Łapy w kwocie 3 500 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowina.”

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków w ten sposób, że: zwiększono plan dochodów o kwotę 109 400 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 321 748 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 212 348 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3
i zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik Nr 5. Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach stanowił załącznik Nr 3 i zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 127 635 062, 43 zł i plan wydatków ogółem 136 377 116,43 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 742 054 zł został pokryty przychodami pochodzącymi
z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 742 054 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej nr 1516 B (ul. Lipowa)”.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Turośń Kościelna prowadzenie zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej nr 1516 B (ul. Lipowa)”. Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Wójtem Gminy Turośń Kościelna. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVIII/196/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”.

Rada Powiatu w § 1 uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”, po wyrazach
„z Miastem Białystok,” dodała wyrazy „z Miastem Łomża, Miastem Suwałki,”. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVIII/197/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Białostockiego o potrzebie modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu uchwaliła pilną potrzebę dostosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). Modernizację szpitala należy przeprowadzić do końca 2017 r. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXVIII/198/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Białostockiego o potrzebie rozbudowy Starostwa Powiatowego.

Rada Powiatu uchwaliła pilną potrzebę kontynuowania prac projektowych zmierzających do rozbudowy i przebudowy budynków Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy
ul. Geodetów 1. Proces inwestycji należy przeprowadzić do końca 2018 r. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia
  2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym,
że: zwiększono plan dochodów o kwotę 1 667 091 zł i zmniejszono plan dochodów o kwotę 320 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 695 588 zł
i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 137 580 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3
Zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik Nr 5. Zaktualizowano przychody i rozchody budżetu w 2016 roku – załącznik Nr 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku po zmianach stanowił załącznik Nr 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 128 982 153,43 zł i plan wydatków ogółem 138 935 124,43 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 952 971 zł został pokryty przychodami pochodzącymi
z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 952 971 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXIX/200/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia
  2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 - 2020.

Rada Powiatu dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawierał Załącznik Nr 3 do Uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia.

 1. Uchwała Nr XXIX/201/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia
  2016 r. przyjmująca stanowisko-wystąpienie w sprawie przebiegu południowej obwodnicy Białegostoku.

Rada Powiatu przyjęła stanowisko-wystąpienie w sprawie przebiegu południowej obwodnicy Białegostoku zawarte w załączniku do niniejszej uchwały. Uchwałę przekazano do GDDKiA. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXIX/202/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia
  2016 r.
  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale”.

Rada Powiatu przyjęła zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie
w budżecie powiatu na rok 2017 środków finansowych w wysokości 45 000 zł jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną
Nr 106625B w miejscowości Kowale”. Kwota określona stanowiła 50% wartości robót przewidzianych do realizacji w 2017 r. Straciła moc Uchwała nr XX/143/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale”. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXIX/203/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia
  2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu nadała statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Łapach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Straciła moc uchwała Nr XXXII/256/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXIX/204/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia
  2016 r. w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Łuckim na Ukrainie.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim
a Rejonem Łuckim na Ukrainie. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXX/205/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 12 września
  2016 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko”
  w Supraślu.

Z dniem 31 grudnia 2016 r. zostaje zlikwidowany zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu. Do dnia 31 grudnia 2016 r. zostaną zakończone czynności likwidacyjne. Majątek, należności i zobowiązania oraz dokumentację POSiR przejmuje Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Przekazanie wskazanych składników majątkowych, należności i zobowiązań oraz dokumentacji nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Z dniem likwidacji POSiR stroną zawartych przez niego umów najmu, dzierżawy i użyczenia staje się Powiat. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego, który może powierzyć określone czynności likwidacyjne wskazanemu przez siebie likwidatorowi.

 1. Uchwała Nr XXX/206/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 12 września
  2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania
  z tych przystanków.

Rada Powiatu w uchwale Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest
Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
zmieniła brzmienie załącznika nr 1, który otrzymał brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXIX/207/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2016 r. o odwołaniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu odwołała Panią Barbarę Grabowską z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXIX/208/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 września
  2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu wybrała Pana Andrzeja Babula na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXIX/209/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 września
  2016 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu odwołała Pana Krzysztofa Gołaszewskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXIX/210/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 września
  2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu powołała Pana Marka Skrypko na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXXII/211/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016
  .

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym,
że: zwiększono plan dochodów o kwotę 626 042,00 zł i zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 595 279,47 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 359 787,00 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 329 024,47 zł – zgodnie
z załącznikiem Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3. Zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
w 2016 roku – załącznik Nr 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku po zmianach stanowił załącznik Nr 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 128 141 875,96 zł i plan wydatków ogółem 138 094 846,96 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 952 971 zł został pokryty przychodami pochodzącymi
z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 952 971 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXXII/212/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu przyjęła rezygnację Pana Wiesława Pusza z funkcji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego i zwolniła z pełnienia obowiązków Członka Zarządu. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXXII/213/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  13 października 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do realizacji inwestycji w SP ZOZ w Łapach w latach 2017 – 2018.

Rada Powiatu postanowiła przystąpić do realizacji inwestycji w SP ZOZ w Łapach w latach 2017 – 2018 polegającej na budowie budynku szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego)
w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni, Pracowni Endoskopii w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę i modernizację SP ZOZ w Łapach. Rada Powiatu zabezpieczyła w budżecie Powiatu i Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej środki finansowe w kwocie 15 000 000 mln zł w 2017 i 2018 roku. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu w uchwale Nr V/39/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego zmieniła brzmienie §1 w ten sposób, że:

„§1. 1. Ryszard Łapiński – Przewodniczący

2. Danuta Maria Bagińska

3. Jolanta Den

4. Wojciech Fiłonowicz

5. Jan Bolesław Perkowski

6. Wiesław Pusz.”

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXXII/215/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  13 października 2016 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Promocji
  i Rozwoju Powiatu.

Rada Powiatu odwołała Pana Ryszarda Łapińskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXXII/216/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  13 października 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji
  i Rozwoju Powiatu.

Rada Powiatu powołała Pana Wiesława Pusza na przewodniczącego Komisji Promocji
i Rozwoju Powiatu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXXII/217/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  13 października 2016 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu odwołała Pana Pawła Kondrackiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXXII/218/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  13 października 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu powołała Pana Jarosława Wądołowskiego na przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXXIII/219/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  3 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

Rada Powiatu wyraziła zgodę Zarządowi Powiatu Białostockiego na kontynuację wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 92,04 m2 znajdującego się w budynku posadowionym
na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego - na rzecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - poprzez zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 1. Uchwała Nr XXXIII/220/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym,
że: zwiększono plan dochodów o kwotę 162 911 zł i zmniejszono plan dochodów
o kwotę 77 500 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 364 432 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 279 021 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zaktualizowano limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3. Budżet
po dokonanych zmianach wynosił: plan dochodów ogółem 128 360 774,96 zł i plan wydatków ogółem 138 313 745,96 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 952 971 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł
i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 952 971 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia
i podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXXIII/221/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  3 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu powierzyła Gminie Supraśl na okres do 31 grudnia 2019 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy, należącą do zakresu działania Powiatu Białostockiego. Powierzenie dotyczyło zarządzania drogą powiatową
Nr 1475B na odcinku Sobolewo – Henrykowo od km 3+046 do km 4+012 wraz z budową zjazdów i kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+923 do km 4+012. Gmina Supraśl będzie pełnić funkcję inwestora podczas realizacji zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1475B
na odcinku Sobolewo – Henrykowo od km 3+046 do km 4+012 wraz z budową zjazdów
i kanalizacji deszczowej na odcinku od km 2+923 do km 4+012 oraz niezbędną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, wynikającego z Działania 5.1 Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020. Przekazanie zadania nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Powiatem Białostockim a Gminą Supraśl. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/222/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego odwołała Andrzeja Babula z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/223/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego powołała Romana Czepe na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/224/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Rada Powiatu Białostockiego zwiększyła plan dochodów o kwotę 228 563 zł i zmniejszyła plan dochodów o 2 696 266 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 491 136 zł i zmniejszono plan wydatków o 3 513 391 zł. Budżet po dokonanych zmianach wyniósł ogółem 126 344 412, 96 zł i plan wydatków ogółem wyniósł 135 742 831, 96 zł. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/225/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016-2020.

Rada Powiatu Białostockiego dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/226/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu.

Rada Powiatu Białostockiego likwiduje z dniem 30 września 2017 r. zakład budżetowy- Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu, zwany dalej POSiR. Do dnia 30 września 2017 r. zostaną zakończone czynności likwidacyjne. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/227/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska.

Rada Powiatu Białostockiego powołała Pana Andrzeja Babula na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/228/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego w uchwale Nr III/10/ 2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego § 1 otrzymał brzmienie: „§1 . 1) Roman Czepe- Przewodniczący, 2) Andrzej Babul, 3) Krzysztof Gołaszewski, 4) Danuta Maria Bagińska, 5) Barbara Grabowska, 6) Ryszard Łapiński, 7) Jan Bolesław Perkowski. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.”

 1. Uchwała Nr XXXIV/229/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego w uchwale Nr III/ 15/ 2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego § 1 otrzymał brzmienie: „§ 1. 1) Wiesław Pusz- Przewodniczący, 2) Danuta Maria Bagińska, 3) Jolanta Den, 4) Wojciech Fiłonowicz. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.”

 1. Uchwała Nr XXXIV/230/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego .

Rada Powiatu Białostockiego w uchwale Nr III/ 12/ 2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego § 1 otrzymał brzmienie: „§ 1. 1)Jarosław Wądołowski, 2) Andrzej Babul, 3) Danuta Maria Bagińska, 4) Jacek Mariusz Bejm, 5) Antoni Bogdan, 6) Maria Busłowska, 7) Wojciech Fiłonowicz, 8) Krzysztof Gołaszewski, 9) Jan Gradkowski, 10) Anna Grycuk, 11) Jan Kaczan, 12) Paweł Kondracki, 13) Michał Kozłowski, 14) Bogusław Kwiatkowski, 15) Zdzisław Łukaszewicz, 16) Jan Bolesław Perkowski, 17) Wiesław Pusz, 18) Sylwia Rząca, 19) Henryk Suchocki, 20) Zenon Żukowski. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.”

 1. Uchwała Nr XXXIV/231/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Rada Powiatu Białostockiego powierzyła Gminie Czarnej Białostockiej na okres do 31 grudnia 2017 roku zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi na terenie tej gminy. Powierzenie dotyczy zarządzania drogami powiatowymi: ul. Torową, ul. Sienkiewicza, ul. Kościelną, ul. Fabryczną oraz ul. Świerkową w Czarnej Białostockiej w zakresie części pasa drogowego przeznaczonego pod budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/232/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu Białostockiego powierzyła Gminie Juchnowiec Kościelny na okres 31 grudnia 2017 roku zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego. Powierzenie dotyczy zarządzania drogą powiatową Nr 1484B na odcinku Białystok-Niewodnica Nargilewska. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/233/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu Białostockiego powierzyła Gminie Juchnowiec Kościelny na okres 31 grudnia 2017 roku zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego. Powierzenie dotyczy zarządzania drogą powiatową Nr 1483B od km 1+650 do km 11+700 w zakresie części pasa drogowego przeznaczonego pod budowę ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/234/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu Białostockiego powierzyła Gminie Juchnowiec Kościelny na okres 31 grudnia 2018 roku zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi położonymi na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego. Powierzenie dotyczy zarządzania droga powiatową Nr 1393B przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże- ul. Kościelna. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/235/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu Białostockiego powierzyła Gminie Dobrzyniewo Duże na okres do 31 grudnia 2017 roku zadanie zarządzania publiczną droga powiatową położoną na terenie tej gminy, należącej do zakresu działania Powiatu Białostockiego. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/236/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapy zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu Białostockiego powierzyła Gminie Łapy na okres do 31 grudnia 2019 roku zadanie zarządzania publiczną droga powiatową położoną na terenie tej gminy, należącej do zakresu działania Powiatu Białostockiego. Powierzenie dotyczy zarządzania drogą powiatową Nr 1529B Płonka Kościelna- Płonka Matyski na odcinku długości 790, 5 mb. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/237/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.

Rada Powiatu Białostockiego powierzyła Gminie Zabłudów na okres do 31 grudnia 2018 roku zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową położoną na terenie tej gminy, należące do zakresu działania Powiatu białostockiego. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/238/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o konieczności zwiększenia działań promujących Powiat.

Rada Powiatu Białostockiego wyraziła stanowisko o konieczności zwiększenia działań promujących Powiat Białostocki. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/239/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego w uchwale Nr III/ 17 / 2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego § 1 otrzymał brzmienie: „§ 1. 1) Marek Skrypko- Przewodniczący, 2) Maria Busłowska, 3) Roman Czepe, 4) Krzysztof Dudziński, 5) Krzysztof Gołaszewski, 6) Michał Kozłowski, 7) Ryszard Łapiński, 8) Sylwia Rząca, 9) Anna Grycuk, 10) Barbara Grabowska, 11) Antoni Pełkowski, 12) Jan Kaczan, 13) Danuta Maria Bagińska, 14) Bogusław Kwiatkowski. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XXXIV/240/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego w uchwale Nr III/ 11/ 2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego § 1 otrzymał brzmienie: „§ 1. Wojciech Fiłonowicz- Przewodniczący, 2) Andrzej Babul, 3) Krzysztof Dudziński, 4) Barbara Grabowska, 5) Jan Gradkowski, 6) Zdzisław Łukaszewicz”. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego.

Białystok, 06.12.2016 r.

Podpisał:

Antoni Pełkowski

Starosta Powiatu Białostockiego

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2016

Data udostępnienia w BIP: 22-12-2016 08:25

Data modyfikacji informacji: 22-12-2016 08:30