Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w I półroczu 2014r.

I N F O R M A C J A

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Rada Powiatu IV kadencji na 6 sesjach, podjęła 39 uchwał od Nr XXXVIII/300/2014 do Nr XLIII/338/2014.

Wykonanie powyższych uchwał przebiega następująco:

 

 1. Uchwała Nr XXXVIII/300/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2013.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu bez zastrzeżeń. Do publicznej wiadomości przekazano je przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa oraz przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XXXVIII/301/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na wydzierżawienie na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej garażami, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Łapach. Wydzierżawienie nastąpiło na podstawie stosownej dokumentacji sporządzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 1. Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2014 roku.

Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia określono w wysokości 1.000 zł. Dofinansowanie przysługuje na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli tylko w formach kształcenia i specjalnościach określonych w powyższej uchwale.

 1. Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zamiaru likwidacji uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

Rada Powiatu postanowiła o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 roku uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach ze względu na brak chętnych do nauki w tej szkole. Ostatni nabór przeprowadzono w roku szkolnym 2010/2011.

 1. Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu.

W związku z likwidacją internatu wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Supraślu oraz zamiarem likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 roku Centrum Edukacji, postanowiono również zlikwidować Szkolne Schronisko Młodzieżowe z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

 1. Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną, o czym skarżąca została powiadomiona w formie pisemnego uzasadnienia do podjętej uchwały.

 1. Uchwała Nr XXXVIII/306/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2014 r. poz. 462 i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

 1. Uchwała Nr XXXIX/307/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

 Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2014 r. poz. 952 i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

 1. Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2014 r. poz. 953 i weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 1. Uchwała Nr XXXIX/309/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Uchwała z przyjętym planem przychodów i wydatków funduszu została przekazana do realizacji w roku 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Uchwała Nr XXXIX/310/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną, o czym skarżący został powiadomiony w formie pisemnego uzasadnienia do podjętej uchwały.

 1. Uchwała Nr XL/311/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego zostały wprowadzone do PLANU WYKONAWCZEGO uchwałą Zarządu Nr 616/2014 z dnia 31 marca 2014 r., której ustalenia przekazano do wiadomości i stosowania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, celem przyjęcia do wykonania zmienionych planów tych jednostek.

 1. Uchwała Nr XL/312/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

 • wykazane dane wynikające z zamknięcia roku 2013,
 • zwiększenie planu dochodów i wydatków,
 • zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2 000 000 zł,
 • zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z pozyskanych funduszy zewnętrznych.
 1. Uchwała Nr XL/313/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2014.

Rada ustaliła maksymalną kwotę pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 150 000 zł oraz krótkoterminowych w łącznej kwocie 500 000 zł. Maksymalny termin ustalono do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 1. Uchwała Nr XL/314/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania drogą powiatową Nr 1422B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1421B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 104834B w miejscowości Ratowiec oraz drogą powiatową Nr 1421B na odcinku długości 300 m.

Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostały określone w porozumieniu zawartym w dniu 10 kwietnia 2014 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Czarnej Białostockiej.

 1. Uchwała Nr XLI/315/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2013 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.

Wyżej wymienione sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu Białostockiego na rok 2014.

Zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego zostały wprowadzone do PLANU WYKONAWCZEGO uchwałą Zarządu Nr 631/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., której ustalenia przekazano do wiadomości i stosowania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, celem przyjęcia do wykonania zmienionych planów finansowych tych jednostek.

 1. Uchwała Nr XLI/317/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r,, poz. 1746 i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

 1. Uchwała Nr XLI/318/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łapach ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r.

 1. Uchwała Nr XLI/319/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji Technikum i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz rozwiązania Centrum Edukacji w Supraślu.

Technikum w Supraślu oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Centrum Edukacji w Supraślu, a także Centrum Edukacji w Supraślu ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r.

 1. Uchwała Nr XLI/320/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Pani Danuta Bojczuk została zwolniona z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ze względu na obszerny zakres obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora oraz małą liczbą stanowisk kierowniczych w placówce.

 1. Uchwała Nr XLI/321/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Postanowienia uchwały przekazano do wykonania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną, o czym skarżący został powiadomiony w formie uzasadnienia do podjętej uchwały.

 1. Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Białostockiego oraz podległych mu urzędników.

Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną, o czym skarżący został powiadomiony w formie uzasadnienia do podjętej uchwały.

 1. Uchwała Nr XLI/324/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa.

Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie ze względu na nieuzasadnione zaniżenie wyliczenia liczby mandatów w okręgu obejmującym terytorium powiatu białostockiego. Uchwałę przekazano do wiadomości Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XLI/325/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wykreślenia projektu budowy lotniska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uchwała została przekazana do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr XLII/326/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania imienia I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

Z dniem 1 września 2014 r. I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach otrzymuje nazwę: „I Liceum Ogólnokształcące w Łapach im. Adama Mickiewicza”. Uchwała zostanie poprawiona  ze względu na niewłaściwie sprecyzowane brzmienie nazwy szkoły.

 1. Uchwała Nr XLII/327/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu białostockiego.

Dotacji na łączną kwotę 65 500 zł udzielono 13 Ochotniczym Strażom Pożarnym zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, określającymi sposób przekazania oraz zasady rozliczenia.

 1. Uchwała Nr XLII/328/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego został zaopiniowany pozytywnie. Uchwałę przekazano do wiadomości Sejmiku.

 1. Uchwała Nr XLII/329/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 r. wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie realizacji zadań publicznych w drodze bezprzetargowego zlecenia przez gminy zadania własnym spółkom komunalnym „in house”.

Stanowisko Rady Powiatu zostało przesłane Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi Miast Polskich oraz Gminie Łapy.

 1. Uchwała Nr XLIII/330/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok.

Rada Powiatu po przeprowadzonej analizie w/w sprawozdań, dokonała ich zatwierdzenia nie wnosząc uwag.

 1. Uchwała Nr XLIII/331/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2013 rok.

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium za 2013 rok.

 1. Uchwała Nr XLIII/332/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2013 rok.

Rada Powiatu zatwierdziła bez uwag roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2013 rok.

 1. Uchwała Nr XLIII/333/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Rady Powiatu została wykonana poprzez pokrycie przez Powiat ujemnego wyniku SP ZOZ w Łapach stanowiącego różnicę między stratą netto z działalności gospodarczej w kwocie 777 669,72 zł, a wykonanym kosztem amortyzacji w wysokości 392 779,63 zł.

 1. Uchwała  Nr  XLIII/334/2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Juchnowiec Kościelny, Tykocin, Wasilków.

Dotacja przekazana na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a:

 • Burmistrzem Tykocina – dotacja w kwocie 10 000 zł (dla OSP w Piaskach),
 • Wójtem Juchnowca Kościelnego – dotacja w kwocie 20 000 zł (dla OSP Juchnowiec Dolny),
 • Burmistrzem Wasilkowa – dotacja w kwocie 4 500 zł (dla OSP Studzianki).

Dotacje zostały przeznaczone na inwestycje realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne.

 1. Uchwała  Nr  XLIII/335/2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.

Zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego zostały wprowadzone do PLANU WYKONAWCZEGO uchwałą Zarządu Nr 659/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., której ustalenia przekazano do wiadomości i stosowania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, celem przyjęcia do wykonania zmienionych planów finansowych tych jednostek.

 1. Uchwała  Nr  XLIII/336/2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

 • wprowadzenie wydatków na realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie białostockim”,
 • wprowadzenie wydatków na realizację „Kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej”,
 • wprowadzenie zmian wartości zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

38.  Uchwała  Nr  XLIII/337/2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2014 r., poz. 2406 i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

39.  Uchwała  Nr  XLIII/338/2014  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu białostockiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.

 Uchwałę przekazano Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu oraz Radom Gmin  położonych na obszarze powiatu białostockiego.

 Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2014 r., poz. 2407 oraz podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wiesław PUSZ

Starosta Powiatu Białostockiego

 

 

Białystok, dnia 18 sierpnia 2014 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław PUSZ Starosta Powiatu Białostockiego

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław PUSZ Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-08-2014

Data udostępnienia w BIP: 10-09-2014 11:40

Data modyfikacji informacji: 10-05-2017 10:24