Informacja z realizacji uchwał w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 3 grudnia 2015 r.

I N F O R M A C J A

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych

w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 3 grudnia 2015 r.

 

 

 

W okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 3  grudnia 2015 r. Rada Powiatu V kadencji na 16 sesjach, podjęła 110 uchwał od Nr  I/1/2014 do Nr XVI/110/2015.

Wykonanie powyższych uchwał przebiega następująco:

 1. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.

     W wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego została wybrana Pani Anna Grycuk.

 1. Uchwała Nr II/2/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.

     W wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego zostali wybrani Pan Bogusław Kwiatkowski i Pan Jarosław Wądołowski.

 1. Uchwała Nr II/3/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
  w sprawie wyboru Starosty Powiatu Białostockiego.

     W wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, na Starostę Powiatu Białostockiego został wybrany Pan Antoni Pełkowski.

 1. Uchwała Nr II/4/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
  w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

     W wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, na Wicestarostę Powiatu Białostockiego została wybrana Pani Jolanta Den.

 1. Uchwała Nr II/5/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
  w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Białostockiego.

     W wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, na Członków Zarządu Powiatu Białostockiego zostali wybrani: Pan Jan Kaczan, Pan Michał Kozłowski, Pan Wiesław Pusz.

 1. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

     Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr III/7/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
  w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady.

Podjęta uchwała uregulowała kompetencje do podpisania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady.

 1. Uchwała Nr III/8/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.

     Postanowienia uchwały zostały przekazane do realizacji przez komórkę ds. pracowniczych Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 1. Uchwały Nr III/9/2014 do Nr III/17/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
  22 grudnia 2014 r. dotyczą spraw organizacyjnych związanych z ustaleniem liczby
  i nazwy oraz wyborem członków Stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Rada Powiatu Białostockiego delegowała do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych w osobach: Pana Jana Kaczana i Jana Gradkowskiego.

 1. Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu bez zastrzeżeń. Będzie ona podana do poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

W Uchwale Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Łapach zmienionej Uchwałą Nr XXVII/221/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
28 lutego 2013 r. w § 1:

 1. Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący – Antoni Pełkowski”

 1. W pkt 2 lit. B otrzymuje brzmienie:

„b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu:

              - Pani Urszula Jabłońska

               - Pani Maria Busłowska

               - Pan Roman Czepe

               - Pan Krzysztof Gołaszewski

               - Pan Paweł Kondracki

               - Pan Ryszard Łapiński

               - Pan Marek Skrypko”

 1. Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia  2015 r.
  w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia
  i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2015 roku.

Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia określono w wysokości 1 000 zł. Dofinansowanie przysługuje na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli tylko w formach kształcenia i specjalnościach określonych w powyższej uchwale.

 1. Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 5.II.2015 r., poz. 372 i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

 1. Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego. Utraciła moc Uchwała Nr XIII/110/07 Rady Powiatu Białostockiego dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

 

 1. Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Zarząd przyjął do realizacji budżet na rok 2015 uchwalony przez Radę Powiatu Białostockiego oraz przekazał go uchwałą Nr 52/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. do wykonywania przez jednostki organizacyjne Powiatu.

 1. Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Wykaz przedsięwzięć zamieszczony w Wieloletniej Prognozie Finansowej został przekazany do realizacji Starostwu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 r.  
  w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich.

Rada Powiatu Białostockiego powołała na delegata Powiatu Białostockiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Pana Antoniego Pełkowskiego.

 1. Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.
  w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ”Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”. Moc utraciła uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2012-2020”.

 1. Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.
  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Uchwała z przyjętym planem przychodów i wydatków funduszu została przekazana do realizacji w roku 2015 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
  w Białymstoku.

Uchwała została przekazana do wykonania przez kierownictwo i pracowników Starostwa Powiatowego
w Białymstoku. Utraciła moc uchwała Nr XXXVI/290/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 1. Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok został zatwierdzony.

 1. Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Plan Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Uchwała ustaliła terminy oraz zakres zadań pracy Rady Powiatu Białostockiego oraz Komisji Stałych w poszczególnych miesiącach 2015 roku.

 1. Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Zostały zmienione limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie
z Załącznikiem Nr 1.

 1. Uchwała Nr V/33/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.     
  w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

     Z dniem 28 lutego 2015 r. odwołano Panią Marię Borodziuk ze stanowiska Skarbnika Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.     
  w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

     Na stanowisko Skarbnika Powiatu Białostockiego powołano z dniem 1 marca 2015 r. Panią Martę Szczuka.

 1. Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.     
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

W uchwale Nr III/10/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego § 1 otrzymał brzmienie:

„§ 1. 1. Barbara Grabowska – Przewodniczący

        2. Andrzej Babul

        3. Danuta Maria Bagińska

        4. Jacek Mariusz Bejm

        5. Roman Czepe

        6. Krzysztof Gołaszewski

        7. Ryszard Łapiński

        8. Marek Szutko

        9. Marek Żmujdzin”.

 1. Uchwała Nr V/36/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.   
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu o Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

W uchwale Nr III/11/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego § 1 otrzymał brzmienie:

„§ 1. 1. Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący

        2. Andrzej Babul

        3. Barbara Grabowska

        4. Jan Gradkowski

        5. Zdzisław Łukaszewicz”.

 1. Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

W uchwale Nr III/12/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego, § 1 otrzymał brzmienie:

„§ 1. 1. Paweł Kondracki – Przewodniczący

        2. Andrzej Babul

        3. Danuta Maria Bagińska

        4. Jacek Mariusz Bejm

        5. Antoni Bogdan

        6. Maria Busłowska

        7. Wojciech Fiłonowicz

        8. Krzysztof Gołaszewski

       9. Jan Gradkowki

     10. Jan Kaczan

     11. Michał Kozłowski

     12. Bogusław Kwiatkowski

     13. Zdzisław Łukaszewicz

     14. Jan Bolesław Perkowski

     15. Wiesław Pusz

     16. Sylwia Rząca

     17. Marek Szutko

     18. Jarosław Wądołowski

     19. Marek Żmujdzin

     20. Zenon Żukowski”.

 1. Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.

W uchwale Nr III/13/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego, § 1 otrzymał brzmienie:

„§ 1. 1. Jan Gradkowski  – Przewodniczący

        2. Paweł Kondracki

        3. Bogusław Kwiatkowski

        4. Jan Bolesław Perkowski”.

 1. Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

W uchwale Nr III/15/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego,
§ 1 otrzymał brzmienie:

„§ 1. 1. Ryszard Łapiński  – Przewodniczący

        2. Danuta Maria Bagińska

             3. Jolanta Den

        4. Wojciech Fiłonowicz

        5. Jan Bolesław Perkowski”.

 1. Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia
  w Białymstoku.

Rada Powiatu Białostockiego wybrała na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia następujące osoby: Pana Krzysztofa Gołaszewskiego i Pana Jana Gradkowskiego.

 1. Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Pani Danuta Bojczuk została zwolniona z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ze względu na zakres obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora oraz niską liczbą stanowisk kierowniczych w placówce.

 1. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Zmieniono limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie
z Załącznikiem Nr 3 i plan wydatków na dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 1. Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 r.  
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.

W Uchwale Nr III/13/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego, powyższą uchwałą zmieniono  § 1, który otrzymał brzmienie:

„§ 1. 1. Jan Gradkowski - Przewodniczący

        2. Krzysztof Gołaszewski

        3. Paweł Kondracki

        4. Bogusław Kwiatkowski

        5. Jan Bolesław Perkowski”.

 1. Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Zmieniono limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie
z Załącznikiem Nr 3.

 1. Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Postanowiono o utworzeniu przez Powiat Białostocki wraz z innymi powiatami województwa podlaskiego, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu.

 1. Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Przyjęto Statut Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu.

 1. Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Białostockiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Ustalono jako reprezentantów Powiatu Białostockiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego osoby pełniące funkcje Starosty Powiatu Białostockiego i Geodety Powiatowego.

 1. Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Powyższą uchwałą w uchwale Nr III/12/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego zmieniono § 1, który otrzymał brzmienie:

„§ 1. 1. Paweł Kondracki - Przewodniczący

        2. Andrzej Babul

        3. Danuta Maria Bagińska

        4. Jacek Mariusz Bejm

        5. Antoni Bogdan

        6. Maria Busłowska

        7. Wojciech Fiłonowicz

        8. Krzysztof Gołaszewski

        9. Jan Gradkowski

      10. Jan Kaczan

      11. Michał Kozłowski

      12. Bogusław Kwiatkowski

      13. Zdzisław Łukaszewicz

      14. Jan Bolesław Perkowski

      15. Wiesław Pusz

      16. Sylwia Rząca

      17. Henryk Suchocki

      18. Jarosław Wądołowski

      19. Marek Żmujdzin

      20. Zenon Żukowski”.

 

 1. Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury
  i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

Powyższą uchwałą w Uchwale Nr III/16/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego zmieniono § 1, który otrzymał brzmienie:

     „§ 1. 1. Zenon Żukowski - Przewodniczący

        2. Antoni Bogdan

        3. Michał Kozłowski

            4. Marek Skrypko

             5. Henryk Suchocki”.

 1. Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Powyższą uchwałą w Uchwale Nr III/17/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie   wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego zmieniono § 1, który otrzymał brzmienie:

„§ 1. 1. Krzysztof Gołaszewski - Przewodniczący

        2. Maria Busłowska

        3. Roman Czepe

        4. Michał Kozłowski

        5. Ryszard Łapiński

        6. Sylwia Rząca

        7. Marek Skrypko

        8. Henryk Suchocki”.

 1. Uchwała  Nr  VII/51/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2014 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.

Rada Powiatu Białostockiego pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie, a wykonanie uchwały powierzyła Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr  VII/52/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej, a wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr  VII/53/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2015-2017”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. program. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr  VII/54/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem
  w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
  w Krasnem.

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr  VIII/55/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.

Przyjęto rezygnację P. Michała Kozłowskiego z funkcji członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr  VIII/56/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego postanowiła pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 1. Uchwała  Nr  VIII/57/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr  VIII/58/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

Rada Powiatu Białostockiego upoważniła Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 1. Uchwała  Nr  VIII/59/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Upoważniono Zarząd Powiatu Białostockiego do udzielania w roku budżetowym poręczeń
i gwarancji do łącznej kwoty 400 000 zł.

 1. Uchwała  Nr  VIII/60/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Poświętne.

Udzielono pomocy finansowej Gminie Tykocin i Poświętne w formie dotacji celowej, w tym:

 • Pomoc finansową w kwocie 11 500 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Wymiana bramy wjazdowej w garażu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie”
  i „Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie”
 • Pomoc finansową w kwocie 11 621 zł przeznaczono na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem – 2 komplety”.
 1. Uchwała  Nr  VIII/61/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr  VIII/62/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała została przesłana do wiadomości Kierownictwu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 1. Uchwała  Nr  VIII/63/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
  w Białymstoku.

Uchwałę przekazano do wykonania  Kierownictwu i pracownikom Starostwa Powiatowego
w Białymstoku.

 1. Uchwała  Nr  VIII/64/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
   w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej w Białymstoku.

Uchwałę przekazano do wykonania Kierownictwu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku oraz ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała  Nr  VIII/65/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 25.06.2015 r. , poz. 2108 i weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 1. Uchwała  Nr  VIII/66/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)”.

Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy Turośń Kościelna.

 1. Uchwała  Nr  VIII/67/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka.

Wydano zgodę na dokonanie przez Powiat Białostocki darowizny na rzecz Gminy Czarna Białostocka nieruchomości drogowej, położonej w obrębie miasta Czarna Białostocka, oznaczonej jako działki Nr 101/2, 347, 350, 432, 449/2 o pow. Łącznej 2,4813 ha.

 1. Uchwała  Nr  VIII/68/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 r.
  w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Powiat Białostocki, jako reprezentant sektora publicznego, wyraził wolę kontynuowania członkostwa w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Knyszyńska.

 1. Uchwała  Nr IX/69/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2014 rok.

Rada Powiatu po przeprowadzonej analizie w/w sprawozdań, dokonała ich zatwierdzenia nie wnosząc uwag.

 

 1. Uchwała  Nr IX/70/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2014 rok.

Sprawozdanie finansowe za rok 2014, zostało zatwierdzone przez Radę Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr IX/71/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2014 rok.

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu Białostockiego absolutorium za 2014 rok.

 1. Uchwała  Nr IX/72/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Łapy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej.

Rada powierzyła Gminie Łapy opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do Łap-Osse – ul. Sokołowskiej-Gąsówka-Skwarki-Gąsówka-Somachy oraz drogi powiatowej Płonka-Matyski-Płonka-Kościelna.

 1. Uchwała  Nr IX/73/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Dokonano zmiany w planie dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększono się plan dochodów o kwotę 1 879 140 zł. W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków globalnie uległ zmniejszeniu o kwotę 1 879 140 zł. Dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr IX/74/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r.
  w sprawie utworzenia Związków Powiatów Województwa Podlaskiego.

Powiat Białostocki wraz z innymi powiatami województwa podlaskiego postanowił utworzyć Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. Utraciła moc uchwała Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 1. Uchwała  Nr IX/75/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r.
  w sprawie przyjęcia statutu Związków Powiatów Województwa Podlaskiego.

Utraciła moc uchwała Nr VII/46/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Została przyjęta nowa treść statutu.

 1. Uchwała  Nr X/76/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 wraz z  prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019.

 1. Uchwała  Nr X/77/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 r.
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

W wyniku dokonanych zwiększeń plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 200 000 zł. Dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XII/78/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 1. Uchwała  Nr XII/79/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Dokonano zmiany w planie dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększono się plan dochodów o kwotę 228 074 zł. W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków globalnie uległ zmniejszeniu o kwotę 399 870 zł. Dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XII/80/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Uchwała z nowo przyjętym planem przychodów i wydatków Funduszu została przekazana do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Uchwała  Nr XII/81/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 28.VIII.2015 r., poz. 2716.

 1. Uchwała Nr  XIII/82/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 1. Uchwała Nr XIII/83/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Dokonano zmiany w planie dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększono się plan dochodów o kwotę  2 727 619,04  zł. W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków globalnie uległ zmniejszeniu o kwotę 2 723 458,04  zł. Dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Choroszcz do kwoty 40 000 zł,
z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki Nr 123010B Żółtki – droga krajowa Nr 8 – droga gminne Nr 106255B”.

 1. Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/12, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 30.IX.2015 r. poz. 3066.

 

 1. Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia i finansowania zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna-Borowskie Gziki-Kowale-Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale”.

Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Suraża.

 1. Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego wyraziła zgodę na zbycie aktywów trwałych w postaci aparatu RTG Philips Bucky Diagnost nr seryjny SN08000294, rok produkcji 2008.

 1. Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Pan Dariusz Wincenciak został zwolniony z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych od dnia 1 października 2015 r. do dnia zakończenia zajęć w roku szkolnym 2015/2016.

 1. Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wasilków w kwocie 10 000 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy.

 1. Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 1. Uchwała Nr XIV/91/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Dokonano zmiany w planie dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększono się plan dochodów o kwotę 3 961 453,04 zł. W wyniku dokonanych zwiększeń  plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 961 453,04 zł. Dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Choroszcz do kwoty 40 000 zł,
z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji p.n.: Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki Nr 123010B (Żółtki – droga krajowa Nr 8 – droga gminna Nr 106255B)”.

 1. Uchwała  Nr XV/93/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 1. Uchwała  Nr XV/94/2015  Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Dokonano zmiany w planie dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększono się plan dochodów o kwotę 888 468 zł. W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków globalnie uległ zmniejszeniu o kwotę 981 662 zł. Dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

Dokonano zmiany w Uchwale Nr L/462/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu polegającej na zmianie w § 6 pkt 2, w ten sposób, że: „dla wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:”.

 

 

 1. Uchwała  Nr XV/96/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy węzła drogowego.

Przyjęto stanowisko dotyczące przebudowy węzła drogowego Porosły w ciągu drogi krajowej Nr 8 łączącego wjazd w kierunku Warszawy z obwodnicą miasta – ul. Gen. Franciszka Kleeberga oraz wjazd do Białegostoku poprzez drogę wojewódzką Nr 676 – Al. Jana Pawła II, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Uchwała  Nr XV/97/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na kolejny okres.

Rada wyraziła zgodę na kontynuację wynajmu przez Zarząd Powiatu Białostockiego na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku lokalu użytkowego o pow. 92,04 m2, znajdującego się w budynku posadowionym na powiatowej nieruchomości, położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, poprzez zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 1. Uchwała  Nr XV/98/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego uznała skargę częściowo za uzasadnioną, o czym skarżąca została powiadomiona pisemnie.

 1. Uchwała  Nr XVI/99/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XVI/100/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Dokonano zmiany w planie dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększono się plan dochodów o kwotę 11 413,50 zł. W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków globalnie uległ zmniejszeniu o kwotę 132 419,50 zł. Dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych oraz zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XVI/101/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Rada Powiatu Białostockiego dokonała zmiany nazwy „Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach” na nazwę „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach”. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XVI/102/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Uchwała z nowo przyjętym planem przychodów i wydatków Funduszu została przekazana do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Uchwała  Nr XVI/103/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokonano zmiany w uchwale Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XVI/104/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu                     i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Utraciła moc Uchwała Nr XXXVIII/358/2009 roku Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

 1. Uchwała  Nr XVI/105/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego                               z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”.

Rada Powiatu Białostockiego uchwaliła „Program współpracy Powiatu Białostockiego                               z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XVI/106/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.

Rada Powiatu Białostockiego wyraziła zgodę na obciążenie, odpłatną służebnością gruntową prawa własności działek gruntu oznaczonych numerami 1131, 1135 i 1138, położonych                   w Michałowie, gmina Michałowo na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu oznaczonych numerami 1134 i 1130, położonych w Michałowie, gmina Michałowo. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XVI/107/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego powołała Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Powyższą uchwałą zmieniono W uchwale Nr III/17/2014 Rady powiatu Białostockiego                 z dnia 22 grudnia 2014 r.   w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej                     i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego, zmienionej uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia  23 kwietnia 2015 r., w § 1, który otrzymał brzmienie: 

„§1.     1. Krzysztof Gołaszewski – Przewodniczący

          2.  Maria Busłowska

          3.  Roman Czepe

 1. Michał Kozłowski
 2. Ryszard Łapiński
 3. Sylwia Rząca
 4. Marek Skrypko
 5. Henryk Suchocki
 6. Anna Grycuk
 7. Barbara Grabowska
 8. Antoni Pełkowski
 9. Jan Kaczan
 10. Danuta Bagińska
 11. Bogusław Kwiatkowski”.
 1. Uchwała  Nr XVI/109/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”.

Rada Powiatu Białostockiego uchwaliła „Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022”. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 1. Uchwała  Nr XVI/110/2015 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 3 grudnia 2015 r. wyrażająca stanowisko w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła stanowisko w sprawie konieczności zwiększenia środków finansowych na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-01-2016

Data udostępnienia w BIP: 27-01-2016 11:40

Data modyfikacji informacji: 27-01-2016 11:40