Realizacja uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2004r.

 

I N F O R M A C J A

Zarządu Powiatu Białostockiego

z wykonania uchwał Rady Powiatu

za okres od 1 stycznia 2004 r. dnia do 30 czerwca 2004 r.

 

 

W okresie pierwszego półrocza 2004 r. Rada Powiatu II kadencji na 5 sesjach podjęła 48 uchwał od Nr XIV/110/2004 do Nr XVIII/157/2004.

 

Wykonanie uchwał przebiegało następująco:

 

1.         Uchwała Nr XIV/110/2004 RPB z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 RPB z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004.

Wprowadzone zmiany dotyczą następujących pozycji załącznika Nr 1 do w/w uchwały:

-             zwiększony został Stan środków na początek roku (zgodnie ze stanem rzeczywistym),

-             zmniejszono kwotę planowanych przychodów ogółem,

-             zmianie uległy wydatki ogółem

2.         Uchwała Nr XIV/111/2004 RPB z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2003.

Rada Powiatu przyjęła przedstawione sprawozdanie bez zastrzeżeń.

3.         Uchwała Nr XIV/112/2004 RPB z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej.

Na podstawie uchwały, I LO dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej o 3 letnim okresie nauczania, zostało utworzone i funkcjonuje zgodnie ze statutem.

4.         Uchwała Nr XIV/113/2004 RPB z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokszałcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej.

Na podstawie powyższej uchwały, II LO dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej na podbudowie programowej gimnazjum o 3 letnim okresie nauczania, zostało utworzone i funkcjonuje zgodnie ze statutem.

5.         Uchwała Nr XIV/114/2004 RPB z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet na rok 2004 jest realizowany przez Zarząd w bieżącej działalności Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.

6.         Uchwała Nr XV/115/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.

Środki finansowe z PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 1.905.529 zł powierzono do rozdysponowania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie według uchwalonego podziału zadań.

7.         Uchwała Nr XV/116/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Zmiany w planie dochodów obejmują zwiększenia o kwotę 1.584.345 zł oraz zmniejszenia o kwotę 413.871 zł.

Podstawą wprowadzonych zmian są:

a)       porozumienia zawarte z wójtami i burmistrzami gmin w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji na drogach powiatowych:

-        Gm. Michałowo, kwota 420.000 zł na remont drogi Szymki-Nowosady-Zaleszany,

-        Gm. Dobrzyniewo, kwota 200.000 zł na drogę Nowe Aleksandrowo-Leńce,

-        Gm. Poświętne, kwota 150.000 zł na drogę Liza Nowa-Liza Stara,

-        Gm. Czarna Białostocka, kwota 1000.000 zł na drogę Czarna Białostocka-Niemczyn,

-        Gm. Supraśl, kwota 113.420 zł na ul. Piłsudskiego w Supraślu, podziały geodezyjne oraz studium wykonalności drogi Karakule-Sowlany-Ogrodniczki oraz opracowanie dokumentacji technicznej ul. Cieliczańskiej w Supraślu,

-        Gm. Suraż, kwota 350.000 zł na przebudowę drogi Nr 1508B – przejście przez Doktorce.

 

b)       uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg dochody ze sprzedaży drzewa w kwocie 53.120 zł,

c)        umowy zawarte przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach o najem pomieszczeń, z których roczny dochód wyniesie 8.130 zł,

d)       pismo Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu o kwotę 157.000 zł dotacji na domy pomocy społecznej,

e)       porozumienie z Powiatem Siemiatyckim o finansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 6.196 zł,

f)        zwiększenie o kwotę 26.479 zł dotacji na zadania z zakresu administracji na pomoc dla repatriantów.

Zmniejszenia dochodów obejmują w szczególności:

-             korektę błędu w sumowaniu rozdziałów,

-             zmniejszenie rezerwy ogólnej, pozwalającej utrzymać dotychczasowy plan wydatków na oświatę i wychowanie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

8.         Uchwała Nr XV/117/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Rada Powiatu upoważniła Zarząd do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 91.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie termomodernizacji budynku w Sobolewie.

Zarząd przeprowadził postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono Bank Ochrony Środowiska do udzielenia i obsługi w/w kredytu.

9.         Uchwała Nr XV/118/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 rok.

Rada Powiatu zatwierdziła powyższe sprawozdanie, nie zgłaszając uwag.

10.      Uchwała Nr XV/119/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

W związku z koniecznością dostosowania zapisów regulaminu organizacyjnego Starostwa do obowiązujących zadań powiatu określonych przepisami oraz do zmieniającej się struktury organizacyjnej, Zarząd Powiatu opracował zmiany do regulaminu i w formie jednolitego tekstu przedłożył do uchwalenia Radzie Powiatu.

Postanowienia regulaminu stosowane są w bieżącej działalności Starostwa.

11.      Uchwała Nr XV/120/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2003.

Powyższe sprawozdanie zostało zatwierdzone bez uwag.

12.      Uchwała Nr XV/121/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

W związku z wejściem z życie od dnia 1 stycznia 2004 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaistniał obowiązek dostosowania uchwał wydanych w oparciu o art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do wymagań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie. Dotacje na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku będą udzielne w oparciu o powiatowy roczny program współpracy uchwalony przez Radę Powiatu.

13.      Uchwała Nr XV/122/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego – Polska di Reggio Calabria – Włochy.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia o współpracy z samorządem Calabria. Po ustaleniu warunków współpracy, porozumienie zostało podpisane.

14.      Kolejne  uchwały  Nr XV/123/2004, Nr XV/124/2004, Nr XV/125/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. dotyczą wyrażenia zgody na zawarcie porozumień o współpracy z:

-        Województwem Alituskim – Litwa,

-        Województwem Grodzieńskim – Biołoruś,

-        Samorządem Druskienniki – Litwa.

Zarząd porozumienia podpisał.

15.      Uchwała Nr XVI/126/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2003 rok.

16.      Uchwała Nr XVI/127/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany oraz przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/143/2004 z dnia 27 maja 2004 r.

17.      Uchwała Nr XVI/128/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łapach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego rozpocznie działalność z dniem 1 września 2004 r.

18.      Uchwała Nr XVI/129/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach.

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łapach, wchodząca w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego rozpocznie działalność z dniem 1 września 2004 r.

19.      Uchwała Nr XVI/130/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Supraślu.

Szkoła Policealna w Supraślu wchodząca w skład Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa rozpocznie działalność z dniem 1 września 2004 r.

20.      Uchwała Nr XVI/131/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w Trzyletnie Technikum Uzupełniające w Łapach.

Szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 września 2004 roku.

21.      Uchwała Nr XVI/132/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Trzyletniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu w Trzyletnie Technikum Uzupełniające w Supraślu.

Szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 września 2004 roku.

22.      Uchwała Nr XVI/133/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Michałowie w Trzyletnie Technikum Uzupełniające w Michałowie.

Szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 września 2004 roku.

23.      Uchwała Nr XVI/134/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Łapach.

Szkoła ta, przekształcona z dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną rozpocznie działalność z dniem 1 września 2004 roku.

24.      Uchwała Nr XVI/135/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Michałowie w Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie.

Szkoła ta, przekształcona z dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną rozpocznie działalność z dniem 1 września 2004 roku.

25.      Uchwała Nr XVI/136/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej.

Szkoła ta, przekształcona z dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną rozpocznie działalność z dniem 1 września 2004 roku.

26.      Uchwała Nr XVI/137/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Zabłudów.

Nieruchomość położona w Rybołach, zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia została przekazana na rzecz Gminy Zabłudów na realizację celów publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

27.      Uchwała Nr XVI/138/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

Zgodnie z w/w uchwałą zwiększono plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 226.431 zł w związku z:

-             zawarciem porozumienia z Gminą Michałowo o zwiększeniu o 30.000 zł udzielonej pomocy finansowej na remont drogi powiatowej Szymki-Nowosady-Zaleszany,

-             uzyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 14.030 zł z tytułu opłat za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa,

-             dokonaniem wpłaty do budżetu części zysku wypracowanego przez gospodarstwa pomocnicze ZS w Michałowie – 7.374 zł oraz DPS w Jałówce – 1.970 zł,

-             sprzedażą samochodów przez DPS w Choroszczy i Jałówce – 59.000 zł,

-             wpłatą do budżetu części dochodów zgromadzonych na środkach specjalnych:

ZSMR w Supraślu – 67.557 zł,

DD w Krasnem – 40.500 zł,

DPS w Jałówce – 6.000 zł.

Zmieniono plan wydatków budżetu powiatu w rozdziałach:

60014 drogi publiczne powiatowe:

– zwiększono wydatki na inwestycje drogowe o 30.000 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

– zmniejszono o kwotę 57.311 zł plan wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku przy ul. Słonimskiej w Białymstoku ze względu na planowane finansowanie tego zadania kredytem termomodernizacyjnym

801 i 854 oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

– dokonano przeniesień i zwiększeń na kwotę 338.877 zł w celu wykonania remontów w budynkach szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki

852 pomoc społeczna

– zwiększono plan wydatków o kwotę 367.555 zł na inwestycje w Domach Dziecka i Domach Pomocy Społecznej.

28.      Uchwała Nr XVI/139/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XV/117/2004 RPB z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Kredyt na finansowanie termomodernizacji budynków w Sobolewie i Jałówce będzie udzielony przez Bank Ochrony Środowiska wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

29.      Uchwała Nr XVI/140/2004 RPB z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy 11 Listopada w Surażu.

Na wniosek Rady Miejskiej w Surażu pozbawiono ul. 11 Listopada w Surażu kategorii drogi powiatowej, gdyż nie znajduje się ona w ciągu dróg stanowiących połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Zarząd opublikował uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

30.      Uchwała Nr XVII/141/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego „Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok”.

Uchwalony na 2005 rok plan PFGZGiK został przyjęty do realizacji, jednak z powodu odmiennej interpretacji przepisów przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Rada Powiatu dokonała zmian uchwałą Nr  XVIII/151/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.

31.      Uchwała Nr XVII/142/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2004.

Formy współpracy określone w uchwalonym programie są nawiązywane w miarę potrzeb tak ze strony powiatu, jak i ze strony organizacji pozarządowych.

32.      Uchwała Nr XVII/143/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

„Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego” Zarząd przyjął do realizacji w latach 2004-2006.

33.      Uchwała Nr XVII/144/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 RPB z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004.

Zwiększono plan przychodów i plan wydatków PFOŚiGW.

34.      Uchwała Nr XVII/145/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

Zwiększono plan dochodów budżetu Powiatu w związku z:

-        podpisaniem porozumień o udzieleniu pomocy finansowej przez gminy na budowę i remonty dróg powiatowych:

1)          od Gminy Supraśl 300.000 zł na przebudowę drogi Ogrodniczki-Karakule-Sowlany oraz 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Ogrodniczki-Ciasne,

2)          od Gminy Dobrzyniewo Duże 100.000 zł na remonty dróg w miejscowościach Obrubniki, Gniła, Ponikła.

-        uzyskaniem z budżetu Powiatu 185.500 zł w związku ze zmianą systemu finansowania zadań w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych,

-        otrzymaniem dotacji w kwocie 10.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czysty Powiat – Czysta Ziemia”,

-        upływem terminu wydatkowania kwoty 85.000 zł ujętej w wykazie zadań niewygasających z upływem roku 2003, a przeznaczonych na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

O powyższe kwoty zwiększono plan wydatków budżetu Powiatu.

35.      Uchwała Nr XVII/146/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

Uchwała została przekazana do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

36.      Uchwała Nr XVII/147/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Uchwałę przekazano do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

37.      Uchwała Nr XVII/148/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego.

Uchwała dotyczy mieszkań utworzonych przy Domu Dziecka w Krasnem. Ustalenia w sprawie prowadzenia tych mieszkań zostały przekazane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

38. Uchwała Nr XVIII/149/2004 RPB z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok 2003.

W przyjętym sprawozdaniu za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. rachunek strat i zysków wykazuje stratę w kwocie 1.044.436,25 zł. Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 3.687.300,86 zł.

39.      Uchwała Nr XVIII/150/2004 RPB z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomofologii w Łomży.

Uchwała Rady Powiatu pozytywnie opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego, została przekazana zainteresowanym stronom.

40.      Uchwała Nr XVIII/151/2004 RPB z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

Zmiany wynikają z korespondencji z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w sprawie planu funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na rok 2004, a szczególnie stanu środków tego funduszu na koniec roku 2004. Ma to wpływ na „bilans otwarcia” funduszu, a co za tym idzie rocznego planu na rok 2005.

Realizacja uchwały będzie przebiegała w roku 2005.

41.      Uchwała Nr XVIII/152/2004 RPB z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 RPB z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz „Zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004”.

W związku z otrzymanymi darowiznami w kwocie 1.850 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną zwiększono plan przychodów i wydatków w tym zakresie.

42.      Uchwała Nr XVIII/153/2004 RPB z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

Na kandydata do pracy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Białymstoku został zgłoszony Pan Andrzej Adam Kałużyński.

43.      Uchwała Nr XVIII/154/2004 RPB z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Uchwała reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze za specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżetach publicznych szkół i placówek w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli objętych ustawą „Karta Nauczyciela”.

Powyższa uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

44.      Uchwała Nr XVIII/155/2004 RPB z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

Uchwalono kwotę 300 zł jako wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartość 1 punktu zróżnicowaną w poszczególnych jednostkach organizacyjnych od 3,80 zł do 6 zł.

Uchwałę przekazano do wykonania jednostkom organizacyjnym powiatu białostockiego.

45.      Uchwała Nr XVIII/156/2004 RPB z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.

Uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Postanowienia uchwały realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

46.      Uchwała Nr XVIII/157/2004 RPB z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 648.000 zł w związku z:

-        podpisaniem porozumień z gminami o udzieleniu pomocy finansowej na inwestycje związane z budową dróg powiatowych oraz dofinansowaniem inwestycji w DPS Jałówka i ZS Michałowo przez Gminę Michałowo, a także udzieleniem dotacji przez Gminę Łapy na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku ZSM w Łapach i zakup sprzętu dla szpitala w Łapach,

-        uzyskaniem zwiększenia o 3.900 zł i zmniejszenia o 4.967 zł dotacji z budżetu Państwa na zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową.

Dokonano stosownych zmian w planie wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dochodów oraz aktualizacji zadań inwestycyjnych.

 

W/w  Informacja  została przedłożona Radzie Powiatu podczas obrad XIX sesji w dniu 26 sierpnia 2004r.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 12-04-2005 12:52

Data modyfikacji informacji: 12-04-2005 12:43