Realizacja uchwał Rady Powiatu podjętych w I półroczu 2005r.

I N F O R M A C J A

Zarządu Powiatu Białostockiego

z wykonania uchwał Rady Powiatu

za okres od 1 stycznia 2005 r. dnia do 30 czerwca 2005 r.

 

Uwaga ! 

Wielokrotnie  użyty  w  treści  informacji  skrót RPB”   oznacza  Radę  Powiatu  Białostockiego

 

 

W okresie I półrocza 2005 r. Rada Powiatu II kadencji na 7 sesjach, w tym jednej nadzwyczajnej, podjęła 63 uchwały od Nr XXIV/190/2005 do Nr XXX/252/2005, których wykonanie przedstawia się  następująco:

 

1.        Uchwała Nr XXIV/190/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2004 r.

Rada Powiatu przyjęła przedstawione sprawozdanie bez zastrzeżeń, następnie zostało ono opublikowane w Nr 31 Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego z dnia 5 lutego 2005 r.

2.         Uchwała Nr XXIV/191/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała wykonywana jest przez Kierownictwo i pracowników Starostwa Powiatowego.

3.         Uchwała Nr XXIV/192/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

Wprowadzono zmiany do załącznika Nr 1 w pozycjach:

-           stan środków na początek roku, gdzie przyjęto faktyczny stan księgowy w kwocie 40.103 zł,

-           rozchody ogółem zmieniono z kwoty 200.000 zł na 238.600 zł,

-           stan środków na koniec roku zmniejszono z kwoty 53.027 zł na kwotę 51.503 zł.

4.        Uchwała Nr XXIV/193/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok.

Budżet na rok 2005 został przyjęty do realizacji przez Zarząd Powiatu Białostockiego oraz podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu.

5.        Uchwała Nr XXIV/194/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Rada Powiatu postanowiła zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 1.080.000 zł na pokrycie:

-       remontów termomodernizacyjnych budynków w:

Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach  - 350.000 zł

Starostwa Powiatowego                                                      - 180.000 zł

Budynku po byłym ZOZ przy ul. Słonimskiej            - 180.000 zł

Szpitala SP ZOZ w Łapach                                    - 270.000 zł

Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach               - 100.000 zł

Kredyty zaciągane są sukcesywnie w miarę istniejących potrzeb.

6.        Uchwała Nr XXIV/195/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/143/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Założenia planu realizowane są na przestrzeni lat 2004-2006.

7.        Uchwała Nr XXIV/196/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zabezpieczeń udzielanych bankom w związku z realizacją przebudowy drogi powiatowej Nr 1430B Ogrodniczki-Karakule-Sowlany.

Zarząd został upoważniony do składania gwarancji w formie weksla „in blanco” do kwoty 1.650.000 zł w celu zabezpieczenia udzielanych przez banki gwarancji bankowych i pożyczek na przebudowę drogi powiatowej Ogrodniczki-Karakule-Sowlany.

8.        Uchwała Nr XXIV/197/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowywaniem, zatwierdzaniem i realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej oraz innych instrumentów współfinansujących.

Zarząd wykorzystuje upoważnienie przy składaniu wniosków o pozyskanie wszelkich środków pomocowych przyznawanych w ramach realizacji projektów tak z funduszy Unii Europejskiej jak też innych.

9.        Uchwała Nr XXIV/198/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie skargi Pana Jarosława Kiszło na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakresie rozdziału środków na likwidację barier architektonicznych.

Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną, o czym zainteresowany został powiadomiony.

10.      Uchwała Nr XXV/199/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

Rada Powiatu zgłosiła Pana Jana Kaczmarka, co znalazło odbicie w stosownej dokumentacji dotyczącej składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

11.      Uchwała Nr XXV/200/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Dodatki mieszkaniowe przyznano w kwotach:

 7,50 zł miesięcznie dla 1 osoby

15,00 zł miesięcznie dla rodzin 2-osobowych

22,50 zł miesięcznie dla rodzin 3-osobowych

30,00 zł miesięcznie dla rodzin 4-osobowych

40,00 zł miesięcznie dla rodzin powyżej 4 osób.

Dodatki wypłacane są przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Białostocki.

12.      Uchwała Nr XXV/201/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Białostocki.

Regulamin podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 59 z dnia 15 marca 2005 r. poz. 786.

13.      Uchwała Nr XXV/202/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat Białostocki.

Dodatki zostały przyznane w wysokości identycznej jak przedstawiono w poz. 11. Realizacji wypłat dokonują Domy Dziecka prowadzone przez Powiat Białostocki.

14.      Uchwała Nr XXV/203/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat Białostocki.

Regulamin podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 59 z dnia 15 marca 2005 r. poz. 788.

15.      Uchwała Nr XXV/204/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań na które przyznane są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 r.

Środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005 przypadające według algorytmu w kwocie 1.776.089 zł są podzielone następująco:

- na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej             -    248.440 zł

- na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej              - 1.527.649 zł

   w tym:

   dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej    - 630.458 zł

dofinansowanie udziału osób niepełnosprawnych w turniejach

rehabilitacyjnych                                                                         - 250.000 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych                         - 234.231 zł

dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych   -   12.060 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny                      - 400.000 zł

16.      Uchwała Nr XXV/205/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

Jednostki organizacyjne Powiatu Białostockiego dokonały otwarcia wydzielonych rachunków bankowych dla gromadzenia uzyskiwanych dochodów własnych.

Działalność wynikająca z uzyskiwania dochodów własnych prowadzona jest zgodnie z postanowieniami w/w uchwały Rady powiatu.

17.      Uchwała Nr XXV/206/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 200.000 zł w związku z zawarciem porozumień na udzielenie przez Gminę Gródek pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych:

- Waliły Stacja-Królowe Stojło       -   50.000 zł

- Gródek-Bielawicze                      - 150.000 zł

Zmieniono plan wydatków w związku z przeniesieniem z rezerw ogólnych kwoty 11.754 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi powiatowej Ogrodniczki-Karakule-Sowlany.

Dokonano aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem zdań:

-         budowa Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej w Supraślu,

-         poprawa świadczonych usług medycznych poprzez zakup aparatury diagnostycznej i termomodernizację obiektów SP ZOZ w Łapach.

18.      Uchwała Nr XXVI/207/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.

19.      Uchwała Nr XXVI/208/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2004.

Rada Powiatu zatwierdziła powyższe sprawozdanie.

20.      Uchwała Nr XXVI/209/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2005.

Program współpracy jest realizowany w trakcie bieżącego roku. Sprawozdanie z realizacji tego programu zostanie przedstawione Radzie Powiatu do 30 kwietnia 2006 r.

21.      Uchwała Nr XXVI/210/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Treść uchwały została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 102 z dnia 2 maja 2005 r. poz. 1205.

Realizacja postanowień uchwały odbywa się przy wypłatach dokonywanych przez Starostwo i przez szkoły w których uczą się stypendyści.

22.      Uchwała Nr XXVI/211/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Supraślu.

Szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 września 2005 roku.

23.      Uchwała Nr XXVI/212/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Supraślu.

Szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 września 2005 roku.

24.      Uchwała Nr XXVI/213/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Michałowie.

Szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 września 2005 roku.

25.      Uchwała Nr XXVI/214/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.388.907 zł w związku z:

-           zawarciem porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi przez gminy:

Juchnowiec Kościelny w kwocie 250.000 zł na przebudowę drogi   powiatowej Hryniewicze-Olmonty-Stanisławowo,

Dobrzyniewo Duże w kwocie 200.000 zł na przebudowę dróg w miejscowościach Dobrzyniewo Fabryczne i Nowe Aleksandrowo,

Supraśl w kwocie 100.000 zł na przebudowę drogi Ogrodniczki-karakule- Sowlany.

-           zawarciem umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi Ogrodniczki-Karakule-Sowlany.

Zmieniono plan wydatków przenosząc kwoty:

-           57.588 zł z rezerwy ogólnej i celowej na zwiększenie wydatków na przebudowę drogi Ogrodniczki-Karakule-Sowlany,

-           4.000 zł z pozostałej działalności za zakup kserokopiarki dla LO w Łapach,

-           27.234 zł z rozdziału „rodziny zastępcze” do rozdziału „dotacje przekazane gminie”,

-         85,218 zł z „rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” do rozdziału „centra pomocy rodzinie”.

26.      Uchwała Nr XXVI/215/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Białostockiego.

Zamówienie publiczne o wybór banku odbyło się w dniu 27 kwietnia 2005 r. w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Wybrano do obsługi budżetu Powiatu Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku.

27.      Uchwała Nr XXVI/216/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do udzielenia odpowiedzi na skargę pana Tadeusza Charyło i reprezentowania przez radcę prawnego, Rady Powiatu Białostockiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Odpowiedź na skargę została przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powiat Białostocki przed sądem reprezentowany był przez Radcę Panią Jolantę Niewińską.

28.      Uchwała Nr XXVII/217/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.

29.      Uchwała Nr XXVII/218/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w Szkołę Policealną w Łapach.

Czynności formalne związane z przekształceniem Szkoły zostały wykonane. Szkoła Policealna w Łapach będzie funkcjonowała od 1 września 2005 r.

30.      Uchwała Nr XXVII/219/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie  przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Łapach.

Czynności formalne związane z przekształceniem Szkoły zostały wykonane. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łapach będzie funkcjonowała od 1 września 2005 r.

31.      Uchwała Nr XXVII/220/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie w Szkołę Policealną w Michałowie.

Czynności formalne związane z przekształceniem Szkoły zostały wykonane. Szkoła Policealna w Michałowie będzie funkcjonowała od 1 września 2005 r.

32.      Uchwała Nr XXVII/221/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu w Szkołę Policealną w Supraślu.

Czynności formalne związane z przekształceniem Szkoły zostały wykonane. Szkoła Policealna w Michałowie będzie funkcjonowała od 1 września 2005 r.

33.      Uchwała Nr XXVII/222/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/148/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Zmieniony Plan Rozwoju Lokalnego został przyjęty do realizacji przez Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu Białostockiego.

34.      Uchwała Nr XXVII/223/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Zmieniony program został przyjęty do realizacji przez Starostwo Powiatowe oraz przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

35.      Uchwała Nr XXVII/224/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Emila Małachowskiego w Katowicach.

Negatywna opinia wyrażona przez Radę Powiatu Białostockiego w sprawie likwidacji SP ZOZ Szpitala im. Emila Małachowskiego w Katowicach została dostarczona zainteresowanym organom.

36.      Uchwała Nr XXVII/225/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.

Zmiana typu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach dla osób przewlekle somatycznie chorych na Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych nastąpi z dniem 1 stycznia 2006 r.

37.      Uchwała Nr XXVII/226/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Zmiana typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach dla osób przewlekle somatycznie chorych na Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych nastąpi z dniem 1 lipca 2006 r.

38.      Uchwała Nr XXVII/227/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Dokonano zmian w dochodach budżetu powiatu o kwotę 381.683 zł w związku z:

-       zawarciem porozumień z Gminami w sprawie udzielenia pomocy na przebudowę dróg powiatowych Suszcza-Planty kwota 250.000 zł (Gm. Michałowo),

Sobolewo-Kuriany kwota 2.880 zł (Gm. Zabłudów),

-       zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przekazanie dotacji w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Czysty Powiat – Czysta Ziemia” – zielona akcja w powiecie białostockim,

-       uzyskaniem zwiększonych dochodów własnych ze zlikwidowanych przez Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa rachunków środków specjalnych – 82.816 zł,

-       różnych dochodów Starostwa Powiatowego – 22.787 zł,

-       prowizji z tytułu gospodarowania gruntami Skarbu Państwa – 13.200 zł.

Dokonano zmian w wydatkach budżetu powiatu o kwotę 381.683 zł:

-       w rozdziale „drogi publiczne” w związku z dochodami wynikającymi z porozumień zawartych z gminami oraz przeniesieniem kwoty 20.000 zł z planowanych wydatków inwestycyjnych Starostwa,

-       w rozdziale „Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej” w związku z przekazaniem kwoty 3.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Komendy Miejskiej PSP,

-       w rozdziale „Oświata i wychowanie” z tytułu zwiększenia o kwotę 82.816 zł planu wydatków ZSMR w Supraślu oraz przeznaczenia kwoty 32.237 zł dla szkół jako wkładu własnego w realizację przygotowywanych wniosków o dofinansowanie z PHARE zakupu sprzętu komputerowego,

-       w rozdziale „pozostała działalność” z tytułu przeznaczenia kwoty 10.000 zł na zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w konkursie na zbiórkę surowców wtórnych.

39.      Uchwała Nr XXVII/229/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającą uchwałę Nr II/10/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Jest to uchwała organizacyjna Rady Powiatu.

40.  Uchwała Nr XXVIII/230/2005 RPB z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Dokonano zmian w dochodach budżetu powiatu o kwotę 515.807 zł w związku z:

-       zawarciem porozumień z powiatami na kwotę 315.184 zł w celu sfinansowania kosztów pobytu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki,

-       weryfikacją planu wpływów z tytułu odpłatności wnoszonych z tytułu pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej kwota 97.623 zł,

-       dodatkowymi dochodami Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach na prowadzenie kursów Kształcenia bezrobotnych – 50.000 zł,

-       zwiększeniem kwoty dotacji na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 53.000 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 515.807 zł oraz dokonano przeniesień w rozdziałach:

-       Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 53.000 zł na inwestycje i remonty,

-       Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach na prowadzenie kursów dla  bezrobotnych,

-       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych o kwotę 7.480 zł,

-       Dom Pomocy Społecznej w Jałówce na opracowanie dokumentacji technicznej II etapu rozbudowy i modernizacji o kwotę 30.000 zł.

41.      Uchwała Nr XXIX/231/2005 RPB z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Zmiany dotyczące błędów rachunkowych zostały naniesione.

42.      Uchwała Nr XXIX/232/2005 RPB z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Zmiany polegające na rozdysponowaniu nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych na kwotę 2.215.479 zł oraz wolnych środków na kwotę 459.644 zł, zostały dokonane następująco:

-           kwota 1.993.000 zł przeksięgowana została na dział „Transport i łączność”,

-           kwota 590.073 zł przeksięgowana została na inwestycje i remonty szkół i placówek oświatowych,

-           kwota 112.803 zł przeksięgowana została na wydatki inwestycyjne Domów Pomocy Społecznej,

-           dokonano pozostałych przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

43.      Uchwała Nr XXIX/233/2005 RPB z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczki.

Kredyty i pożyczka są zaciągane sukcesywnie w miarę potrzeb.

44.      Uchwała Nr XXX/234/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Postanowienia uchwały są realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

45.      Uchwała Nr XXX/235/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w 2004r

Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Łapach za rok 2004.

46.      Uchwała Nr XXX/236/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała jest realizowana w związku ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego SP ZOZ w Łapach przez Wojewodę Podlaskiego.

47.      Uchwała Nr XXX/237/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała jest realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

48.      Uchwała Nr XXX/238/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Uchwałę realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w trakcie wykorzystywania środków przypadających w roku 2005 według algorytmu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

49.      Uchwała Nr XXX/239/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do dokonywania wszelkich czynności w celu przygotowania, zatwierdzania i realizacji projektów w ramach programu PHARE 2002 i PHARE 2003.

Zarząd korzysta z upoważnienia między innymi przy zawieraniu umów i wystawianiu weksla in blanco przy przygotowywaniu projektów o dofinansowanie z funduszy PHARE zadań w oświacie i drogownictwie.

50.      Uchwała Nr XXX/240/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwałę realizuje Zarząd Powiatu przy podejmowaniu decyzji dotyczących obrotu nieruchomościami stanowiącymi majątek Powiatu.

51.      Uchwała Nr XXX/241/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

Zmiana uchwały wynika z potrzeby wprowadzenia do zestawienia kwoty 2.600 zł tytułem darowizny pozyskanej na organizację konkursu na zbiórkę surowców wtórnych oraz urealniania podziału środków finansowych powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

52.      Uchwała Nr XXX/242/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Dokonano zmian w planie dochodów budżetu o kwotę 1.117.715 zł w związku z:

-           zawarciem porozumień z powiatami grodzkimi w sprawie pobytu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białostockiego, kwota 348.123 zł,

-           otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na:

pomoc społeczną 176.916 zł

administrację rządową – 9.945 zł

fundusz ochrony gruntów rolnych – 10,.000 zł

-           uzyskaniem pomocy od gmin na:

  realizację inwestycji na drogach 94.000 zł

na promocję zdrowia – 25.900 zł

-           otrzymaniem uzupełnienia subwencji na inwestycje drogowe rozpoczęte przed 1999 r. – 280.000 zł,

-         otrzymaniem dofinansowania z funduszy Wspólnoty Europejskiej w kwotach EURO przeliczone według kursu kupna na 117.831 zł,

-         dochodem ze sprzedaży drewna na kwotę 55.000 zł.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji planowanych wydatków o kwotę 1.117.715 zł.

53.      Uchwała Nr XXX/243/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Tadeusza Charyło i reprezentowania przez radcę prawnego Rady Powiatu Białostockiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Wykonawcą uchwały był Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Adam Kałużyński.

54.      Uchwały od Nr XXX/244/2005 do Nr XXX/250/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. dotyczą zatwierdzenia sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Stałych Rady za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.

55.      Uchwała Nr XXX/251/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.

Uchwała jest realizowana od 1 lipca 2005 roku.

56.      Uchwała Nr XXX/252/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/7/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Powyższa uchwała jest dokumentem organizacyjnym Rady Powiatu.

 

Starosta

Wiesław Pusz

 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2005 roku Rada Powiatu przyjęła do wiadomości podczas obrad XXXI sesji w dniu 25.08.2005r.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-08-2005

Data udostępnienia w BIP: 30-08-2005 09:39

Data modyfikacji informacji: 30-08-2005 09:36