Realizacja uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2005r.

Niniejsza informacja została przyjęta do wiadomości przez Radę Powiatu Białostockiego podczas  obrad  XXXVII  Sesji  w  dniu  23  lutego  2006r.

 

Użyty w niniejszej Informacji  skrót „RPB”  oznacza  Radę  Powiatu Białostockiego.

 

 

I N F O R M A C J A

Zarządu Powiatu Białostockiego

z wykonania uchwał Rady Powiatu

za okres od 1 lipca 2005 r. dnia do 31 grudnia 2005 r.

 

 

W okresie II półrocza 2005 r. Rada Powiatu II kadencji na 5 sesjach,  podjęła 61 uchwał od Nr XXXI/253/2005 do Nr XXXV/313/2005, których wykonanie przedstawia się  następująco:

 

1.         Uchwała Nr XXXI/253/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2005 r.

Zatwierdzenie informacji jest spełnieniem wymogów określonych w art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

 Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2.         Uchwała Nr XXXI/254/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego o udzielonych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych innych ulgach w spłacaniu tych należności w okresie od 28 sierpnia 2003 r. do 30 czerwca 2005 r.

Zatwierdzenie informacji wynika z postanowień § 10 pkt 2 uchwały Nr IX/78/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.

3.         Uchwała Nr XXXI/255/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/78/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

W powyższej uchwale wprowadzono zmiany odnośnie terminów i trybu składania sprawozdań dotyczących umorzonych wierzytelności.

Treść uchwały została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 199, poz. 2249.

4.         Uchwała Nr XXXI/256/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

Zatwierdzony przez Radę Powiatu projekt planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został włączony do projektu budżetu Powiatu.

5.         Uchwała Nr XXXI/257/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ul. Nilskiego-Łapińskiego w  Łapach, na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Granicznej oraz ul. 3-go Maja w Łapach na odcinku od ul. Nilskiego-Łapińskiego do ul. Granicznej.

Uchwałę podano do wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 199, poz. 2259.

Zarząd Powiatu podpisał z gminą Łapy stosowne protokoły zdawczo-odbiorcze.

6.         Uchwała Nr XXXI/258/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Ustalony plan sieci szkół na obszarze powiatu białostockiego został podany do wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 203, poz. 2297.

7.         Uchwała Nr XXXI/259/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 195, poz. 2209. Postanowienia uchwały realizowane są przez Starostwo Powiatowe i szkoły prowadzone przez Powiat, dokonujące wypłat stypendiów uprawnionym uczniom.

8.         Uchwała Nr XXXI/260/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Treść uchwały oraz regulaminu stanowiącego załącznik opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 199, poz. 2251.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów stosowany jest w Starostwie Powiatowym i szkołach prowadzonych przez Powiat, dokonujących wypłat stypendiów uprawnionym uczniom.

9.         Uchwała Nr XXXI/261/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Zmiany w regulaminie SP ZOZ w Łapach polegają na wprowadzeniu do struktury tej jednostki, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Obecnie trwa organizacja tego zakładu.

10.      Uchwała Nr XXXI/262/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego i Powiatowego Programu Prewencji Miażdżycy, Cukrzycy i Nadciśnienia.

Program  przyjęto do realizacji na terenie gmin powiatu białostockiego w 2005 r.

Kierownictwo programu prowadził Wydział Spraw Społecznych Starostwa, realizacją zajmował się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.

11.      Uchwała Nr XXXI/263/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 r.

Realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zajmowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

12.      Uchwała Nr XXXI/264/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

Zmiany dotyczą zwiększenia dofinansowania jednostkom budżetowym zadań kluczowych dla ochrony środowiska powyżej 50 % całkowitych kosztów zadania.

13.      Uchwała Nr XXXI/265/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Program przyjęto do realizacji.

14.      Uchwała Nr XXXI/266/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Zmniejszono plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.417.886 zł w związku z:

-             decyzją Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji na zadania własne w dziale pomoc społeczna, o kwotę 767.887 zł,

-             rozwiązaniem porozumienia z Gminą Michałowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi Zabłudów-Michałowo-Gródek, o 600.000 zł.

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.120.795 zł w związku z:

-          uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Michałowo w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZS w Michałowie i 100.000 zł na przebudowę drogi Suszcza-Sacharki,

-             zawarciem kolejnych porozumień z Miastem Białystok w sprawie finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych powiatu białostockiego w kwocie 2.318 zł,

-             zwiększeniem środków PFRON z tytułu prowizji w kwocie 3.000 zł,

-             otrzymaniem  zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie 285.477 zł,

-             uzyskaniem dofinansowania zadań inwestycyjnych w dziale Oświata i Wychowanie w kwocie 700.000 zł z ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Zmieniono także o kwoty określone w uchwale plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

15.      Uchwała Nr XXXII/267/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Plan Rozwoju Lokalnego przyjęto do realizacji.

16.      Uchwała Nr XXXII/268/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Regulamin Organizacyjny przyjęto do stosowania w Starostwie Powiatowym.

17.      Uchwała Nr XXXII/269/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych w Michałowie.

Statut przekazano do stosowania w Zespole Szkół w Michałowie.

18.      Uchwała Nr XXXII/270/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych w Supraślu.

Statut przekazano do stosowania w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.

19.      Uchwała Nr XXXII/271/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Supraślu.

Statut przekazano do stosowania w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.

20.      Uchwała Nr XXXII/272/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej w Supraślu.

Statut przekazano do stosowania w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.

21.      Uchwała Nr XXXII/273/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie opinii do zmiany projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Opinia została wyrażona dla potrzeb Wojewody Podlaskiego jako organu restrukturyzacyjnego, wydającego decyzję o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii Rady Powiatu w przedstawionym projekcie.

22.      Uchwała Nr XXXII/274/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienie wartości 1 punktu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Uchwałę wykonują w/w jednostki.

23.      Uchwała Nr XXXII/275/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zapewnienie płynności Projektu Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej – wniosek Nr SIMIK Z/2.20/III/3.5.1./177/65 realizowanych w ramach priorytetu 3 Rozwój lokalny, działanie 3.5 lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 lokalna infrastruktura edukacyjna i Sportowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Realizacja projektu została rozpoczęta, pożyczka na prefinansowanie będzie zaciągana w miarę istniejących potrzeb.

24.      Uchwała Nr XXXII/276/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Dokonano wszelkich zmian w budżecie roku 2005, zgodnie z postanowieniami uchwały Rady w tym zakresie.

25.      Uchwała Nr XXXIII/277/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu.

Uchwała została podjęta w związku z wyborem na posła RP Pana Damiana Raczkowskiego – Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

26.      Uchwała Nr XXXIII/278/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Białostockiego.

Uchwałę przyjęto do realizacji w stosownych okolicznościach, po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 247, poz. 2702.

27.      Uchwała Nr XXXIII/279/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok.

Zmiany dotyczące wysokości przychodów i wydatków z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały przyjęte do realizacji przez Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego.

28.      Uchwała Nr XXXIII/280/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach z jednostki budżetowej w zakład budżetowy.

Dokonano wszelkich czynności organizacyjnych i prawnych związanych z przekształceniem jednostki. Z dniem 1 stycznia 2005 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach funkcjonuje jako zakład budżetowy.

29.      Uchwała Nr XXXIII/281/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powierzenia gminie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Uchwała dotyczy powierzenia gminie Zawady zimowego utrzymania dróg powiatowych. Zarząd Powiatu podpisał z gminą stosownie porozumienie.

30.      Uchwała Nr XXXIII/282/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawierania umów najmu lub darowizny na okres dłuższy niż 3 lata.

Odstąpienie od przetargowego trybu zawierania umów najmu lub darowizny dotyczy obiektów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Umowy takie zawarto od dnia  1.I.2006 r. z najemcami w/w obiektów, którym wygasły one z dniem 31 grudnia 2005 roku.

31.      Uchwała Nr XXXIII/283/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Dokonano wszelkich zmian w budżecie Powiatu przedstawionych w załącznikach od Nr 1 do 6 do w/w uchwały.

32.      Uchwała Nr XXXIII/284/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała została podjęta w związku z wyborem na posła RP, radnego Pana Damiana Raczkowskiego.

33.      Uchwała Nr XXXIV/285/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 6 z listy nr 12 Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność.

Wygasły mandat radnego został obsadzony przez następnego kandydata, który w okręgu Nr 6 na liście Nr 12 uzyskał kolejno największą liczbę głosów w wyborach do rad powiatów w roku 2002.

34.      Uchwała Nr XXXIV/286/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Zmieniony program inwestycyjny został przyjęty do realizacji.

35.      Uchwała Nr XXXIV/287/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Dokonano wszelkich zmian w budżecie, wyszczególnionych w załącznikach do uchwały od Nr 1 do Nr 8.

36.      Uchwała Nr XXXIV/288/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

Zmiany dotyczą rachunków dochodów własnych prowadzonych przez Domy Dziecka prowadzone przez Powiat Białostocki.

37.      Uchwała Nr XXXIV/289/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadań związanych z objęciem doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Wykonując postanowienia uchwały, Zarząd Powiatu Białostockiego zawarł stosowne porozumienia z Prezydentem Miasta Białegostoku.

38.      Uchwała Nr XXXIV/290/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zaopiniowania „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008”.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

39.      Uchwała Nr XXXIV/291/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Zmiany dotyczą urealnienia w roku 2005 wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych.

40.      Uchwała Nr XXXIV/292/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Uchwała ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 r. w działalności Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.

41. Uchwała Nr XXXIV/293/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/12/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Skład osobowy Komisji został poszerzony o członkostwo Pana Krzysztofa Silwona.

42.      Uchwała Nr XXXIV/294/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2006 rok.

Rada Powiatu zatwierdziła do realizacji plan kontroli Komisji Rewizyjnej.

43.      Uchwała Nr XXXIV/295/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie apelu Rady Powiatu Białostockiego.

Apel Rady Powiatu Białostockiego w sprawie planowanej lokalizacji drogi przez nieruchomość przy ul. Borsuczej 2 należącą do Powiatu został przesłany do Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Białymstoku.

44.      Uchwała Nr XXXV/296/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Skład osobowy Komisji został poszerzony o członkostwo Pana Marka Żmujdzina.

45.      Uchwała Nr XXXV/297/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/15/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Skład osobowy Komisji został poszerzony o członkostwo Pana Marka Żmujdzina.

46.      Uchwała Nr XXXV/298/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Program inwestycyjny będzie realizowany do 2007 roku.

47.      Uchwała Nr XXXV/299/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Zmiany PRL będące następstwem zmian programu inwestycyjnego na drogach powiatowych zostały przyjęte do realizacji.

48.      Uchwała Nr XXXV/300/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wprowadzona zmiana dotyczy powierzenia zadań w zakresie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych Powiatowi Piskiemu.

 Zarząd Powiatu podpisał z Powiatem Piskim stosowne porozumienie w dniu 15.XII.2005 r.

49.      Uchwała Nr XXXV/301/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.

Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach z Domu Pomocy dla osób przewlekle somatycznie chorych, funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2006 r. jako Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Jałówce oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych z filią w Łaźniach.

50.      Uchwała Nr XXXV/302/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Zmiany dotyczą dalszego urealnienia na rok 2005 wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych.

51.      Uchwała Nr XXXV/303/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie gospodarowania funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Uchwała określa kryteria kwalifikacji przedsięwzięć do udzielania dotacji z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok, priorytety, udzielania dotacji oraz zasady. Realizacja postanowień uchwały odbywa się w roku 2006.

52.      Uchwała Nr XXXV/304/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Dokonano wszelkich zmian w budżecie Powiatu określonych w w/w uchwale.

53.      Uchwała Nr XXXV/305/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 przeniesiono kwotę 732.145 zł. realizacja odbywać się będzie w roku 2006 w terminach określonych w uchwale Rady Powiatu.

54.      Uchwała Nr XXXV/306/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.

Uchwalony budżet został przyjęty przez Zarząd Powiatu do realizacji w roku 2006.

55.      Uchwały od Nr XXXV/307/2005 do Nr XXXV/312/2005 RPB dotyczą zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Stałych:

-             uchwała Nr XXXV/307/2005 RPB z dnia  15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego,

-             uchwała Nr XXXV/308/2005 RPB z dnia  15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego,

-             uchwała Nr XXXV/309/2005 RPB z dnia  15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego,

-             uchwała Nr XXXV/310/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Białostockiego,

-             uchwała Nr XXXV/311/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego,

-             uchwała Nr XXXV/312/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego,

56.      Uchwała Nr XXXV/313/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie budowy dróg ekspresowych na obszarze Powiatu Białostockiego zostało przesłane do:

Burmistrza Wasilkowa

Prezydenta Miasta Białegostoku

Starosty Powiatu Białostockiego

Starosty Powiatu Augustowskiego

Starosty Powiatu Zambrowskiego

Wojewody Podlaskiego

Kuriera Porannego.

 

 

Białystok, dnia 6 lutego 2006 r.

 

Starosta

Wiesław Pusz

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-03-2006

Data udostępnienia w BIP: 01-03-2006 15:13

Data modyfikacji informacji: 01-03-2006 15:01