GKNII.6821.41.2020

Białystok, dnia 20 stycznia 2021 r.

GKNII.6821.41.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Białostockiego

 

Na podstawie art. 10 w zw. z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a, Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), położonej w obrębie Jurowce, gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 1083/46 o pow. 0,2119 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00075807/1, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, można zapoznać się z całością akt sprawy, w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. z dniem 4 lutego 2021 r. Zatem z całością akt sprawy można zapoznać się do dnia 11 lutego 2021 r. w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku (pokój 104).

W wyżej wskazanym terminie, strony  mają  prawo wypowiedzieć się do co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja, rozstrzygająca sprawę co do istoty.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 i Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku, w terminie od dnia 20 stycznia 2021 r. – na okres 14 dni.                         

 

 

Z up. STAROSTY

                                                                                            Małgorzata Ruśkowska

                                                                                                     Kierownik

                                                                            Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi

                                                                         w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-01-2021

Data udostępnienia w BIP: 20-01-2021 11:05

Data modyfikacji informacji: 20-01-2021 11:05