GKNII.6821.41.2020

Białystok, dnia 22 lutego 2021 r.

GKNII.6821.41.2020

 

 

 

OGŁOSZENIE

Starosty Powiatu Białostockiego

 

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. wydał decyzję nr GKNII.6821.41.2020 ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Jurowce, gm. Wasilków, oznaczonej numerem geodezyjnym 1083/46 o pow. 0,2119 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na wejście w teren wyżej wskazanej nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej oraz decyzję nr GKNII.6821.41.2020 zezwalającą na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. z dniem 9 marca 2021 r. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku (pokój 104) w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek) i 7.30-15.30 (wtorek-piątek).

Ze względu na ograniczone możliwości wizyt w Urzędzie, z uwagi na panującą epidemię, w  przypadku chęci osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu: 85 740 63 93, z pracownikiem tut. Urzędu  - Anną Kot.

Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane, tj. do dnia 23 marca 2021 r.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/), w terminie od dnia 22 lutego 2021 r. –  na okres 14 dni.                         

      

 

 

          Z up. STAROSTY

                                                                                                   Małgorzata Ruśkowska

                                                                                                                 Kierownik

                                                                                      Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi

  w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 22-02-2021 15:23

Data modyfikacji informacji: 22-02-2021 15:23