GKNII.6821.38.2020

         STAROSTWO POWIATOWE

               w Białymstoku

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

        15-085 Białystok, ul. Branickiego 13       

   GKNII.6821.38.2020

                Białystok, dnia 23 lutego 2021 r.

                

             OGŁOSZENIE 

                        STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO   

 

Nawiązując do postępowania administracyjnego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), położonej w obrębie Łapy II, gm. Łapy, oznaczonej nr geod. 1016 o pow.                        0,0365 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na wejście w teren w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnia, co następuje.

Pismem z dnia 16 lutego 2021 r., znak: PSGBI.IRDZ.430.005.21S Wnioskodawca przekazał skorygowany załącznik graficzny z żądaną powierzchnią ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z treścią ww. pisma, powierzchnia planowanego zajęcia działki oznaczonej nr geod. 1016 celem przeprowadzenia budowy gazociągu średniego ciśnienia wynosi 170 m2, natomiast powierzchnia konieczna celem dalszej eksploatacji ww. urządzenia przesyłowego stanowi obszar 104 m2.

Ponadto, pełnomocnik Inwestora wyjaśnił, iż konieczność niezwłocznego zajęcia ww.  nieruchomości celem realizacji przedmiotowej inwestycji wynika z faktu podpisania umów z mieszkańcami na dostawę gazu do budynków mieszkalnych, a także z uwagi na przygotowanie przez nich budynków do odbioru paliwa gazowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, iż w niniejszej sprawie skompletowano wszystkie dokumenty i materiały.

Ponadto, Starosta Powiatu Białostockiego informuje, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy, wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także wnieść uwagi i zastrzeżenia. 

Natomiast osoby, które zgłoszą, iż przysługuje im prawo do nieuregulowanego prawnie udziału po nieżyjącym – Stanisławie Jendruczyk, s. Bolesława i Albertyny, mogą skorzystać z powyższych uprawnień w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane.  

Po upływie ww. terminu, zostanie podjęta decyzja, rozstrzygająca sprawę co do istoty.

            Ponadto, na podstawie art. 36 k.p.a., tut. organ zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie nie może być ukończone we wskazanym wcześniej terminie, tj. do dnia 26 lutego 2021 r., z uwagi na umożliwienie przed wydaniem decyzji zapoznania z całokształtem materiału dowodowego zebranym w niniejszej sprawie stronom oraz osobom, które zgłoszą, iż przysługuje im prawo do nieuregulowanego prawnie ww. udziału.

            Mając powyższe na uwadze, termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 15 kwietnia 2021 r.

            Na podstawie art. 37 k.p.a. tut. organ informuje, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność); bądź gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, które zawiera uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawirusa, tut. organ informuje, iż powyższych czynności można dokonać w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 85 740 63 93.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/), w terminie od dnia 23 lutego 2021 r. - na okres 14 dni. Po upływie ww. terminu, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane, tj. z dniem 10 marca 2021 r.

            Z up. STAROSTY    

                                                                                                           Małgorzata Ruśkowska

                   Kierownik

                    Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi

               w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 

Otrzymują: 

  1. Strona BIP Starostwa Powiatowego w Białymstoku
  2. Wnioskodawca
  3. Strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
  4. aa

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 23-02-2021 13:38

Data modyfikacji informacji: 23-02-2021 13:38