AR.6740.3.16.2020

          Starosta

Powiatu Białostockiego

AR.6740. 3. 16. 2020

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 12.02.2021 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 08.02.2021 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożonego w dniu 19.11.2020 r.,  doprecyzowanego w dniu 14.12.2020 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki-Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki, przebudowe mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki (gm. Choroszcz), budowę drogi tymczasowej objazdowej z przepustem i ich rozbiórkę (po zakończeniu budowy mostu) na działkach nr geod: obręb 28 Zaczerlany-Kolonia nr 230/1, 181/6, obręb 27 Zaczerlany nr 116/2, 191/11, 114/1, 191/17, 191/16, 191/19, obręb 7 Gajowniki nr 78/10, 174, 78/1, 78/2, 78/25, 164/1, 78/23, 2/22, 2/29, 2/23, 2/33, 3/8, 3/9, 5/8, 6/14, 162/2, 6/16, 5/5, 5/6, 2/15, 2/31, 6/18, 2/27, 164/2, 2/25, 94/13, 107/1, 93/38, 166/1, 92/8, 81/23, 92/10, 92/11, 227/1, 93/61, 93/63, 93/59, 93/57, 92/7, jedn. ew. 200201_5 gm. Choroszcz, oraz czasowe zajęcie terenu na działkach:

- obręb 27 Zaczerlany nr 191/20, obręb 7 Gajowniki nr 2/30 – pod tymczasową drogę objazdową,

- obręb 7 Gajowniki nr 163, 166/2, 184, 228 – pod przebudowę skrzyżowania z inną drogą publiczną,

- obręb 27 Zaczerlany nr 115/34, obręb 7 Gajowniki nr 187/1, 175/3, 173 czasowe zajęcie wód płynących pod przebudowę mostu i budowę tymczasowej drogi objazdowej wraz z przepustem.

Zakresu robót budowlanych, który zgodnie z projektem budowlanym obejmuje: przebudowę z rozbudową jezdni i zjazdów, przebudowę mostu na rzece Czaplinianka, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę rowów, usunięcie drzew i krzewów,

 Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb 28 Zaczerlany – Kolonia, j. ewid. gm. Choroszcz: nr geod. 181/5 na działki nr 181/6 i 181/7,

 obręb 27 Zaczerlany j. ewid. gm. Choroszcz: nr geod. 191/18 na działki nr 191/19 i 191/20,

obręb 7 Gajowniki j. ewid. gm. Choroszcz: nr geod. 78/24 na działki nr 78/25 i 78/26, nr geod. 2/24 na działki nr 2/29 i 2/30, nr geod. 2/26 na działki nr 2/33 i 2/34, nr geod. 3/4 na działki nr 3/8, 3/9 i 3/10, nr geod. 5/4 na działki nr 5/8 i 5/9, nr geod. 6/5 na działki nr 6/14 i 6/15, nr geod. 6/3 na działki nr 6/18 i 6/19,  nr geod. 6/6 na działki nr 6/16 i 6/17, nr geod. 5/2 na działki nr 5/5, 5/6 i 5/7, nr geod. 2/6 na działki nr 2/15 i 2/16, nr geod. 2/28 na działki nr 2/31 i 2/32, nr geod. 81/7 na działki nr 81/23 i 81/24, nr geod. 92/9 na działki nr 92/10, 92/11 i 92/12, nr geod. 227 na działki nr 227/1 i 227/2, nr geod. 93/27 na działki nr 93/63 i 93/64, nr geod. 93/28 na działki nr 93/61 i 93/62, nr geod. 93/58 na działki nr 93/59 i 93/60.   

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1542B:

- 181/6 obręb Zaczerlany Kolonia, j. ewid. gm. Choroszcz, 191/19 obręb Zaczerlany, j. ewid. gm. Choroszcz,

- 78/1, 78/2, 78/25, 2/29, 2/33, 3/8, 3/9, 5/8, 6/14 obręb Gajowniki , j. ewid. gm. Choroszcz.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1541B:

- 107/1, 5/5, 5/6, 6/16, 6/18, 2/15, 2/31, 81/23, 92/10, 92/11, 227/1, 93/61, 93/63, 93/59 obręb Gajownik , j. ewid. gm. Choroszcz.

        Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku i w Urzędzie Gminy w Choroszczy (tablica ogłoszeń i bip) oraz w prasie lokalnej.

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 085 740 39 25.

 

                                                                                                                                                                                                         Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                        E. Karina Kurzewska

                                                                                                                                                                                            DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. Starosty E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Anna Walińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 12-02-2021 08:20

Data modyfikacji informacji: 12-02-2021 08:20