Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

UCHWAŁA Nr  104/2019
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim  


Na podstawie art. 190 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 998 z późn. zm. ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:


§ 1.  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Białostockim.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz – Członek ZarząduZałącznik
do uchwały Nr 104/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej


Na podstawie art. 190 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 998 z późn. zm. ) w związku
z art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.

I.    Rodzaj zadania
Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ), w której może przebywać 14 dzieci i która ma łączyć zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej.

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków zaplanowanych na realizacje zadania w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r. – 1 732 038 zł, w tym:
- w okresie od 1 czerwca 2019 r do 31 grudnia 2019 r. - 321 832 zł, tj. do 45 976 zł miesięcznie (do 3 284 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. - 567 672 zł, tj. do 47 306 zł miesięcznie (do 3 379 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. - 587 664 zł, tj. do 48 972 zł miesięcznie (do 3 498 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 maja 2022 r. - 254 870 zł, tj. do 50 974 zł miesięcznie (do 3 641 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),

III.    Podmioty uprawnione do składania ofert
Podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) posiadające zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) na czas nieokreślony.

IV.    Zasady przyznawania dotacji
1.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert
na podstawie niniejszego ogłoszenia przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
2.    Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Dodatkowo z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa dotycząca przekazania dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej zgodnie
z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).  
3.    Wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
4.    Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Białostockiego.
5.    Środki pochodzące z przyznanych dotacji nie będą mogły być przeznaczone
na pokrycie deficytu realizowanych przedsięwzięć, zakup budynków, lokali lub zakup gruntów, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
6.    Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty niezbędne do realizacji zadania
i bezpośrednio związane z jego realizacją, zgodnie z opisem działań określonych w ofercie, w części dotyczącej realizacji zadania, spełniające wymogi racjonalnego
i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
7.    Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
8.    Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

V.    Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania -  od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.
Warunki realizacji zadania:
1.    Zadanie objęte konkursem musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ),
2.    Oferta musi być złożona wg wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
3.    Oferent zapewni odpowiednie warunki do realizacji zadania zgodnie z ustawą
i rozporządzeniem wskazanymi w punkcie 1 i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4.    Oferent zapewni zatrudnienie kadry o kwalifikacjach określonych w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm. ) i w wymiarze zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

VI.    Termin składania ofert
Oferty należy składać w formie papierowej w terminie od 10 do 30 kwietnia 2019 r.
w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (pokój Nr 10).
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji
lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
    
VII.    Wymagane dokumenty
1.    Oferta wraz z załącznikami określonymi w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2.    Statut podmiotu składającego ofertę.
3.    Decyzja Wojewody Podlaskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ) na czas nieokreślony.
4.    Regulamin placówki opiekuńczo - wychowawczej opracowany zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
5.    Wykaz stanowisk w placówce z wyszczególnieniem kwalifikacji (z uwzględnieniem osoby kierującej placówką) w przeliczeniu na pełne etaty – w liczbie odpowiedniej
do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.
6.    Posiadane dokumenty potwierdzające pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku w którym prowadzona jest placówka,
7.    Dokument potwierdzający osobowość prawną w przypadku podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).


VIII.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1.    Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu składania ofert.
2.    Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego.
3.    Złożone oferty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej.
4.    Kryteria formalne:
a)    ocena, czy oferent składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
b)    ocena, czy kompletna jest dokumentacja załączona do oferty,
c)    ocena, czy oferta została złożona w terminie,
5.    Nie podlegają ocenie merytorycznej oferty, w których koszt realizacji zadania przekroczy wysokość środków określonych w pkt. II ogłoszenia.
6.    Kryteria merytoryczne:
a)    ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
b)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
d)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne oferenta,
e)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7.    Złożenie oferty spełniającej kryteria formalne i merytoryczne nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8.    Oferty spełniające kryteria formalne i które zostaną pozytywnie ocenione pod kątem merytorycznym będą przedstawione przez komisję konkursową Zarządowi Powiatu Białostockiego. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
9.    Od decyzji Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
10.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.
    
IX.     Wybór oferty nastąpi niezwłocznie po upływie terminu ich składania


X.    Informacje dodatkowe
Zarząd Powiatu Białostockiego na zlecenie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. przekazał dotację w wysokości 1 255 557 zł, planowana kwota dotacji do przekazania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r. – 210 140 zł. Szczegółowych informacji w zakresie otwartego konkursu ofert udziela: Elżbieta Anna Turczewska – dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, pokój Nr 4, tel.: 85 732 17 72 w. 8.  
Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu BiałostockiegoUCHWAŁA Nr  145/2019
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim  Na podstawie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w związku  z art. 190 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) i Uchwałą Nr 104/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim, Zarząd Powiatu Białostockiego - po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 134/2019 z dnia 14 maja 2019 r. – uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej
w Powiecie Białostockim w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.
2. Ogłoszenie wyników  otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się:
1)    P. Jana Perkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego,
2)    P. Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego,
do podpisania umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego z podmiotem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Białymstoku, w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 145/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
 z dnia 21 maja 2019 r.Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

    Na realizację zadania publicznego na terenie Powiatu Białostockiego pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm. )
oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ), w której może przebywać
14 dzieci i która ma łączyć zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej”
wybrano ofertę

Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
05-807 Podkowa Leśna
ul. Ejsmonda 17
prowadzącego Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r. – 1 732 038 zł, w tym:
- w okresie od 1 czerwca 2019 r do 31 grudnia 2019 r. - 321 832 zł, tj. do 45 976 zł miesięcznie (do 3 284 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. - 567 672 zł, tj. do 47 306 zł miesięcznie (do 3 379 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. - 587 664 zł, tj. do 48 972 zł miesięcznie (do 3 498 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 maja 2022 r. - 254 870 zł, tj. do 50 974 zł miesięcznie (do 3 641 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),

    Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizacje zadania, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego, która zostanie zawarta do 31 maja 2019 r.

Uzasadnienie

    Zarząd Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr 104/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny
i systemie piecze zastępczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.  pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ), w której może przebywać 14 dzieci i która ma łączyć zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej”
Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości –1 732 038 zł, w tym:
- w okresie od 1 czerwca 2019 r do 31 grudnia 2019 r. - 321 832 zł, tj. do 45 976 zł miesięcznie (do 3 284 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. - 567 672 zł, tj. do 47 306 zł miesięcznie (do 3 379 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. - 587 664 zł, tj. do 48 972 zł miesięcznie (do 3 498 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 maja 2022 r. - 254 870 zł, tj. do 50 974 zł miesięcznie (do 3 641 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),

Oferty należało składać w terminie od 10 do 30 kwietnia 2019 r.
W określonym powyżej terminie do kancelarii Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęła tylko jedna oferta – złożona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej na prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego OPOKA
w Wasilkowie, w okresie wskazanym w ogłoszeniu. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania została określona na kwotę 1 732 038 zł a więc adekwatnie do środków zabezpieczonych na ten cel.
    Oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym dokonała Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 134/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.
    Oferta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję konkursową w dniu 21.05.2019 r. Komisja zarekomendowała ofertę do udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert.
    Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji konkursowej postanowił przyznać dofinansowanie ww. podmiotowi w wysokości określonej w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
    Zarząd pozytywnie ocenił możliwości realizacji zadania określonego w ofercie. Wykonanie oferty jest zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami wskazanymi w otwartym konkursie ofert.       
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Gradkowski – Członek Zarządu, Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-04-2019

Data udostępnienia w BIP: 10-04-2019 12:45

Data modyfikacji informacji: 22-05-2019 14:08