12.06.2019 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Michałowie, gm. Michałowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ    ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Michałowie,   gm. Michałowo, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr KW BI1B/00238063/4, oznaczonej jako działki nr 1135/2 o pow. 0,0435 ha i nr 1138 o pow. 0,0116 ha.
    Obie działki sąsiadują ze sobą tworząc jedną nieruchomość gruntową, wykorzystywaną jako dojazd, o nieutwardzonej nawierzchni, do nieruchomości sąsiednich.  
    Działki nr 1135/2 i 1138 znajdują się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , zatwierdzonego Uchwałą RM w Michałowie       Nr XXXIV/234/05 z dnia 17 listopada 2005r.  (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 269,poz. 3155 z dnia      24 grudnia 2005r.), i przeznaczone są pod tereny dróg wewnętrznych. Przez działkę nr 1135/2 przebiega linia napowietrzna SN 15kV (do likwidacji).
Infrastruktura techniczna – podziemne przewody elektryczne.  
Przez działki   nr 1135/2 i 1138 została ustanowiona służebność gruntowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu w obrębie przedmiotowych działek, na rzecz każdoczesnego właściciela  działki nr 1134.
Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2019 r. o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsucza 2 - sala konferencyjna (parter).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 665,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych).
(Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie       art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimum 97,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Wadium w pieniądzu: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 15 lipca 2019 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek  Starostwa Powiatowego  w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr  46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia  15 lipca 2019 r.  (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.  
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej.   W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie  nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu    w terminie trzech dni roboczych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.  

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do  ponoszenia wszystkich kosztów związanych  z utrzymaniem nieruchomości.
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w lokalnej prasie codziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru  i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13, pokój 105,  tel. 85 740 63 93.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 12-06-2019 08:43

Data modyfikacji informacji: 12-06-2019 08:43