30.01.2017 -Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

UCHWAŁA NR 761/2018
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2.    Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisali:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jolanta Den – Wicestarosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-01-2018

Data udostępnienia w BIP: 30-01-2018 13:59

Data modyfikacji informacji: 30-01-2018 17:53