Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu BiałostockiegoUCHWAŁA Nr 13 / 2018
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 04 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu BiałostockiegoNa podstawie art. 35a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwałą nr VI/55/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmienioną uchwałą nr XXXVIII/268//2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”. Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Białostockiego pn. „Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób dorosłych z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację”.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta, Roman Czepe – Wicestarosta, Jan Gradkowski – Członek Zarządu, Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu, Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 05-12-2018 12:30

Data modyfikacji informacji: 05-12-2018 12:30