Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

UCHWAŁA NR 516/2017

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 7 lutego 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do uchwały nr 516/2017

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 7 lutego 2017 roku

                       

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017

zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/105/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018” Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

I Rodzaje zadań objętych konkursem:

a)      działania upowszechniające dorobek amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego,

b)      inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury ludowej, historii regionu (kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, jak również edukacja kulturalna i historyczna wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych),

c)      przedsięwzięcia kulturalne o wysokiej randze artystycznej realizowane w formie koncertów, festiwali,

d)     organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, festynów w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar powiatu białostockiego.

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Na realizację zadań w 2017 r. przeznacza się łączną kwotę 43 000 zł.

W roku 2016 suma dotacji przekazanych na realizację zadań wyniosła 36 700 zł.

III Podmioty uprawnione do składania ofert:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz ustawy
  o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:

a)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c)      spółdzielnie socjalne,

d)     spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2016, poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci, o których mowa w ust. 2
  z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Białostockiego.

 

 

 

 

 

IV Zasady przyznawania dotacji:

 1. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonania zadania publicznego.
 2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 70% poniesionych i udokumentowanych wydatków realizacji zadania.
 3. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić co najmniej 20 % wartości zadania.
 4. Wkład własny może być wniesiony w całości ze środków finansowych lub ze środków finansowych i wkładu niefinansowego, w proporcjach wymienionych w punkcie 3.

1)   wkład finansowy – środki finansowe własne oferenta, inne źródła finansowania, opłaty adresatów zadania,

2)   wkład niefinansowy może być wniesiony w formie:

a)    wkładu osobowego - nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji (na podstawie umowy lub oświadczenia),

b)   wkładu rzeczowego – kalkulacja wartości wkładu rzeczowego dokonywana jest jedynie w zakresie w jakim wkład ten będzie w rzeczywistości wykorzystywany podczas realizacji zadania publicznego i powinna opierać się na cenach rynkowych (m.in. usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz zadania, udostępnione na rzecz zadania pomieszczenia bądź sprzęt).

V Termin składania ofert

08.02.2017 r. – 28.02.2017 r.

VI Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31-12-2017 r.

VII Zasady składania ofert:

 1. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: www.powiatbialostocki.pl (w zakładce kultura).
 2. Do oferty należy załączyć:

a)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)     umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),

 1. Oferty wraz z załącznikami mogą być składane w godzinach pracy Urzędu - osobiście
  w Kancelarii Ogólnej, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2 (parter) lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu).

VIII Kwalifikowalność kosztów:

 1. Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko, gdy:

a)      są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,

b)      są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,

c)      zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wraz z dowodem zapłaty),

d)     zostały poniesione w ramach realizowanego zadania tj. zgodnie z terminem przyjętym w umowie na realizację zadania publicznego.

 1. Z dotacji Powiatu Białostockiego mogą być pokryte w szczególności następujące wydatki:

a)      wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, honoraria,

b)      wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,

c)      koszty obsługi technicznej,

d)     nagrody rzeczowe i finansowe,

e)      materiały niezbędne do realizacji zadania,

f)       zakup usług obcych: przejazdy, zakwaterowanie, transport,

 

 

g)      wydatki związane z działaniami promocyjnymi zadania (m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia).

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe poza terminami zawartymi w umowie oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.
 3. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach udzielonej dotacji, należą wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do danego zadania, w tym m.in.:

a)       odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

b)      obsługa prawna,

c)       rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań.

IX Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
 2. Odrzuceniu podlegają oferty:

a)      złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

b)     złożone po terminie,

c)     których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

d)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

e)     złożone przez podmiot nieuprawniony,

f)      nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,

g)     oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem,

h)     podpisane przez osoby nieupoważnione,

3      Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają w/w wymogom członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert punktowo (maksymalnie 10 pkt za każde kryterium) według przyjętych warunków:

b)     merytoryczne (zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert, wpływ zadania na upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji w Powiecie Białostockim, celowość realizacji zadania),

c)      budżet (wysokość wkładu własnego organizacji lub z innych źródeł w realizację zadania, wysokość wkładu rzeczowego/osobowego, realność przyjętych w kalkulacji stawek jednostkowych, przejrzystość budżetu),

d)     organizacyjne (realizacja zadania angażuje bądź skierowana jest do społeczności Powiatu Białostockiego (ma znaczenie ponadgminne), doświadczenie oraz potencjał ludzki i rzeczowy organizacji),

e)      ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.

 1. Po zsumowaniu punktów wybierane są najlepsze według Komisji oferty (według otrzymanych punktów).
 2. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, w którym przedstawia listę rekomendowanych ofert wraz z propozycją wysokości dotacji oraz listę ofert, których nie rekomenduje do otrzymania dotacji. Protokół przedkładany jest Zarządowi Powiatu Białostockiego.

X Wybór ofert:

 1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Białostockiego w formie uchwały, po zapoznaniu się
  z protokołem komisji nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może:

 

 

a)      zmniejszyć zakres rzeczowy zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji,

b)     zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie.

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.
 2. Od uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

XI Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):

 1. Podmioty, których oferty zostały wybrane przedkładają do tutejszego Urzędu zaktualizowany harmonogram i kosztorys zadania (w przypadku zmian).
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
 3. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.
 4. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
 5. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

XII Organizacje, którym przyznano dotacje z budżetu powiatu w 2016 r.

 1. Stowarzyszenie Uroczysko w Supraślu - Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy Projekt „LUDZIE” – Wystawa „Supraśl Pana Władka” w ramach XXI Spotkań z Naturą
  i Sztuką „Uroczysko 2016” (4 600 zł),
 2. Stowarzyszenie Kraina Puszczańskich Tradycji w Czarnej Wsi Kościelnej „Nie zapomnij

o tradycji” (4 500 zł),

 1. Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą” w Załukach „Kupalnoczka” (5 000 zł),
 2. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego z akordeonem w tle 2016” (3 500 zł),
 3. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku „XIII Podlaski Festiwal Wielkanocny” (4 000 zł),
 4. Stowarzyszenie   Społeczno – Kulturalne TAK w Choroszczy - V przegląd patriotyczny „Jeszcze Polska Nie Zginęła” (5 290 zł) – podmiot zrezygnował,
 5. Stowarzyszenie Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie „Sztuka Owiana Historią – czyli integracyjne spotkanie

z kulturą” (4 300 zł),

 1. Fundacja Aktywizacja w Łapach „Dziecięco - młodzieżowy Festiwal Muzyczny – Debiuty 2016” (3 100 zł),
 2. Fundacja Aktywizacja w Łapach „Łapy wirtualnie” (4 000 zł),
 3. Fundacja Marszałkowska w Czarnej Białostockiej „Warsztaty Wyrabiania Biżuterii
  i Ozdób Domowych wg. Tradycji Ludowej” (3 710 zł) - podmiot zrezygnował,
 4. Fundacja Aktywizacja w Łapach „Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego - etap III” (3 700 zł).

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jolanta Den – Wicestarosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-02-2017

Data udostępnienia w BIP: 07-02-2017 15:33

Data modyfikacji informacji: 07-02-2017 15:33