AR.6740.2.14.13.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia  28.06.2017r.

 

  

         Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2015 r. poz. 200 tekst jednolity z poźn. zm./ Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 28.06.2017r. nr 878 znak AR.6740.2.14.13.2017 zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na zmianę decyzji nr 1446 z dnia 22.09.2015r., znak AR.6740.02.14.27.2015 pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych, obejmującą: budynek produkcyjny, budynek biurowo-socjalny z portiernią, budynek opakowalni, budynek ośrodka badawczo-rozwojowego, wiatę spedycji, stacja paliw LPG wraz z 2 zbiornikami podziemnymi o poj. 20m³ i 6,4m³, stację uzdatniania wody z 2 zbiornikami retencyjnymi o poj. 150m³ i 30m³, oczyszczalnię ścieków o przepustowości 52m³/d, 3 zbiorniki z gazami każdy o poj. 20m³  na 3 fundamentach, fundament wag najazdowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (stacja trafo, linia kablowa SN i NN, instalacja gazowa doziemna i wewnętrzna, instalacją doziemna kanalizacji deszczowej, rów odprowadzający wody opadowe i oczyszczone ścieki), parkingi oraz zagospodarowanie terenu wraz z przebudową polegającą na rozbiórce i budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na dz. o nr ew. gr. 102/5, 105/8 część dz. 105/6, 202/1 obr. Zabłudów, gm. Zabłudów w zakresie zmiany pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych, obejmującą zatwierdzone zagospodarowania terenu w zakresie zwiększenia powierzchni placów utwardzonych, zmiany sposobu odprowadzenia wód drenarskich do cieku rzeki Rudnia poprzez szczelny rów odprowadzający wody opadowe i oczyszczone ścieki, zmiany w zakresie rezygnacji z 2 wag najazdowych oraz zmiany w zakresie lokalizacji 1 wagi najazdowej, zmiany pojemności zbiornika retencyjnego ze 150m³ na 200m³ przy stacji uzdatniania wody na dz. o nr ew. gr. 102/5, 105/8 część dz. 105/6, 202/1 obr. Zabłudów, gm. Zabłudów.

Z uwagi na powyższe informuje się, że w Starostwie Powiatowym
w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

 

Niniejsze obwieszczenie dostępne będzie w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Anna Niemira

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-06-2017 13:27

Data modyfikacji informacji: 28-06-2017 13:27