AR.6740. 1. 6. 109. 2016

AR.6740. 1. 6. 109. 2016

Nr rej. 1701

Białystok, 03.02.2017r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

         Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 tekst jednolity/ Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.02.2017r. wydano decyzję nr 117, znak: AR.6740.1.6.109.2016 o pozwoleniu na budowę budynku magazynowego z częściami biurowo-socjalnymi i wentylacją mechaniczną, polegającą na odbudowie, przebudowie i rozbiórce części istniejącego obiektu budowlanego będącego pozostałością po budynku warsztatowo – produkcyjno – magazynowym, budowę budynku ochrony, budynku pompowni, budowę zbiornika wody do celów przeciwpożarowych o poj. 950 m3, budowę wewnętrznych instalacji: wodociągowej w tym instalacji hydrantowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej w tym oświetlenia terenu, budowa placu składowego, placów manewrowych, dróg i chodników wewnętrznych, parkingów na samochody ciężarowe i osobowe wraz z rozbiórkami: otwartego zbiornika wody, estakady po sieci cieplnej, części instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, instalacji elektroenergetycznej w tym oświetlenia terenu, doziemnych kanałów ciepłowniczych i części torów w ramach budowy centrum logistycznego z terminalem kontenerowym na działkach o nr geod.: 372/48, 381/3, 1310/3, 380/3, 379/3, 378/3, 377/3, 376/3, 375/3, 374/3, 373/3, 464, 463/2, 409/1, 398/1, 397, 396, 399/1, 404/2, 401, 403/2, 400/2, 395/2, 394/2, 393/2, 392/2, 372/45, 372/47, 468/3, 468/5 i 372/44 przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 w Łapach, w obrębie: Łapy 0002, gm. Łapy

 

 

         Z uwagi na powyższe informuje się, że w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 311, tel. (85) 740 39 86, istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

 

Niniejsze obwieszczenie dostępne będzie w terminie 14 dni.

 

 

 

 

 

 

Informacje umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2
  • w internecie pod adresem: www. powiatbialostocki.pl - BIP
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łapach
  • na terenie inwestycji

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: E. Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-02-2017

Data udostępnienia w BIP: 06-02-2017 07:50

Data modyfikacji informacji: 06-02-2017 07:50