Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Surażu

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 339/2 o powierzchni 0,1407 ha i 339/3 o powierzchni 0,1001 ha, położonej w Surażu przy ul. Zabłudowskiej 22, gmina Suraż, powiat białostocki, województwo podlaskie. Przedmiotowe działki posiadają urządzone księgi wieczyste nr BI1B/00209697/5 i nr BI1B/00039190/8. Działka nr 339/2 zabudowana jest budynkiem byłego posterunku policji o powierzchni zabudowy 259,20 m2 i powierzchni użytkowej 623,30 m2. Działka jest położona bezpośrednio przy ul. Zabłudowskiej. Działka nr 339/3 jest niezabudowana. Dojazd do działki z ul. Zagumiennej. Obie działki mogą tworzyć jedną nieruchomość. Dostępne media: w ul. Zagumiennej – energia elektryczna i wodociąg, w ul. Zabłudowskiej – sieć sanitarna.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy w Surażu, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Surażu XXII/132/2001 z dnia 26.02.2001r. i Uchwałą nr VIII/49/11 z dnia 14.06.2011r., dz. nr 339/2 i 339/3 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną z dopuszczeniem zakładów usługowych  i wytwórczych oraz rezydencjonalną.

Cena wywoławcza: 266 480,00 zł

Wadium w pieniądzu: 13 324,00 zł

Wadium winno być wpłacone na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku w PKO Bank Polski S.A. nr 46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, do dnia 7 czerwca 2017r. Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, w sali konferencyjnej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza sie na poczet ceny nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu i pomniejszonej o wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi, w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia przetargu, do podpisania umowy, Starosta Powiatu Białostockiego może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13, pok. 105, w godz. 8.00 – 15.00, tel: 85 740 63 93.

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-05-2017

Data udostępnienia w BIP: 18-05-2017 11:31

Data modyfikacji informacji: 18-05-2017 11:31