Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

UCHWAŁA NR 28/2011
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 17 lutego 2011 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
                Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
1.     Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2.     Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Wiesław Pusz – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Robert Wardziński – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu


Załącznik
do uchwały nr 28/2011
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 17 lutego 2011 roku
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011
zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 
Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/454/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
I Rodzaje zadań objętych konkursem:
a)    działania upowszechniające dorobek amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego,
b)    inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury ludowej (kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, jak również edukacja kulturalna poprzez upowszechnianie cennych elementów rodzimej kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
c)     przedsięwzięcia kulturalne o wysokiej randze artystycznej realizowane w formie koncertów, festiwali,
d)    organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, festynów w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar powiatu białostockiego,
e)    publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę i badania z zakresu ochrony zabytków, historii i kultury powiatu.
II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Na realizację zadań w 2011 r. przeznacza się łączną kwotę 40 000 zł.
W roku 2010 suma dotacji przyznanych na realizację zadań wyniosła 38 000 zł.
III Podmioty uprawnione do składania ofert:
1.     organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U Nr 157 poz. 1240),
2.     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3.     stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4.     spółdzielnie socjalne,
5.     spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które – nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
IV Zasady przyznawania dotacji:
1.     O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2.     Dotacja nie może stanowić więcej niż 75 % poniesionych i udokumentowanych kosztów realizacji zadania.
3.     Wydatki są klasyfikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:
a)     są niezbędne do realizacji zadania,
b)     zostały faktycznie poniesione,
c)     zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób do których program jest adresowany,
d)     są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wraz z dowodem zapłaty),
e)     zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.
4.     Dotacja może być wykorzystana w szczególności na:
a)     wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umowy zlecenia oraz honoraria,
b)     wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
c)     koszty obsługi technicznej,
d)     koszty wydawnicze,
e)     nagrody rzeczowe i finansowe,
f)      materiały niezbędne do realizacji zadania,
g)     zakup usług obcych: przejazdy i zakwaterowanie, transport,
h)     promocję zadania.
5.     Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent:
a)     obowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu,
b)     może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji,
c)     może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji.
V Termin i warunki realizacji zadania:
1.       Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31-12-2011 r.
2.       Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie (m.in. być realizowane na terenie Powiatu Białostockiego; upowszechniać cenne elementy kultury artystycznej, które, na co dzień nie są dostępne mieszkańcom powiatu; propagować i promować wielokulturowość charakterystyczną dla regionu Podlaskiego),
3.       Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a podmiotem uprawnionym,
4.       Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a)      otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
b)     wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
5.     Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania.
VI Termin składania ofert:
18 luty 2011 r. – 11 marzec 2011 r.
VII Zasady składania ofert:
1.       Ofertę realizacji zadania (druk do pobrania na stronie internetowej: www.powiatbialostocki.pl) należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2.       Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
a)       aktualny statut podmiotu,
b)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c)       sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa); w przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
d)      umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
e)       oferty wraz z załącznikami mogą być składane w godzinach pracy Urzędu - osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2 (III piętro, pokój 305, tel. 85/740-39-81) lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu),
f)       oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Białostockiego – w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.
VIII Terminy i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1.     Odrzuceniu podlegają oferty:
a)    złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b)    złożone po terminie,
c)     których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
d)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
e)    złożone przez podmiot nieuprawniony,
f)     nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
g)    oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem,
h)    podpisane przez osoby nieupoważnione
i)     oferty złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VI.
2. Oceny formalnej, merytorycznej i finansowej ofert dokonuje komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego.
3.       Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Białostockiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem komisji nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia ofert.
4.       Podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu w ciągu 30 dni od daty składania ofert.
5.       Od uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
IX Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.       Merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność),
2.       Finansowe (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania),
3.       Organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu),
4.       Ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.
 
X Zarząd Powiatu Białostockiego udzielił dotacji w 2010 r.
1.     Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna” – V Powiatowe Dni Twórczości Ludowej „Dzień Śledzia” – 4 000 zł,
2.     Fundacji Aleksandra Teligi „Vittoria” – IV Europejski Młodzieżowy Festiwal Muzyczny „Gloria” – 30 000 zł,
3.     Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” – organizacja święta „Kupały” wraz z obchodami 5-lecia istnienia Stowarzyszenia „Załuki nad Supraślą” - 4 000 zł.
Podpisał:
Wiesław Pusz - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-02-2011

Data udostępnienia w BIP: 21-02-2011 13:26

Data modyfikacji informacji: 21-02-2011 13:26