KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
do właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości położonych na obszarze Powiatu Białostockiego
 
            Na podstawie art.6 ust.4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191, poz.1365 ze zm), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
 
Starosta Powiatu Białostockiego
Informuje właścicieli, użytkowników wieczystychi posiadaczy nieruchomości położonych na obszarze POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO, obejmującym tereny gmin
CHOROSZCZ, CZARNA BIAŁOSTOCKA, DOBRZYNIEWO DUŻE, GRÓDEK, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ŁAPY, MICHAŁOWO, POŚWIĘTNE, SUPRAŚL, SURAŻ, TUROŚŃ KOŚCIELNA, TYKOCIN, WASILKÓW, ZABŁUDÓW I ZAWADY,
o potrzebie sprawdzania zgodności stanu prawnego ujawnionego w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
 
W celu ułatwienia dokonania powyższych czynności, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
I.       Sprawdzenia danych zawartych w księgach wieczystych można dokonać:
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydziale Ksiąg Wieczystych przy ul. Mickiewicza 103
bądź
w Sądzie Rejonowym w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów (jeżeli nieruchomości leżą na terenie gm. Zawady)
w księdze wieczystej należy sprawdzić następujące dane:
- dział I księgi – czy ujawniony tam numer działki, jej powierzchnia oraz położenie zostały prawidłowo wpisane,
 
- dział II księgi – czy zostały w nim ujawnione wasze prawa do nieruchomości, tj. własność (współwłasność) prawo użytkowania wieczystego (współużytkowanie wieczyste)
 
- dział III – czy zostały wpisane ograniczone prawa rzeczowe – takie jak służebności gruntowe, służebności osobiste i inne
 
II.     W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub wpisane jest błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.
 
III. Sprawdzenia prawidłowości danych zawartych w księdze wieczystej – szczególnie danych wpisanych w dziale I -dotyczących oznaczenia nieruchomości, można dokonać poprzez porównanie z operatem ewidencji gruntów - w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Branickiego 13
 
IV.   Sąd dokonuje sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej, na podstawie danych z operatu - na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Sprostowania oznaczenia nieruchomości dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:
 
- ostatecznych decyzji administracyjnych o zmianie powierzchni działki,
- ostatecznych decyzji administracyjnych zatwierdzających podział działki,
- ostatecznych decyzji administracyjnych o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów,
- prawomocnych orzeczeń sądu, którymi zatwierdzono podział działek czy zmianę ich granic i powierzchni.
 
Uwaga: Do powyższych dokumentów należy dołączyć dokumentację techniczną, taką jak mapa projektu podziału, wykaz zmian danych ewidencyjnych lub opracowaną przez uprawnionego geodetędokumentację wyjaśniającą zmianę numeracji działek lub ich powierzchni.
 
Ponadto:W trakcie załatwiania powyższych spraw, może okazać się niezbędnymaktualny wypis z rejestru gruntów lub wyrys, który można uzyskać (odpłatnie) w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Branickiego 13.
 
V.     Wpisów i aktualizacji w dziale II księgi wieczystej można dokonać na podstawie następujących dokumentów:
 
- ostatecznych decyzji administracyjnych
-orzeczeń o wykonaniu aktu nadania
- prawomocnych aktów własności ziemi
- aktów notarialnych
- prawomocnych orzeczeń sądu, w tym postanowień o nabyciu praw do spadku
 
Uwaga: Do powyższych dokumentów, należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów, który można uzyskać (odpłatnie) w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Branickiego 13.
 
 
VI.   Aby dokonać zmian w istniejącej księdze wieczystej, należy złożyć do sądu, wraz z odpowiednimi dokumentami (patrz dokumenty opisane w pkt. IV i V), wypełniony i podpisany formularz pod nazwą:
„Wniosek o wpis w księdze wieczystej” (KW-WPIS).
Jeżeli dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, aby ją założyć, należy złożyć do sądu wraz z odpowiednimi dokumentami (patrz dokumenty opisane w pkt. IV i V), wypełniony i podpisany formularz pod nazwą
„Wniosek o założenie księgi wieczystej” (KW-ZAL).
 
Powyższe formularze dostępne są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - IX Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Mickiewicza 103,
bądź
w Sądzie Rejonowym w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów (jeżeli nieruchomości leży na terenie gm. Zawady)
lub
na stronie internetowej www.ms.gov.pl/kw/kw.php
 
VII.             Jeżeli jesteś samoistnym posiadaczem gruntu, do którego nie posiadasz tytułu prawnego, możesz go uzyskać jedynie w postępowaniu sądowym, m.in. w drodze zasiedzenia, z tym, że musisz spełnić określone przepisami prawa warunki – ważny jest m.in. okres posiadania gruntu.
Jeśli już uzyskasz tytuł prawny, możesz założyć księgę wieczystą !
 
VIII.          Dodatkowe informacje dotyczące:
 
- rodzaju dokumentów, potwierdzających stan prawnych nieruchomości,
- zakresu danych objętych księgą wieczystą i zasad dostępu do tych danych,
- działań, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia niezgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
 
można uzyskać w punkcie informacyjno – konsultacyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku, znajdującym się w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości -Białystok ul. Branickiego 13, I piętro, p.106 - czynnym w każdy poniedziałek w godzinach 1300-1600
 
Podpisano:
Wiesław Pusz
Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-11-2008

Data udostępnienia w BIP: 28-11-2008 14:10

Data modyfikacji informacji: 28-11-2008 14:10