Konkurs na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr 472/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 listopada 2016 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 458/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się wyboru oferty Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 182 166 zł.

2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 472/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

 

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z:

1. protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację
w roku 2017 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (stanowiącym załącznik do uchwały),

2. zbiorczą kartą oceny merytorycznej ofert,

postanowił przyznać dotację podmiotowi, który został wymieniony w w/w uchwale oraz
w wysokości zarekomendowanej przez Komisję.

Oferta rekomendowana przez Komisję spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała 100% możliwych do otrzymania punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się
w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert).

Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz
w otwartym konkursie ofert.

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski – Starosta

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

 1. Komisja obradowała w następującym składzie:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,

Tomasz Grzegorz Ołdytowski - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej,

Hanna Nikitiuk - Radca Prawny,

Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,

Aneta Fidziukiewicz –Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Spośród w/w składu Komisji jednogłośnie wybrano Przewodniczącego – Panią Joannę Kondzior.

 1. Przed podjęciem obrad Komisja otrzymała następujące dokumenty:

a)    zestawienie ofert zgłoszonych do konkursu,

b)   kartę oceny formalnej ofert,

c)    kartę oceny merytorycznej ofert,

d)   oświadczenie bezstronności i poufności.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi 182 166 zł.
 2. Przed podjęciem obrad Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z nazwami i adresami oferentów, wpłynęło 10 ofert, złożonych przez 11 podmiotów (1 oferta złożona wspólnie przez 2 podmioty):

1)      Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach,

2)      Fundacja „Spe Salvi” z siedzibą w Białymstoku,

3)      Stowarzyszenie dla Powiatu z siedzibą w Środzie Śląskiej i Stowarzyszenie Aquila z siedzibą we Wrocławiu,

4)      Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie,

5)      Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lubinie,

6)      Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie,

7)      Caritas Archidiecezji Białostockiej,

8)      Fundacja „Okno na wschód” z siedzibą w Białymstoku,

9)      Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku,

10)  Fundacja „Lepsze jutro” z siedzibą w Białymstoku;

 1. Następnie każdy z członków komisji wypełnił oświadczenie o nie pozostawaniu
  w jakimkolwiek stosunku prawnym bądź faktycznym z podmiotami przystępującymi
  do w/w otwartego konkursu ofert.
 2. Komisja sprawdziła czy oferty spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu konkursu, przede wszystkim czy:

a)      oferta jest złożona przez uprawnionego oferenta,

b)      oferta została złożona terminowo,

c)      oferta jest złożona na właściwym druku oferty,

d)     oferta jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki,

e)      oferta jest podpisana przez osoby umocowane prawnie,

f)       oferent posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych,  

g)      oferent prowadzi działalność statutowa z zakresu udzielania porad prawnych,    

h)      zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert;

Wszystkie złożone oferty spełniły wymagania formalne.

7. Następnie Komisja przeszła do oceny merytorycznej następujących ofert:

1)      Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach,

2)      Fundacja „Spe Salvi” z siedzibą w Białymstoku,

3)      Stowarzyszenie dla Powiatu z siedzibą w Środzie Śląskiej i Stowarzyszenie Aquila z siedzibą we Wrocławiu,

4)      Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie,

5)      Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lubinie,

6)      Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie,

7)      Caritas Archidiecezji Białostockiej,

8)      Fundacja „Okno na wschód” z siedzibą w Białymstoku,

9)      Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku,

10)  Fundacja „Lepsze jutro” z siedzibą w Białymstoku;

na podstawie następujących kryteriów:

a)      kwalifikacje i kompetencje zespołu osób realizujących zadnie (1-10 pkt),

b)      posiadane zasoby rzeczowe (1-5 pkt),

c)      liczba punktów jaką oferent zamierza prowadzić (1-3 pkt),

d)     dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu (1-10 pkt),

e)      ocena kalkulacji kosztów przedstawionej oferty (1-5 pkt);

Zestawienie punktacji łącznej, dokonanej przez członków Komisji stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

 1. Zgodnie z ustaleniami, Komisja postanowiła rekomendować 1 ofertę na łączną kwotę 182 166  zł Zarządowi Powiatu Białostockiego, która kwalifikuje się do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu. Poniższa oferta uzyskała 100% (33 pkt) możliwych
  do otrzymania punktów.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota dotacji

Średnia suma uzyskanych punktów

1

Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie

Prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: Choroszcz, Michałowo, Juchnowiec Kościelny.

182 166 zł

182 166 zł

33 pkt.

Razem:

      182 166 zł

 

Na tym zakończono obrady Komisji Konkursowej.

 

 

 

 

 

 

Białystok, 2016-11-25                                                         

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Przewodnicząca Komisji

UCHWAŁA NR 458/2016

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 października 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

 

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jolanta Den – Wicestarosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2016

Data udostępnienia w BIP: 25-10-2016 11:43

Data modyfikacji informacji: 01-12-2016 14:04