2016.06.16 - Otwarty nabór na partnera w ramach RPOWP 2014-2020

 

UCHWAŁA NR 380/2016

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” oraz powołania Komisji Konkursowej wyboru Partnera oceniającej złożone oferty

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, wynikającego z Działania 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. 

§ 2. Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” stanowi załącznik do uchwały.   

§ 3. Do przeprowadzenia otwartego naboru powołuje się Komisję Konkursową wyboru Partnera w następującym składzie:

 1. Joanna Kondzior  – Przewodniczący Komisji
 2. Maria Marciszewska – Członek Komisji,
 3. Hanna Nikitiuk – Członek Komisji

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Jolanta Den - Wicestarosta

Jan Kaczan - Członek Zarządu

Wiesław Pusz - Członek Zarządu

 

 

Załącznik

do Uchwały nr 380/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia16.06.2016 roku

 

 

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego
pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego
zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki

w ramach RPOWP 2014-2020

 

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U.
z 2016 r. poz. 217), Powiat Białostocki ogłasza konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego
pn.: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje do pracy, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.1 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Zgodnie z aktualnym na dzień zamieszczenia niniejszego ogłoszenia o konkursie Regulaminem Konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16 ogłoszonego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Oś Priorytetowa III. Kompetencje
i kwalifikacje do pracy, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.1 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, prowadzony będzie od 30.06.2016 r. do dnia 15.07.2016 r.

 

Celem partnerstwa jest  wspólne przygotowanie i realizacja projektu zintegrowanego mającego na celu poprawę dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz szersze upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie.

 

 1. Partnerami projektu mogą być:

Każdy podmiot – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), który posiada zdolność wniesienia do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych
i finansowych, pozwalających na przygotowanie, we współpracy z Powiatem Białostockim, wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie jego realizację. 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

 1. wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 • Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn zm.),
 • Art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 769)
 • Art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary (Dz. U. z 2015r. poz. 1212)
 1. zalegające z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Złożenie w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Złożenie w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 3. Wykazanie posiadania wykwalifikowanej kadry w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z EFS w wymiarze co najmniej 2 osób stale współpracujących z potencjalnym partnerem, w okresie co najmniej 36 miesięcy przed terminem składania ofert, w tym:
 • minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu projektem partnerskim z udziałem JST oraz posiadająca certyfikat PRINCE II, PMI, IMPA
 • minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pozyskaniu dofinansowania do min. 3 projektów finansowanych z EFS.
 1. Wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji min. 2 projektów w zakresie doradztwa edukacyjnego – zawodowego, w tym min. jednego projektu grantowego, w okresie 36 miesięcy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowanie personelem z pośród którego co najmniej 1 osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu rozumiane jako doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego osób dorosłych;
 3. Przygotowanie Strategii Projektu Grantowego[1];
 4. Przygotowanie koncepcji projektu w oparciu z zapisy regulaminu konkursu[2];
 5. Współpraca z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu - ETAP I i II.

 

 1. Potencjalni partnerzy mogą składać oferty, które powinny:

 

 1. być złożone w języku polskim;
 2. zawierać dane zgłaszającego:
 • nazwa oferenta,
 • adres siedziby,
 • dane oferenta
 • osoba do kontaktu,
 • Osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta: imię, nazwisko, funkcja,
 1. zawierać informacje o charakterze prowadzonej działalności;
 2. zawierać informacje o oferowanym wkładzie partnera w realizację projektu:
 • zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe,
 1. zawierać opis doświadczeń potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. projektów grantowych;
 2. zawierać opis doświadczeń potencjalnego partnera w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego osób dorosłych;
 3. zawierać opis doświadczeń personelu potencjalnego partnera zgodnie z pkt. II.5;
 4. zawierać opis koncepcji projektu;
 5. zawierać określenie udziału potencjalnego partnera w trakcie przygotowania projektu.

 

 1. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 

 1. Strategię Projektu Grantowego;
 2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające statut prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. aktualny statut podmiotu;
 4. dokumenty określające sytuację finansową podmiotu (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy):
 • sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy
  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) lub
 • uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków
  i strat (w przypadku partnerów niezobligowanych do sporządzania dokumentów,
  o których mowa w pkt.1).
 • w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność na tyle krótko, że nie dysponuje sprawozdaniem finansowym (uproszczonym sprawozdaniem finansowym) za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy, zamiast dokumentów, o których mowa
  w pkt. 2-3 powinien złożyć bilans otwarcia,

 

 1. pisemne oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do Otwartego naboru na partnerów
  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowany na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” w ramach PROWP 2014-2020;
 2. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem
  z odpowiedniego rejestru/ewidencji).
 3. Kopie dokumentów dołączone do ofert musza być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualna datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

 

 1. Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione następujące kryteria:

 

 1. Formalne

 

Lp.

Ocena formalna

TAK

NIE

1

złożono w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów

 

 

2

złożono w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów

 

 

3

wykazano posiadanie wykwalifikowanej kadry w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w wymiarze w wymiarze co najmniej 2 osób stale współpracujących z potencjalnym partnerem, w okresie co najmniej 36 miesięcy przed terminem składania ofert, w tym:

 

 

a)

minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu projektem partnerskim z udziałem JST oraz posiadająca certyfikat PRINCE II, PMI, IMPA

 

 

 

b)

minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pozyskaniu dofinansowania do min. 3 projektów finansowanych z EFS

 

 

4

wykazano posiadanie doświadczenia w realizacji min. 2 projektów w zakresie doradztwa edukacyjnego – zawodowego, w tym min. jednego projektu grantowego, w okresie 36 miesięcy przed terminem złożenia oferty.

 

 

5

wykazano dysponowanie personelem z pośród którego co najmniej 1 osoba posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu rozumiane jako doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego osób dorosłych

 

 

6

złożono Strategię Projektu Grantowego

 

 

7

dostarczono aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną

 

 

8

sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrachunkowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)  lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku instytucji nie zobligowanych do sporządzenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie)

 

 

9

aktualny statut podmiotu lub równoważny dokument

 

 

 

 1. Merytoryczne

 

Lp.

Przyjęte kryteria oceny oferty

Punkty kontrolne oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

1

wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji projektów/przedsięwzięć w obszarze merytorycznym projektu  tj. działalności edukacyjno – zawodowej w regionie.

Oferent otrzyma punkty, jeśli wykaże, że realizował:

- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert projekty/przedsięwzięcia co najmniej 3 projekty o charakterze edukacyjno - zawodowym – 5 pkt

- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert projekty/przedsięwzięcia co najmniej 5 projektów o charakterze edukacyjno - zawodowym – 10 pkt

Liczba punktów za każdy spełniony element nie podlega sumowaniu.

0-10

 

4

wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji projektów innowacyjnych lub współpracy ponadnarodowej związanych z szeroko rozumianym kształceniem zawodowym, poradnictwem zawodowym, kształceniem ustawicznym.

Oferent otrzyma punkty, jeśli wykaże, że realizował:

- w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 1 projekt  - 10 pkt

- brak doświadczenia w realizacji min. 1 projektu – 0 pkt

 

0-10

 

6

zgodność misji/profilu działalności Potencjalnego partnera z celami partnerstwa

Oferent otrzyma punkty, jeśli wykaże że misja/profilu działalności Partnera wynikająca z dokumentów założycielskich jest zgodny z celami partnerstwa:

- brak zgodności  misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa – 0 pkt

- misja/profil działalności Partnera jest zgodny z celami partnerstwa (na podstawie dokumentów założycielskich np. statut) – 5 pkt

Liczba punktów za każdy spełniony element nie podlega sumowaniu.

0-5

 

7

Opis koncepcji projektu i współpracy z Powiatem Białostockim w zakresie jego wspólnego przygotowania i realizacji

Potencjalny Partner zobowiązany jest przedstawić koncepcję projektu i współpracy wg informacji zawartych w formularzu oferty.

0 - 5

 

8

opracowanie Strategii Projektu Granowego

Potencjalny Partner zobowiązany jest do opracowania Strategii Projektu Grantowego wg Wzoru Formularza Strategii Projektu Grantowego stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu  konkursu Projekty zintegrowane Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

0-20

 

SUMA

50

 

 

 1. PROCEDURA KONKURSOWA
 1. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Powiatu: www.powiatbialostocki.pl
 2. W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden Partner.
 3. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa wyboru Partnera wskazana w uchwale Zarządu Powiatu Białostockiego.
 4. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący.
 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
 6. Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w ogłoszeniu.
 7.  W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:
 1. stwierdza liczbę złożonych ofert,
 2. otwiera koperty z ofertami,
 3. ocenia oferty pod względem formalnym – ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.
 1. W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa:
 1. analizuje merytoryczną zawartość ofert,
 2. przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów określonych w ogłoszeniu
  o konkursie,
 3. wskazuje najwyżej ocenione oferty,
 4. przeprowadza ewentualne negocjacje z najwyżej ocenionymi oferentami, celem konkretyzacji zasad współpracy,
 5. po przeprowadzonych negocjacjach rozstrzyga konkurs.  
 1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 1. imiona i nazwiska Członków Komisji Konkursowej,
 2. liczbę zgłoszonych ofert,
 3. wskazanie oferty najkorzystniejszej,
 4. ewentualne uwagi członków Komisji Konkursowej,
 5. podpisy członków Komisji Konkursowej
 1. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera.
 2. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania konkursowego. Informacje o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej www.powiatbialostocki.pl   w terminie 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Z wybranym w wyniku postępowania konkursowego Partnerem zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 5. Ogłaszający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

 

 

 

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”, na wzorze określonym w załączniku nr 1 – Formularz oferty.
 2. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 07.07.2016 r. do godz. 15.30 . Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres:

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2

15-569 Białystok

 1. Dla ofert przesłanych pocztą/kurierem liczy się data ich wpływu do Starostwa Powiatowego
  w Białymstoku.
 2. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

Wszelkie zapytania związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: wss@powiatbialostocki.pl Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone pod warunkiem, iż zapytania wpłyną nie później niż 5 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia będą udzielane nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy

                                  

……….…………………………………………

                                                                                  Zarząd Powiatu Białostockiego

                                                                       Jolanta Den - Wicestarosta

 

 

                         

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Jolanta Den - Wicestarosta Jan Kaczan - Członek Zarządu Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-06-2016

Data udostępnienia w BIP: 16-06-2016 14:04

Data modyfikacji informacji: 17-06-2016 09:22