Na rok 2020

Plan Kontroli na rok 2020 prowadzonych przez pracowników Starostwa w jednostkach podległych i nadzorowanych

 

Lp.

 

Temat kontroli

 

Jednostka kontrolowana

Termin (2020 rok)

Wykonujący kontrolę

I.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATAS-TRU I NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu przez Samo-dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w tym wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łapach

maj-czerwiec

Małgorzata Ruśkowska-Gruda

 

Jolanta Fronc-Gawęska

II.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

 

 

 

 

Nadzór nad lasami prywatnymi, zakres:

-przegląd i ocena dokumentacji związanej z nadzorem nad lasami prywatnymi,

-kontrola i ocena zgodności       wykonywanego nadzoru z zapisami porozumienia,

-kontrola i ocena nadzoru terenowego

·     Nadleśnictwo Knyszyn

·     Narwiański Park Narodowy

·     Nadleśnictwo Dojlidy

·     Nadleśnictwo Czarna Białostocka

·     Nadleśnictwo Waliły

·     Nadleśnictwo Żednia

·     Nadleśnictwo Bielsk

·     Nadleśnictwo Rutka

 

 

Styczeń-marzec

 

 

Paweł Dobiecki

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

 

 

 

 

1. Dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w roku 2019 (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

 

 

2. Realizacja zadań biblioteki powiatowej w roku 2019

 

·     Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku

·     Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Choroszczy

 

·     Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

 

II kw.

 

 

 

IV kw.

 

 

 

 

IV kw.

 

 

A.Polińska

J. Skiepko

 

 

A.Polińska

J. Skiepko

A.Polińska

J. Skiepko

 

A.Polińska

J. Skiepko

 

IV.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZ-NYCH I ZARZĄDZANIA KRY-ZYSOWEGO

 

 

 

 

1. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na zadania z zakresu oświaty

 

 

2. Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie

 

 

 

·     Urząd Miejski w Zabłudowie

·     Urząd Miejski w Supraślu

·     Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

 

III kw.

 

 

 

 

 

II kw.

 

III kw.

IV kw.

 

 

I kw.

 

 

Edyta Bołtryk

oraz przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów

 

 

Piotr Łapiński

Agata Suławko

 

 

3. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

·     Urząd Gminy w Poświętnem

·     Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorach

 

Aneta Fidziukiewicz

 

4. Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem przez SP ZOZ w Łapach

SP ZOZ w Łapach

II kw.

Kamila Łaguna-Raszkiewicz

Aneta Fidziukiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

 

 

 

 

1. Kontrola spraw pracowniczych:

- ocena prowadzenia akt osobowych,

- zatrudnianie pracowników,

- regulaminy dotyczące zatrudniania pracowników,

- realizacja urlopów wypoczynkowych,

- przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. Prawidłowość ustalania wynagrodzeń.

3.Sprawy związane z bhp – szkolenia pracowników, badania okresowe.

4.Kontrola spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

1. Dyscyplina pracy

2. Ocena prowadzenia akt osobowych i prowadzenia spraw pracowniczych

 

·     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Białymstoku

·     Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy

·     Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

·     CAOPOW w Krasnem

·     Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach

 

 

 

 

 

 

 

·     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

 

I półrocze

 

 

I półrocze

 

I półrocze

 

II półrocze

II półrocze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II półrocze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Pona

Urszula Sosnowska

 

 

 

VI.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

 

 

 

 

Realizacja planu finansowego. Płaca minimalna

Realizacja planu finansowego. Płaca minimalna

Realizacja planu finansowego

Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Płaca minimalna

Realizacja planu finansowego

Realizacja planu finansowego. Płaca minimalna

Realizacja planu finansowego

Realizacja planu finansowego

Realizacja planu finansowego

Realizacja planu finansowego

·     DPS w Uhowie

 

·     DPS w Choroszczy

 

·     PŚDS w Łaźniach

·     CAOPOW w Krasnem

·     DPS w Jałówce

·     CKZ w Łapach

·     SP ZOZ w Łapach

 

·     ZSM w Łapach

·     PPP w Łapach

·     PUP w Białymstoku

·     PCPR w Białymstoku

styczeń

 

luty

 

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

 

 

 

wrzesień

październik

listopad

grudzień

 

Krzysztof Żukowski

Robert Dąbrowski

 

 

 

 

 

 

 

VII

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

 

 

 

1. Kontrola zgodności z wymogami: warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego i technicznego, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, zatrudnienia uprawnionych diagnostów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kontrola zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami z dn.
5 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kontrola części infrastruktury OSK zlokalizowanej na terenie Powiatu Białostockiego

·     Okręgowa SKP BIA 012 w Choroszczy

·     Podstawowa SKP BIA/021/P w Tykocinie

·     Okręgowa SKP BIA 013 w Łapach

·     Okręgowa SKP BIA 020 w Zaściankach

·     Okręgowa SKP BIA 019 w Michałowie

·     Podstawowa SKP BIA/009/P w Krupnikach

·     Podstawowa SKP BIA/002/P CKZ w Łapach

·     Okręgowa SKP BIA 015 w Łapach

·     Okręgowa SKP BIA 023 kol. Porosły

·     Okręgowa SKP BIA 01 w Zaściankach

·     Okręgowa SKP BIA 016 w Łapach

·     Podstawowa SKP BIA/005/P ZS w Michałowie

·     Okręgowa SKP BIA 011 w Złotorii

·     Okręgowa SKP BIA 008 w Niewodnicy Koryckiej

·     Okręgowa SKP BIA 024 w Wasilkowie

·     Podstawowa SKP BIA/025/P w Czarnej Białostockiej

·     Podstawowa SKP BIA/026/P w Dobrzyniewie Dużym

·     Okręgowa SKP BIA/028 w Turośni Kośc.

·     Okręgowa SKP BIA/027 w Zabłudowie

 

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Falcar” w Łapach

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Global” w Kleosinie

·     Szkoła Jazdy AUTO-ZET w Łapach

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Level” w Czarnej Białostockiej

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Faworyt” w Wasilkowie

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-LUZ” w Łapach

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-MAX” w Sowlanach

·     Ośrodek Szkolenia Kierowców „FASTCAR” w Fastach

marzec

 

maj

 

marzec

 

maj

 

czerwiec

 

marzec

 

kwiecień

 

marzec

 

maj

 

maj

 

czerwiec

 

sierpień

 

 

czerwiec

 

grudzień

 

wrzesień

 

październik

 

 

lipiec

 

 

październik

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

kwiecień

 

 

maj

 

maj

 

 

listopad

 

 

październik

 

 

październik

 

 

kwiecień

Dyrektor Wydziału Komunikacji

                                              

PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

PLAN  KONTROLI  WEWNĘTRZNYCH  NA  ROK 2020

przeprowadzanych w WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO

 

Lp.

Przedmiot kontroli

Stanowisko kontrolowane

Termin kontroli (2020 rok)

I.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Sprawdzenie sposobu załatwiania spraw na danym stanowisku pracy,
w szczególności dotyczących:

1.    Zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępo-waniu.

2.    Informowania stron o przyczynach niezałatwienia sprawy
w terminie.

3.    Udostępniania akt stronom.

4.    Prawidłowości wydawanych decy-zji, postanowień oraz zaświad-czeń.

5.    Przestrzegania terminów wykony-wania weryfikacji dokumentacji
z wykonanych prac geodezyjnych
i kartograficznych.

6.    Aktualizacji danych baz danych ewidencji gruntów i budynków, baz danych obiektów topograficznych i baz danych sieci uzbrojenia terenu.

·   Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków,

 

·   Referat Gospodarki  Gruntami Nierolnymi,

 

·   Referat Gospodarki  Gruntami Rolnymi

 

·   Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

 

 

 

 

czerwiec-listopad

 

 

II.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 

 

 

1.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę w gminie Supraśl

2.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji na budowę sieci na terenie całego powiatu białostockiego

3.    Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie pozwoleń na budowę w gminach: Łapy i Turośń Kościelna

 

inspektor

 

 

inspektor

 

 

inspektor

 

 

 

maj

 

 

wrzesień

 

 

listopad

 

III.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

 

 

Ocena stopnia legalności, efekty-wności, oszczędności, skuteczności i terminowości wykonywania zadań z zakresu działalności Wydziału Komunikacji, w tym ocena pra-widłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kieru-jących pojazdami, ustawy o transpor-cie drogowym oraz właściwego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowania drukami.

 

 

Wydział Komunikacji

 

 

 

 

 

 

grudzień

IV.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

 

 

 

Wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny

Główny specjalista

IV kwartał

V.

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

Realizacja dwóch losowo wybranych dotacji przyznanych w 2019 r.
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Główny specjalista

IV kwartał

VI.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

 

Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej (punkty prowadzone przez Powiat Białostocki)

 

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

 

 

II kwartał

 

PLAN  KONTROLI  ZATWIERDZAM:

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-02-2020

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2020 07:36

Data modyfikacji informacji: 18-02-2020 07:44